Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Kultura i sport

data utworzenia: 2019-03-12

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej, najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącej zabudowy obszaru i jego otoczenia, dla Sali Widowiskowo - Teatralnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej.

Sąd Konkursowy złożony z grupy architektów, w skład którego wchodzi także Prezydent Miasta Biała Podlaska, dokona wyboru najlepszej pracy, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Autor zwycięskiej pracy zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zmiana w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu

Odpowiedzi na pytania dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - 14.03.2019 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - 28.03.2019 r.

Zakończono przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w dniu 29.03.2019 r.

Trwa ocena złożonych wniosków. Wszyscy Uczestnicy, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie, zostaną powiadomieni o wynikach oceny i kwalifikacji drogą elektroniczną i listownie.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami wyjaśniamy, iż konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej, nie posiada rekomendacji SARP.


Dokonano oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Dziękujemy za zgłoszenia do Konkursu. Wszyscy składający wnioski zostali poinformowani o wyniku oceny drogą elektroniczną oraz listownie.


Istnieje możliwość obejrzenia budynku, będącego przedmiotem konkursu, w godzinach pracy urzędu t.j. 7.30 - 15.30. Z uwagi na konieczność zgłoszenia tego u administratora budynku, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 83 341 61 61.

Zmiana w Załączniku F do Regulaminu Konkursu

Odpowiedzi na pytania dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - 30.04.2019 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Sali widowiskowo-teatralnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej odbędzie się w piątek, 2 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, sala 238.

Ogłoszenie wyników połączone będzie z otwarciem wystawy prac konkursowych.

Zmiana godziny ogłoszenia wyników Konkursu

Następuje zmiana godziny ogłoszenia wyników Konkursu. Spotkanie odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali 238.

WYNIKI KONKURSU

W dniu 2 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Biała Podlaska nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej.
Uzyskana punktacja z przeprowadzonej oceny prac, nie pozwoliła przyznać I nagrody, ponieważ żadna praca nie uzyskała wymaganej liczby 75 punktów. Zgodnie z pkt 2.4.1. Regulaminu Konkursu aby uzyskać pierwszą nagrodę - praca konkursowa musi uzyskać co najmniej 75 punktów. Przyjęto, że 1% = 1 punkt i w taki sposób została przeliczona liczba punktów w każdym z kryteriów:

  • kryterium 1 - atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji, waga kryterium – 70 %,
  • kryterium 2 - uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji, waga kryterium – 30 %.

Zgodnie z pkt 1.6, Rozdziału VI NAGRODY I OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU. „Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju lub liczby nagród lub nie przyznania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody, jeśli w ocenie Sądu Konkursowego, złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. Kierownik zamawiającego, samodzielnie lub na wniosek Sądu Konkursowego, zastrzega sobie możliwość innego podziału całej kwoty przeznaczonej na nagrody dla poszczególnych nagrodzonych prac. Zmiany wysokości nagród mogą odbywać się w ramach przyznanej na całość nagród kwoty”.

W związku powyższym sędziowie Sadu Konkursowego postanowili przyznać II nagrodę i dwie równorzędne III nagrody oraz 5 równorzędnych wyróżnień. Cała kwota 29 000 zł na planowane nagrody została rozdysponowana.

Zostały przyznane następujące nagrody:

Kod PracyAutorzyNagroda
I nagrodanie została przyznana ze względu na nie uzyskanie minimalnej ilości punktów określonych w regulaminie konkursu.
II nagroda902674RYZYNSKI ARCHITECTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9 000,00 zł
III nagroda131870AMC – Andrzej M. Chołdzyński
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka komandytowa
5 000,00 zł
III nagroda180502JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI5 000,00 zł
wyróżnienie105786Barbara Getter, Andrzej Getter2 000,00 zł
wyróżnienie190712ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN
RAFAŁ SOKOŁOWSKI
2 000,00 zł
wyróżnienie131758NM architekci Tomasz Marciniewicz
Zuzanna Szpocińska
Jerzy Grochulski
2 000,00 zł
wyróżnienie758695GOWIN & SIUTA SP.J.2 000,00 zł
wyróżnienie368752BAZA ARCHITEKCI SP. Z O.O.2 000,00 zł

Prace Laureatów Konkursu opublikowane zostaną niebawem.

Dziękujemy za zainteresowanie i udział w Konkursie.

PREZENTACJA ZWYCIĘSKICH PRAC W KONKURSIE NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SALI WIDOWISKOWO-TEATRALNEJ
PRZY UL. BRZESKIEJ 41 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

I MIEJSCE oraz nagroda nie zostały przyznane, ponieważ żadna praca nie uzyskała wymaganej Regulaminem Konkursu liczby 75 punktów, określonej w pkt 2.4.1. Rozdziału V OCENA PRAC KONKURSOWYCH.

II MIEJSCE oraz nagroda w postaci pieniężnej, w kwocie 9 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez RYZYNSKI ARCHITECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań;

Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej drugie miejsce RYZYNSKI ARCHITECTS Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej drugie miejsce RYZYNSKI ARCHITECTS Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej drugie miejsce RYZYNSKI ARCHITECTS Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej drugie miejsce RYZYNSKI ARCHITECTS

Praca otrzymała w sumie 65 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 55 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 10 pkt.

Praca uzyskała nagrodę za spójne architektonicznie powiązanie obiektu z otoczeniem poprzez czystość, powściągliwość formy i atrakcyjne rozwiązanie elewacji budynku.

Kompozycja bryły obiektu zaprojektowana z uwzględnieniem skali odpowiadającej zastanemu kontekstowi przestrzennemu. Lekką formę kolumnady powiązano kompozycyjne z główną bryłą budynku uwzględniając walory istniejącej zieleni. Dobrym pomysłem jest przenikanie budynku ukośną kolumnadą do przestrzeni publicznej. Obiekt został rozrzeźbiony w interesujący sposób, lapidarnie i harmonijnie wpisany w otaczającą przestrzeń, uzyskując ciekawą formę architektoniczną, szczególnie w obrębie stref wejściowych. Zaproponowana forma bryły budynku daje możliwość odczuwania kameralności przy jednoczesnej elegancji i spójności z zielenią i otoczeniem, ma szansę powstać atrakcyjna przestrzeń, tworząc swoistą rzeźbę miejską. Praca zawiera w sobie możliwość uzyskania bogactwa wrażeń przy użytych środkach wyrazu, świadome i odważne propozycje połączenia przestrzeni wewnętrznych z zewnętrznymi. Dyskusyjna obecnie lokalizacja wejścia głównego do obiektu od strony istniejącego parkingu, po jego likwidacji, ma szansę być atrakcyjna poprzez integrację urbanistyczną i daje w przyszłości możliwość ciekawego uzyskania wysokiej jakości przestrzeni miejskiej.

Przyjęte rozwiązania wewnętrzne, pomimo koniecznych dalszych korekt i uszczegółowień funkcjonalno - przestrzennych dotyczących stref technicznych, zaplecza i przestrzeni biurowych,są możliwe w ramach założonej idei.

Sygnalizowane rozwiązania akustyki, energooszczędności oraz bilans kosztów inwestycji są opracowaniami na wysokim poziomie warsztatowym.

Zalecenia pokonkursowe:

  • należy przeanalizować możliwość zmian rozwiązań funkcjonalnych w zakresie stref technicznych, zaplecza i przestrzeni biurowych związanych z potrzebami użytkownika,
  • proponowane rozwiązania elewacji w zakresie rodzaju użytych materiałów wymagają dokładnej analizy materiałowej i technologicznej.

III MIEJSCE oraz nagroda w postaci pieniężnej, w kwocie 5 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez AMC – Andrzej M. Chołdzyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa, ul. Bursztynowa 8/19, 20-576 Lublin;

Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej trzecie miejsce AMC Andrzej Chołdzyński Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej trzecie miejsce AMC Andrzej Chołdzyński Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej trzecie miejsce AMC Andrzej Chołdzyński Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej trzecie miejsce AMC Andrzej Chołdzyński

Praca otrzymała w sumie 61 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 50 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 11 pkt.

Nagroda za wysoką jakość i atrakcyjność rozwiązań architektonicznych, bardzo dobre propozycje przestrzeni otwierające różne możliwości użytkowania.

Praca została opracowana w pełni profesjonalnie, począwszy od analiz urbanistyczn¬¬ych i uwarunkowań prawa lokalnego oraz możliwości inwestycyjnych działki, poprzez zaproponowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne adaptowanego i rozbudowywanego budynku, na sposobie prezentacji, opracowania graficznego i merytorycznego koncepcji kończąc. Niewątpliwie na pochwałę zasługuje kompleksowe potraktowanie tematu oraz rozwiązanie trudnych zagadnień projektowych na wielu płaszczyznach zadania inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie oraz adaptacji multifunkcjonalnego budynku kultury z wiodącą funkcją teatralną.

W koncepcji znajdziemy poprawnie zaprojektowany układ funkcjonalny, rozdzielenie stref dostaw, oddzielne wejścia VIP, brak kontaktu widz-artysta, wydzielenia akustyczne – „box in a box”, dogodnie zaprojektowaną małą salę widowiskową wraz z pracownią plastyczną, salą baletową oraz uniwersalne zaprojektowanie głównej sali widowiskowej. Trafnie wskazano współczesne tendencje dla projektowania sal teatralnych, co zawarto w prezentowanej koncepcji. Na uwagę zasługuje również fakt przemyślenia przez autorów widoków perspektywicznych z okien budynku, jak na przykład widok na kościół z I piętra w północno-zachodnim narożniku adaptowanej bryły.

Zastanawia brak spójności elewacji pomiędzy „starą” a nową częścią dobudowywanego budynku. Oba budynki, pomimo funkcjonalnej i wewnętrznej spójności, nie odzwierciedlają tego w strefie zewnętrznej. Również pozostawienie dużej ilości przeszkleń w części adaptowanej w porównaniu ze skromnymi doświetleniami w parterze części dobudowywanej wprowadza kontrast w odbiorze budynku-teatru-multikompleksu jako całości. Zastanawiające jest również, czemu „stara” część nie otrzymała wizualnie odpowiedników do zaokrąglonych narożników sali widowiskowej, które – zdaniem autorów pracy - nawiązują dialog z krzywizną bryły kościoła od strony ul. Narutowicza. Kwestią otwartą pozostaje też kolorystyka i „starzenie” się betonu woskowanego na elewacjach nowej części oraz pytanie, czy tego typu elewacja dobrze będzie się wpisywać w skromną, drewnianą, lokalną, charakterystyczną architekturę dla tego regionu Polski.

Zalecenia pokonkursowe:

  • należy rozważyć kwestie projektowe związane z wizualnym odbiorem elewacji oraz doborem materiałów elewacyjnych.

III MIEJSCE oraz nagroda w postaci pieniężnej, w kwocie 5 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI, ul. Królewska 3/5A, 30-045 Kraków;

Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej trzecie miejsce JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej trzecie miejsce JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej trzecie miejsce JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej trzecie miejsce JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI

Praca otrzymała w sumie 61 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 52 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 9 pkt.

Praca stanowi ciekawą próbę odpowiedzi na problem dodatkowej kubatury. Propozycja 2 odrębnych brył połączonych funkcjonalnie przeszklonym łącznikiem o lekkiej formie, oraz wizualnie efemeryczną fasadą od strony ulicy Narutowicza, są interesującym pomysłem. Powstała między budynkami przestrzeń publiczna stanowi swoiste połączenie przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą być tłem wielu działań artystycznych. Wprowadza nową jakość do miejskiej przestrzeni ogólnodostępnej.

Praca o wysokim poziomie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Wątpliwości budzi rozwiązanie strefy dostaw (brak miejsca na manewrowanie samochodów dostawczych, nie osłonięta strefa od części publicznej) czy brak oddzielenia akustycznego małej sali koncertowej oraz dużej sceny.

W opinii jury, wysoko została oceniona spójność elewacyjna dwóch części obiektu – zaprojektowano „nowej części” w stylu „starej” a na elewacjach zastosowano ten sam materiał wykończeniowy, który nawiązuje kolorystycznie do charakterystycznych obiektów w mieście np.: Zespołu Pałacowo-parkowego Radziwiłłów oraz kościoła Narodzenia NMP. W części opisowej do projektu autorzy również adresują problem wizualnego nawiązania przy pracach remontowych istniejącego budynku biurowego starostwa, który ze względu na swój stan, powinien zostać poddany modernizacji, a cały obszar powinien zostać kompleksowo zrewitalizowany.

Zalecenia pokonkursowe:

  • przeprojektowaniu należy poddać strefę dostaw oraz należy poddać dogłębnej analizie powiązania akustyczne wewnętrznych kubatur budynku
  • proponowane rozwiązania detalu oraz wykorzystania zieleni na elewacjach południowych i południowo zachodnich należy skonfrontować z realiami klimatu panującego w tej części Polski

IV MIEJSCE oraz wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej, w kwocie 2 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez:
NM architekci Tomasz Marciniewicz, ul. Gersona 19/2, 03-307 Warszawa,
Zuzannę Szpocińską, ul. Międzynarodowa 45/48a m.5, 03-922 Warszawa,
Jerzyego Grochulskiego, ul. Kilara 3/77, 02-776 Warszawa;

Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej czwarte miejsce NM architekci Tomasz Marciniewicz Zuzanna Szpocińska Jerzy Grochulski Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej czwarte miejsce NM architekci Tomasz Marciniewicz Zuzanna Szpocińska Jerzy Grochulski Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej czwarte miejsce NM architekci Tomasz Marciniewicz Zuzanna Szpocińska Jerzy Grochulski Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej czwarte miejsce NM architekci Tomasz Marciniewicz Zuzanna Szpocińska Jerzy Grochulski

Praca otrzymała w sumie 59 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 47 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 12 pkt.

Ażurowa miedziana elewacja nawiązuję do linii zabudowy stwarzając kameralne, zielone przestrzenie przed wejściem do budynku. Praca zawiera świadome propozycje połączenia powierzchni wewnętrznych z zewnętrznymi. Zachowanie charakteru elewacji istniejącej części budynku wpisuję się w historię tego miejsca.

IV MIEJSCE oraz wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej, w kwocie 2 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez BAZA ARCHITEKCI SP. Z O.O. ul. Smulikowskiego 2 lok 7, 00-389 Warszawa;

Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej czwarte miejsce BAZA ARCHITEKCI Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej czwarte miejsce BAZA ARCHITEKCI Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej czwarte miejsce BAZA ARCHITEKCI Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej czwarte miejsce BAZA ARCHITEKCI

Praca otrzymała w sumie 59 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 47 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 12 pkt.

Kompozycja prostych brył odpowiadająca funkcji budynku skryta jest za panelami z drewna czarnego parzonego. Propozycja rozczłonkowanej niewysokiej bryły wpisuje się w otoczenie. Prosta forma koncepcji i planowane materiały odnoszą się do tradycji miejsca i stanowią klarowną jednoznaczną propozycję. Proponowane wnętrza są bardzo efektowne choć niepokoi formalne podobieństwo do budynku Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

V MIEJSCE oraz wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej, w kwocie 2 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN RAFAŁ SOKOŁOWSKI, ul. Mokra 20/22 m.59, 95-200 Pabianice;

Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej piąte miejsce ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN RAFAŁ SOKOŁOWSKI Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej piąte miejsce ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN RAFAŁ SOKOŁOWSKI

Praca otrzymała w sumie 58 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 46 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 12 pkt.

Ascetyczna monolityczna bryła z interesującymi rozwiązaniami funkcjonalnymi. Nieobojętna, wyjątkowa i globalna forma mogłaby być ewenementem na skalę miasta. Doceniono aspekt ekonomiczny zwartej bryły. Wątpliwości budzi możliwość ukrycia niezbędnej infrastruktury w bryle budynku.

VI MIEJSCE oraz wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej, w kwocie 2 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez Barbarę Getter i Andrzeja Getter, ul. Gołaśka 10/28, 30-619 Kraków;

Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej szóste miejsce Barbara Getter i Andrzej Getter Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej szóste miejsce Barbara Getter i Andrzej Getter Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej szóste miejsce Barbara Getter i Andrzej Getter Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej szóste miejsce Barbara Getter i Andrzej Getter

Praca otrzymała w sumie 54 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 45 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 9 pkt.

Budynek wpisuje się w otoczenie poprzez powściągliwość i czystość formy z zachowaniem istniejącego budynku. Atrakcyjne rozwiązanie elewacji budynku. Wpisuje się w otoczenie poprzez powściągliwość formy. Wątpliwości budzi rozmieszczenie większej części widowni na balkonie z płaską widownią przed sceną oraz umiejscowienie dostaw od frontu ul. Narutowicza. Przyjęte koszty realizacji inwestycji mogą być trudne w realizacji.

VII MIEJSCE oraz wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej, w kwocie 2 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez GOWIN & SIUTA SP.J. Plac Szczepański 3/48, 31-011 Kraków;

Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej siódme miejsce GOWIN & SIUTA Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej siódme miejsce GOWIN & SIUTA Koncepcja architektoniczna sali widowiskowo-teatralnej siódme miejsce GOWIN & SIUTA

Praca otrzymała w sumie 52 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 43 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 9 pkt.

Rozczłonkowana niewysoka bryła wpisuje się swoją skalą w otoczenie. Obniżenie poziomu sceny poniżej poziom terenu pozwala na obniżenie wysokości budynku. Budzi wątpliwość zastosowany materiał półprzeziernych paneli poliwęglanowych jako okładziny elewacji w istniejącej części budynku.

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Mikroporady Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.