Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2018-06-13

Dofinanowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

INFORMACJA
dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232, z późn.zm);
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w:
-rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str. 1);
-rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str. 9).

Kwoty dofinansowania po uwzględnieniu pomocy publicznej wynoszą:

 • do 8.081 zł - w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • do 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Wnioskodawca ubiegający się o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników przedkłada następujące dokumenty:

 1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
 2. kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy;
 3. kopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy;
 4. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 5. kopię odpowiedniego dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownia, albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy - zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

  W odniesieniu do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe przed dniem 1 września 2017 r., stosuje się przepisy § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego i ich wynagradzania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1641) tj.:

  㤠2

  1. Młodociany pracownik, który rozpoczął dokształcanie teoretyczne w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej przed dniem 1 września 2017 r., kontynuuje to dokształcanie na zasadach określonych dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
  2. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, który przed dniem 1 września 2017 r. rozpoczął dokształcanie teoretyczne w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej, zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm), w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 sierpnia 2017 r.
  3. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, który przed dniem 1 września 2017 r. rozpoczął dokształcanie teoretyczne w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy, zdaje egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – egzaminy eksternistyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów eksternistycznych.
  4. Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, który rozpoczął naukę zawodu przed dniem 1 września 2017 r., zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z obowiązującymi w dniu 31 sierpnia 2017 r. przepisami w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
  5. Młodociany pracownik, który rozpoczął przyuczenie do wykonywania określonej pracy przed dniem 1 września 2017 r., kontynuuje to przyuczenie na dotychczasowych zasadach.”

  (tj. zgodnie z § 16 i 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania:

  „§ 16. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym. ….
  § 17. 1. Jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny, pracodawca lub izba rzemieślnicza wydaje zaświadczenie stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie, oraz określające jego rodzaj, czas trwania i uzyskaną ocenę.”
  ).


 6. kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia – w przypadku zmiany umowy (np. kserokopia świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy – potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 7. kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;
 8. kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 9. w przypadku spółki cywilnej, oświadczenie każdego wspólnika o procentowym udziale w spółce;
 10. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1543.);
 11. w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta Biała Podlaska przyznaje Prezydent Miasta w drodze decyzji administracyjnej. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Kopie dokumentów składane z wnioskiem o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
W przypadku wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia kilku młodocianych pracowników – na każdego młodocianego pracownika należy złożyć odrębny wniosek z kompletem dokumentów.

Przypominamy, że pracodawca na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232, z późn.zm.), jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta (Burmistrza, Wójta) właściwego na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu bądź rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, a także o zmianie miejsca jego zamieszkania.
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem niezbędne jest dla prawidłowego planowania wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz zgłoszenia o zawarciu bądź rozwiązaniu umowy z młodocianymi pracownikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pokój nr 8 (parter).

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 83/341 61 84 lub pok. 301 (3 piętro).

Druki do pobrania

 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Baner Wybory Prezydenckie 2020 Baner z napisem COVID-19 Wsparcie dla przedsiębiorców Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Załóż firmę i odnieś sukces Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
Ankieta badania satysfakcji klienta urzędu miasta

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2020 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Komunikat w sprawie wznowienia bazpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Białodlaska od 25 maja 2020