Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Urząd Miasta

data utworzenia: 2019-11-15

O projekcie


Projekt „Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Lider: Gmina Miejska Biała Podlaska
Partner: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Okres realizacji projektu od: 2019-10-01 do: 2021-04-30

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) tj. Gminy Miejskiej Biała Podlaska i Gminy Biała Podlaska.

Oferujemy:

 • 27 000,00 zł dotacji inwestycyjnej;
 • do 16 800,00 zł finansowego wsparcia pomostowego w miesięcznych transzach, średnio 1400 zł, przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności,
 • szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia firmy,
 • wsparcie mentora.

Oferta i dokumenty


Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) tj. Gminy Miejskiej Biała Podlaska i Gminy Biała Podlaska, pozostających bez pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

 • osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  osoby z ww. grup będą stanowiły co najmniej 60% uczestników projektu,
 • mężczyźni w wieku 30-49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz wymienionych w pkt. c) i d), i nie będą to odchodzący z rolnictwa ani ich rodziny,
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • reemigranci,
 • osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt. c)-e) stanowią 20 % uczestników projektu. Osoby wskazane w pkt. e) stanowią 9% uczestników projektu.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 27 000 zł;
 • udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w średniej wysokości 1 400 zł przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych niezależne od poziomu przychodów, w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa, jak np. koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, koszty usług kserograficznych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych;
 • przeprowadzenie doradztwa grupowego w wymiarze 8 godzin;
 • przeprowadzenie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w wymiarze 24-56 godzin w zależności od stopnia wiedzy;
 • indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenia i rozwoju własnej firmy w wymiarze 6-8 godzin w zależności od stopnia wiedzy;
 • przeprowadzenie konkursu biznes planów i wyłonienie Uczestników projektu do dofinansowania działalności;
 • wsparcie mentoringowe każdego Uczestnika projektu w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia firmy. Uczestnicy Projektu będą pod stałą opieką mentora, który doradzi w rozwiązywaniu ewentualnych indywidualnych problemów występujących w prowadzeniu firmy (średnio 12 godzin/os).

Dodatkowo uczestnikom zostanie zapewnione:

 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne

Uwaga!
Wraz z w/w dokumentami należy przedłożyć zaświadczenie z ZUS/KRUS (wszyscy) – dot. odprowadzanych składek na konto Kandydata min. 12 miesięcy wstecz.

Dokumenty późniejszego etapu

Aktualności


12.11.2019 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy akceptację dokumentów rekrutacyjnych związanych z realizacją projektu „Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska”. W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informujemy również, że rekrutacja rozpocznie się 29.11.2019 r. i potrwa do 6.12.2019 r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pok. 306 III piętro, 15.30-17.00 sala obsługi stanowisko nr 15, lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §2 pkt 7 Regulaminu rekrutacji Uczestników, w przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby Uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może zostać zmieniony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji umieszczana jest na stronie internetowej www.um.bialapodlaska.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt


Biuro projektu:
Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, pok. 306 III piętro,
tel. 83 341 69 71
www.um.bialapodlaska.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Załóż firmę i odnieś sukces Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.