Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Edukacja

data utworzenia: 2010-03-04

Uchwały, zarządzenia, pisma Wydziału Edukacji

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie nr 105/17 w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Biała Podlaska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki

Zarządzenie nr 101/17 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zarządzenie nr 77/17 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu i terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

Zarządzenie nr 76/17 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu i terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

Zarządzenie nr 256/16 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 roku

Zarządzenie nr 24/15 w sprawie zasad korzystania z obiektów będących w trwałym zarządzie szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Biała Podlaska

Zarządzenie nr 123/14 Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych , dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki

Zarządzenie nr 119/14 Prezydenta Miasta w sprawie określenia warunków porozumienia ustalającego korzystanie ze stołówek szkolnych dla których organem prowadzącym jest Miasto Biała Podlaska

Zarządzenie nr 113/13 Prezydenta Miasta w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły

Zarządzenie nr 25/13 Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie organizacji nadzoru sprawowanego przez organ prowadzący nad szkołami i placówkami oświatowymi w mieście Biała Podlaska

Uchwały Rady Miasta

Uchwała nr XXVII/30/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr XXVII/31/17 z 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Biała Podlaska na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr XXV/6/17 z 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wieku do lat 5.

Uchwała XXV/5/17 z 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Uchwała nr XXIII/85/16 z 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Uchwała nr XXIII/84/16 z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz bursie szkolnej, prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

Uchwała nr XXIII/83/16 z 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Uchwała nr XVI/16/16 z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Uchwała Nr X/68/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Uchwała nr X/67/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Uchwała Nr X/66/15 dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz bursie szkolnej, prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

Uchwała nr XXXV/339/14 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz bursie szkolnej, prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

Uchwała nr XXXV/109/10 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Biuletyn Informacji Publicznej Wybory 2019 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Mikroporady Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.