Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Edukacja

data utworzenia: 2010-03-04

Uchwały, zarządzenia, pisma Wydziału Edukacji

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie nr 105/17 w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Biała Podlaska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki

Zarządzenie nr 101/17 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zarządzenie nr 77/17 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu i terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

Zarządzenie nr 76/17 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu i terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

Zarządzenie nr 256/16 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 roku

Zarządzenie nr 24/15 w sprawie zasad korzystania z obiektów będących w trwałym zarządzie szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Biała Podlaska

Zarządzenie nr 123/14 Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych , dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki

Zarządzenie nr 119/14 Prezydenta Miasta w sprawie określenia warunków porozumienia ustalającego korzystanie ze stołówek szkolnych dla których organem prowadzącym jest Miasto Biała Podlaska

Zarządzenie nr 113/13 Prezydenta Miasta w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły

Zarządzenie nr 25/13 Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie organizacji nadzoru sprawowanego przez organ prowadzący nad szkołami i placówkami oświatowymi w mieście Biała Podlaska

Uchwały Rady Miasta

Uchwała nr XXVII/30/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr XXVII/31/17 z 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Biała Podlaska na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr XXV/6/17 z 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wieku do lat 5.

Uchwała XXV/5/17 z 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Uchwała nr XXIII/85/16 z 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Uchwała nr XXIII/84/16 z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz bursie szkolnej, prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

Uchwała nr XXIII/83/16 z 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Uchwała nr XVI/16/16 z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Uchwała Nr X/68/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Uchwała nr X/67/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Uchwała Nr X/66/15 dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz bursie szkolnej, prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

Uchwała nr XXXV/339/14 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz bursie szkolnej, prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

Uchwała nr XXXV/109/10 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.