Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-03-23

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie projektu budowlanego zawierającego elementy projektu wykonawczego układu wjazdowego z mostem, zagospodarowaniem na dojeździe do Parku na zadaniu pn „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Parkowo - Zamkowego Radziwiłłów przy ul. Warszawskiej 12 w Białej Podlaskiej”. Obiekty wpisane do rejestru zabytków nr A – 131

Ogłoszenie

SIWZ

2017-03-21

Komunikat w sprawie oceny wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”

Do Urzędu Miasta Biała Podlaska wpłynęło pismo z wynikiem rozpatrzenia protestu dotyczącego oceny wniosku o dofinansowanie projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, w którym Zarząd Województwa Lubelskiego uznał protest za zasadny. Po ponownej ocenie wniosku, eksperci zgodzili się z argumentacją pracowników magistratu, przyznając dodatkowe punkty. więcej »

2017-03-16

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie korekty opracowania projektu aranżacji wnętrz ekspozycji budynku muzeum i wieżyczki wschodniej na zadaniu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Parkowo-Zamkowego Radziwiłłów przy ul. Warszawskiej 12 w Białej Podlaskiej”. Obiekty wpisane do rejestru zabytków nr A – 131

Ogłoszenie

SIWZ

2017-03-15

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

2017-03-03

Ogłoszenie o wynikach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zapytaniu ofertowym na wykonanie projektu budowlanego

zawierającego elementy projektu wykonawczego na budowę ulicy 89KDPR (przedłużenie ul. Janusza Kusocińskiego) oraz parkingu zewnętrznego od strony zachodniej zespołu Parkowo -Pałacowego dawnej siedziby Radziwiłłów w Białej Podlaskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”

Ogłoszenie

2017-02-28

2017-02-28

Ważna informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wycinki drzew

Powołując się na pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lubelski Konserwator Zabytków informuje, że w związku z nowelizacją ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, zmieniły się warunki wymogu pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. więcej »

2017-02-14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zapytaniu ofertowym na wykonanie projektu budowlanego

zawierającego elementy projektu wykonawczego na budowę ulicy 89KDPR (przedłużenie ul. Janusza Kusocińskiego) oraz parkingu zewnętrznego od strony zachodniej zespołu Parkowo -Pałacowego dawnej siedziby Radziwiłłów w Białej Podlaskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” wraz z załącznikami

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Uzgodnienia międzywydziałowe

Załącznik nr 6 - Mapa (załącznik do uzgodnień międzywydziałowych)

2017-02-12

Podsumowanie badania skupiającego się na ścieżkach rowerowych w dolinie rzeki Krzny i Klukówki

Dziękujemy mieszkańcom Białej Podlaskiej za udział w badaniach ankietowych dotyczących ścieżek rowerowych w naszym mieście. Przedstawiamy podsumowanie z przeprowadzonych badań.

Podsumowanie ankiet

2017-02-01

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów i nagród sportowych na rok 2017

Zarządzenie

2017-01-18

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk informuje, że od 2 stycznia 2017 r. w Białej Podlaskiej funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. więcej »

2017-01-17

Bezpłatne dyżury prawnika i psychologów w sprawach dotyczących problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie dla mieszkańców miasta Biała Podlaska

2016-09-20

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

2015-06-25

Komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w 26 czerwca 2015 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Biała Podlaska nr VII/27/15 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska ustalająca nowe warunki przydziału lokali mieszkalnych jak i sposób ich rozpatrywania.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2017 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.