Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-12-28

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Od 2 stycznia 2018 r. w Białej Podlaskiej będą funkcjonować dwa punkty, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Punkt przy ul. Łaziennej 3 prowadzi Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053057, NIP 586-20-11-292, REGON 191416560.
Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie świadczona jest przez radcę prawnego.

Punkt przy ul. Łaziennej 3 będzie otwarty:

poniedziałekgodz. 9:00-13:00
wtorekgodz. 9:00-13:00
środagodz.12:00-16:00
czwartekgodz. 9:00-13:00
piątekgodz. 9:00-13:00

Punkt przy Alei Tysiąclecia 22
Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego.

Punkt przy Alei Tysiąclecia 22 będzie otwarty:

poniedziałekgodz. 10:00-14:00
wtorekgodz. 9:00-13:00
środagodz. 10:00-14:00
czwartekgodz. 8:00-12:00
piątekgodz. 12:00-16:00

I. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Ia. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

II. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
8) która jest w ciąży.

IIa. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w pkt II:

1) pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,
7) pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w cz. II pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.