Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-06-22

Chcesz wyciąć drzewo? Przeczytaj o najważniejszych zmianach w ustawie

Od 17 czerwca 2017 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 11 maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że każda wycinka drzew i krzewów podlega od tego dnia znowelizowanym przepisom.

Wymóg zezwolenia lub zgłoszenia zamiaru wycięcia dotyczy drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 5 cm nad gruntem, przekraczających:

  • 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
  • 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
  • 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew – nie dotyczy to drzew owocowych,
    z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

oraz krzewu albo krzewów rosnących w skupinach o pow. powyżej 25 m²

Osoby fizyczne, usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

Przed usunięciem drzew należy o takim zamiarze poinformować Wydział Gospodarki Komunalnej. W tym celu została przygotowana karta informacyjna wraz z formularzem – dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biała Podlaska - link.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewa mają być usunięte, oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości. Mapa może być wykonana odręcznie, jednak powinna umożliwiać bezsporne zlokalizowanie drzew na danym terenie. Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości. W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej w ciągu 21 dni dokona oględzin. Następnie, w niektórych przypadkach, w ciągu 14 dni organ ma możliwość wydania sprzeciwu. Przed fizycznym usunięciem drzew zaleca się upewnienie, czy taki sprzeciw został wysłany (np. telefonicznie). Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wydanemu sprzeciwowi traktowane jest jako wycinka bez zezwolenia i sankcjonowane administracyjną karą pieniężną.

Wydanie sprzeciwu upoważnia właściciela do złożenia wniosku o decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa. W takim wypadku należy rozważyć możliwość zadeklarowania rekompensaty przyrodniczej w formie nasadzeń zastępczych.

WAŻNE! – tryb ten dotyczy tylko sytuacji, gdy wycięcie drzew nie wynika z prowadzenia działalności gospodarczej i każdy z właścicieli/współwłaścicieli jest osobą fizyczną.

Osoby fizyczne, usuwające drzewa lub krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podmioty o osobowości prawnej:

Takie osoby mogą usunąć drzewa lub krzewy dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalającej. Jest ona wydawana na wniosek właściciela nieruchomości. W tym celu została przygotowana karta informacyjna wraz z formularzem – dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biała Podlaska - link.

Pracownik Wydziału w ramach postępowania dokonuje oględzin drzew lub krzewów, oceniają zasadność ich usunięcia i ustala wysokość ewentualnej opłaty oraz rekompensaty przyrodniczej w formie nasadzeń zastępczych. Wysokość opłaty określa się mnożąc obwód pnia w centymetrach na wysokości 1,30 m przez stawkę opłaty obowiązującą na dzień wydawania decyzji. Obecnie jest to kwota 500 zł za 1 cm obwodu (za krzew 200 zł za m²) jednakże w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy Minister Środowiska jest zobowiązany do ustalenia nowych stawek opłat, zróżnicowanych w zależności od gatunku drzew usuwanych.

Podmioty o osobowości prawnej, spółdzielnie mieszkaniowe itp., usuwające drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych:

Usunięcie takich drzew i krzewów odbywa się na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej. Decyzja jest wydawana na wniosek, który został opisany wyżej. Tym trybem można wnioskować o drzewa i krzewy usuwane z tytułu zagrożenia dla ludzi lub mienia, oraz drzewa i krzewy w złym stanie fitosanitarnym. Pracownik Wydziału w ramach postępowania przeprowadza oględziny drzew lub krzewów, dokonując oceny stanu faktycznego z opisanym we wniosku. W przypadku zaistnienia ustawowych okoliczności zwolnienia z opłat za usuwanie takich drzew lub krzewów, przeważnie nakładany jest obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych.

Drzewa stanowiące złomy lub wywroty

Bez względu na stan własności nieruchomości, usunięcie takiego drzewa może nastąpić przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. W przypadku samodzielnego usuwania złomu lub wywrotu może to nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Miasta i po dokonaniu oględzin przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej. Z oględzin sporządzany jest protokół. Usuwać w tym trybie można jedynie drzewa spełniające ustawowe definicje:

  • wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej;
  • złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej;

Usuwanie drzew, które nie spełniają wspomnianych kryteriów, nawet jeżeli zostały uszkodzone w wyniku działania siły wyższej, może nastąpić jedynie na zasadach ogólnych.

Uwaga:

  • Zmiana ustawy nie przewiduje żadnych przepisów przejściowych, obowiązują więc przepisy aktualne na dzień orzekania. Wnioski złożone przed 17 czerwca, niezakończone do tego dnia decyzją, będą więc rozpatrywane w oparciu o nowe przepisy.
  • Nieruchomości, z których zostaną usunięte drzewa na podstawie zgłoszenia, objęte są pięcioletnią karencją przed występowaniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Jeżeli taki wniosek wpłynie do organu w tym okresie, a inwestycja będzie realizowana na części, z której usunięto drzewo, oraz będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, na właściciela zostanie nałożona opłata administracyjna za usunięcie drzew. Podstawą wymiaru opłaty będą obwody pni ustalone podczas oględzin przez pracownika urzędu.
  • W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, kompetencje do wydawania decyzji na usuwanie drzew oraz obsługi zgłoszeń zamiaru wycięcia drzewa należą do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.