Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Inne

data utworzenia: 2010-02-10

Planowanie przestrzenne w mieście Biała Podlaska

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska opracowana na podstawie uchwały Rady Miasta Biała Podlaska nr XVI/19/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska. Zmiana studium swym zakresem obejmuje teren w granicach administracyjnych miasta Biała Podlaska.

Konsultacje mają na celu przedstawienie analiz zmian w zagospodarowaniu oraz bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę, a także zebranie od osób zainteresowanych procesem zmiany studium uwag i wniosków dotyczących proponowanych zmian uwzględnionych w koncepcji.

Konsultacje odbywają się również drogę elektroniczną za pośrednictwem strony www.bialapodlaska.geoportalgminy.pl, na której istnieje możliwość zapoznania się ze studium pobrania wniosków w zakładce „Wypełnij wniosek”.

Wnioski można składać do dnia 15 października 2017 r.


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzennego miasta Biała Podlaska

Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska

Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Plany zagospodarowania przestrzennego


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska aktualny na dzień 1 lutego 2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "SIDORSKA - TYSIĄCLECIA

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI ETAP I

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.