Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2018-06-13

Dofinanowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

INFORMACJA
dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232, z późn.zm);
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w:
-rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str. 1);
-rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str. 9).

Kwoty dofinansowania po uwzględnieniu pomocy publicznej wynoszą:

 • do 8.081 zł - w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • do 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Wnioskodawca ubiegający się o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników przedkłada następujące dokumenty:

 1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
 2. kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy;
 3. kopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy;
 4. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 5. kopię odpowiedniego dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownia, albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy - zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 6. kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia – w przypadku zmiany umowy (np. kserokopia świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy – potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 7. kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;
 8. kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 9. w przypadku spółki cywilnej, oświadczenie każdego wspólnika o procentowym udziale w spółce;
 10. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1543.);
 11. w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta Biała Podlaska przyznaje Prezydent Miasta w drodze decyzji administracyjnej. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Kopie dokumentów składane z wnioskiem o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
W przypadku wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia kilku młodocianych pracowników – na każdego młodocianego pracownika należy złożyć odrębny wniosek z kompletem dokumentów.

Przypominamy, że pracodawca na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232, z późn.zm.), jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta (Burmistrza, Wójta) właściwego na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu bądź rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, a także o zmianie miejsca jego zamieszkania.
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem niezbędne jest dla prawidłowego planowania wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz zgłoszenia o zawarciu bądź rozwiązaniu umowy z młodocianymi pracownikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pokój nr 8 (parter).

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 83/341 61 84 lub pok. 301 (3 piętro).

Druki do pobrania

wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

wzór oświadczenia o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Wzór oświadczenia wspólnika

wzór zgłoszenia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.