Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Kultura i sport

data utworzenia: 2010-02-04

Nagrody z okazji jubileuszu pracy artystycznej lub działalności kulturalnej

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej oraz inne nagrody przyznawane w dziedzinie kultury stanowią wyraz uznania dla osiągnięć artystycznych i działalności kulturalnej indywidualnych twórców i środowisk artystycznych Białej Podlaskiej.
Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej przyznawana jest w trzech kategoriach ponadto przyznawane są nagrody z okazji jubileuszu pracy artystycznej lub działalności kulturalnej oraz honorowy tytuł „Darczyńca Bialskiej Kultury”.

Wniosek o przyznanie Bialskiej Nagrody Kultury

Uchwała w sprawie ustanowienia Bialskiej Nagrody Kultury

Laureaci z 2018 roku

BIALSKA NAGRODA KULTURY IM. ANNY Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWEJ - I STOPNIA

Jerzy Flisiński za pracę na rzecz społeczności lokalnej, upowszechnianie wiedzy i informacji historycznych oraz integrację i rozwój środowiska czytelników i bibliotekarzy.

Mieczysław Skalimowski za całokształt twórczości artystycznej, zaangażowanie i wkład pracy w rozwój bialskiego środowiska plastycznego oraz twórczy udział w kreowaniu artystycznej wizytówki miasta Biała Podlaska.

BIALSKA NAGRODA KULTURY IM. ANNY Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWEJ – II STOPNIA

Aneta Pszczoła–Dołęzka za niezwykłe osiągnięcia w pracy pedagogiczno – artystycznej, profesjonalizm oraz zaangażowanie w wszechstronny rozwój młodzieży.

NAGRODA Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Klub Seniora „Wola” - nagroda z okazji jubileuszu 10-lecia działalności kulturalnej, za owocną pracę, kreatywność, pomysłowość oraz zaangażowanie w działalność kulturalną i integrację środowiska osób starszych.

Koło Plastyczne „Kreska” - nagroda z okazji jubileuszu 25-lecia działalności kulturalnej, za niezwykłe zaangażowanie i wieloletni wkład pracy na rzecz środowiska plastycznego, profesjonalizm oraz niezliczoną ilość sukcesów i osiągnięć wśród dzieci i młodzieży.

Klub Seniora „Wrzos” - nagroda z okazji jubileuszu 45-lecia działalności kulturalnej, za mądrość, doświadczenia i pogodę ducha, pasję oraz radość i serdeczność, jaka na co dzień przekazywana jest mieszkańcom Białej Podlaskiej.

HONOROWY TYTUŁ „DARCZYŃCA BIALSKIEJ KULTURY”

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - honorowy tytuł „Darczyńca Bialskiej Kultury” za wsparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych w mieście Biała Podlaska.

Laureaci z 2017 roku

BIALSKA NAGRODA KULTURY IM. ANNY Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWEJ - I STOPNIA

Dr Szczepan Kalinowski za pogłębianie wiedzy na temat historii miasta i regionu, organizację wystaw, prelekcji i przedsięwzięć odwołujących się do polskiej tradycji, inspirowanie i edukowanie młodzieży oraz popularyzację Białej Podlaskiej na arenie ogólnopolskiej.

NAGRODA Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Kapela Ludowa „Podlasiacy” za kultywowanie polskiej tradycji, najpiękniejszych pieśni i tańców Podlasia oraz artystyczne kształcenie dzieci i młodzieży, rozwijanie pasji i talentu oraz promocję Białej Podlaskiej w Polsce i poza jej granicami.

Zespół Pieśni i Tańca „Podlasiacy” za kultywowanie polskiej tradycji, najpiękniejszych pieśni i tańców Podlasia oraz artystyczne kształcenie dzieci i młodzieży, rozwijanie pasji i talentu oraz promocję Białej Podlaskiej w Polsce i poza jej granicami.

Zespół Jazz Trio za popularyzowanie jazzu, inspirowanie kolejnych pokoleń mieszkańców do pogłębiania muzycznych zainteresowań, działalność kulturotwórczą i edukacyjną oraz promocję Białej Podlaskiej w całej Polsce.

Chór Męski „Echo Podlasia” za kultywowanie śpiewu chóralnego, inspirowanie i rozwijanie pasji muzycznych wśród kolejnych pokoleń mieszkańców Białej Podlaskiej oraz uświetnianie występami miejskich uroczystości.

HONOROWY TYTUŁ „DARCZYŃCA BIALSKIEJ KULTURY”

JB Multimedia – honorowy tytuł „Darczyńca Bialskiej Kultury” za pomoc w realizacji przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz propagowanie działalności kulturalnej w mieście.

Laureaci z 2016 roku

BIALSKA NAGRODA KULTURY IM. ANNY Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWEJ - I STOPNIA

Pan Waldemar Mazur - za profesjonalizm, niezwykłe zaangażowanie i twórczą pracę z młodzieżą, umiejętność budzenia pasji i zamiłowania do tradycji regionalnych oraz popularyzowanie piękna podlaskiej pieśni i muzyki.

NAGRODA Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Fotoklub Podlaski: nagroda z okazji jubileuszu 25-lecia działalności kulturalnej, za całokształt działalności artystycznej, upowszechnianie dokonań bialskiego środowiska fotograficznego oraz promowanie, wspieranie i inspirowanie młodych twórców.

Zespół wokalny „Chwilka”: nagroda z okazji jubileuszu 30-lecia działalności artystycznej, za całokształt działalności, kontynuację pracy opartej na doświadczeniu, liczne sukcesy estradowe, aktywną działalność na rzecz rozwoju artystycznego oraz promocję miasta w kraju i za granicą.

Muzeum Południowego Podlasia - nagroda z okazji jubileuszu 50-lecia działalności kulturalnej, za pełną zaangażowania pracę na rzecz gromadzenia i opieki nad pamiątkami przeszłości, które składają się na bezcenne, wspólne dziedzictwo kulturowe i historycznie.

Klub Seniora „Promyk” – nagroda z okazji jubileuszu 25-lecia działalności kulturalnej, za całokształt działalności artystycznej, zapał, werwę i wytrwałość w podejmowaniu nowych inicjatyw, za spontaniczność, pasję oraz radość i serdeczność jaka przekazywana jest mieszkańcom Białej Podlaskiej.

Schola Cantorum Misericordis Christi - za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju chóralistyki oraz popularyzowania piękna i walorów śpiewu chóralnego w kraju i poza jego granicami.

HONOROWY TYTUŁ „DARCZYŃCA BIALSKIEJ KULTURY”

EuRoPol GAZ s.a. - honorowy tytuł „Darczyńca Bialskiej Kultury” - nagroda za wsparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz propagowanie działalności kulturalnej w mieście.

Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZGODA" w Białej Podlaskiej - honorowy tytuł „Darczyńca Bialskiej Kultury” - nagroda za wsparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz propagowanie działalności kulturalnej w mieście.

Laureaci z 2015 roku

BIALSKA NAGRODA KULTURY IM. ANNY Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWEJ - I STOPNIA

Panu Romanowi Kłosowskiemu za wyjątkową miłość do sztuki i ludzi, za niezwykłą osobowość, za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie teatru i filmu, a także za działalność w zakresie propagowania, wspierania i upowszechniania kultury narodowej.

Panu Marianowi Rzędzickiemu za długoletnią pracę służącą upowszechnianiu i promocji kultury regionu, kultywowanie rodzimego folkloru Podlasia oraz twórczy udział w kreowaniu artystycznej wizytówki miasta Biała Podlaska.

Panu Romanowi Uścińskiemuza niezwykłe zaangażowanie i wieloletni wkład pracy na rzecz bialskiego środowiska teatralnego i literackiego, profesjonalizm oraz niezliczoną ilość sukcesów i osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury teatralnej dzieci i młodzieży.

NAGRODA Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” - nagroda z okazji jubileuszu 45-lecia pracy artystycznej, za kultywowanie pięknych staropolskich tradycji, promocję ojczystego folkloru i sztuki ludowej na licznych festiwalach w kraju i za granicą.

Po raz pierwszy w tym roku zgodnie z uchwałą Rady Miasta, na wniosek Kapituły Bialskiej Nagrody Kultury, Prezydent Miasta Biała Podlaska przyznał Honorowy Tytuł „Darczyńca Bialskiej Kultury”:

HONOROWY TYTUŁ „DARCZYŃCA BIALSKIEJ KULTURY”

Firma AUTOSFERA Sp. z o.o. - nagroda za pomoc w realizacji wyjątkowych przedsięwzięć i imprez służących zachowaniu i promocji kultury lokalnej oraz aktywną działalność na rzecz rozwoju bialskiego środowiska artystycznego.

Laureaci z 2014 roku

BIALSKA NAGRODA KULTURY IM. ANNY Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWEJ - I STOPNIA

Pan Adam Trochimiuk - za wieloletnią owocną pracę, twórczy dorobek i profesjonalizm, niezwykłe zaangażowanie i wkład w rozwój bialskiego środowiska fotograficznego oraz całokształt działań w kreowaniu pozytywnego wizerunku Miasta.

NAGRODY Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Chór „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Białej Podlaskiej - nagroda z okazji jubileuszu 60-lecia działalności artystycznej, za całokształt działalności artystycznej, pasję i zamiłowanie do śpiewu oraz kultywowanie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Zespół Tańca Ludowego „Biawena” – nagroda z okazji jubileuszu 40-lecia działalności artystycznej, za całokształt wieloletniej działalności artystycznej, niezwykłe osiągnięcia estradowe w dziedzinie Tańca Ludowego oraz promocję Miasta i kultury ludowej regionu w kraju i za granicą.

Klub literacki "Maksyma" – nagroda z okazji jubileuszu 30-lecia działalności artystycznej, za całokształt działalności artystycznej, za upowszechnianie twórczości literackiej bialskiego środowiska oraz za promowanie, wspieranie i inspirowanie młodych twórców.

Koło Plastyczne "Gwasz" – nagroda z okazji jubileuszu 25-lecia działalności artystycznej, za pasję, głęboki sens oraz ponadczasową wartość rozbudzania wyobraźni i radości tworzenia w środowisku dzieci i młodzieży.

Klub Seniora "Zacisze" – nagroda z okazji jubileuszu 35-lecia działalności kulturalnej, za radość, spontaniczność, realizację szerokiego wachlarza międzypokoleniowej aktywności osób starszych, za działalność artystyczną, krajoznawczą profilaktyczną i integracyjną mieszkańców Miasta Biała Podlaska.

Laureaci z 2013 roku

BIALSKA NAGRODA KULTURY IM. ANNY Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWEJ - I STOPNIA

Pani Teresa Stasiuk Karaś - za profesjonalizm, trud i zaangażowanie w rozwój Bialskiej Biblioteki Publicznej, integrację i rozwój środowiska czytelników i bibliotekarzy oraz inicjowanie i realizację nowatorskich przedsięwzięć na miarę XXI wieku w celu promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Miasta.

Pan Grzegorz Michałowski - za niezwykłe zaangażowanie i wkład pracy w rozwój bialskiego środowiska literackiego, pielęgnowanie i promowanie debiutujących młodych twórców poezji i prozy oraz całokształt działań na rzecz wydawnictwa „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”.

BIALSKA NAGRODA KULTURY IM. ANNY Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWEJ - III STOPNIA

Pani Paulina Pilipiuk - za wrażliwość, młodzieńczy entuzjazm, miłość do literatury i teatru oraz osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju bialskiego środowiska artystycznego.

Aleksandra Smerachańska - za niezwykłe osiągnięcia estradowe w dziedzinie śpiewu, promocję miasta w kraju i za granicą, delikatność i pracowitość w dążeniu do rozwoju i realizacji marzeń.

Pan Hubert Paszkiewicz - za wrażliwość, młodzieńczy entuzjazm, miłość do literatury i teatru oraz osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju bialskiego środowiska artystycznego.

NAGRODY Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Zespół Wokalny BREWIS - nagroda z okazji jubileuszu 15 - lecia działalności artystycznej, za całokształt działalności artystycznej, młodzieńczy entuzjazm, osiągnięcia estradowe w dziedzinie śpiewu oraz promocję miasta w kraju i za granicą.

Koło Plastyczne KRESKA – nagroda z okazji jubileuszu 20 - lecia działalności artystycznej, za pasję, głęboki sens oraz ponadczasową wartość rozbudzania wyobraźni i radości tworzenia w środowisku dzieci i młodzieży.

Klub Seniora WRZOS – nagroda z okazji jubileuszu 40 - lecia działalności kulturalnej, za radość, spontaniczność realizację szerokiego wachlarza międzypokoleniowej aktywności osób starszych, za działalność artystyczną, krajoznawczą profilaktyczną i integrującą mieszkańców Miasta.

Laureaci z 2012 roku

NAGRODY Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „PODLASIACY” - nagroda z okazji Jubileuszu XX lecia pracy artystycznej za kultywowanie pięknych tradycji ludowych Podlasia, popularyzowanie kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży.

KAPELA LUDOWA „PODLASIACY” - nagroda z okazji Jubileuszu XX lecia pracy artystycznej za upowszechnienie folkloru i muzyki ludowej Podlasia, popularyzowanie piękna podlaskiej muzyki i pieśni.

BIALSKIE JAZZ TRIO - nagroda z okazji Jubileuszu XXV lecia pracy artystycznej za pasję tworzenia i osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki jazzowej oraz popularyzację nowoczesnego jazzu w lokalnym środowisku i regionie.

Laureaci otrzymują nagrody pieniężne oraz pamiątkowy dyplom zaprojektowany przez ROMANA PIEŃKOWSKIEGO.

Laureaci z 2011 roku

BIALSKA NAGRODA KULTURY IM. ANNY Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWEJ - I STOPNIA

Państwo Elżbieta i Stanisław Juszczykowie za wieloletnią pracę, całokształt osiągnięć oraz niezwykłe zaangażowanie w popularyzowanie i rozwój tańca towarzyskiego w Białej Podlaskiej.
Pan Janusz Izbicki za długoletnią pracę służącą upowszechnianiu i promocji kultury, ludowych tradycji i folkloru oraz pielęgnowanie i wzbogacanie dorobku kulturowego Białej Podlaskiej.

BIALSKA NAGRODA KULTURY IM. ANNY Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWEJ - II STOPNIA

Pani Urszula Pietruczuk za długoletnią owocną pracę, osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury teatralnej oraz niezwykłe zaangażowanie w działalność kulturalną i integrację środowiska osób starszych i niepełnosprawnych.
Pani Małgorzata Piekarska za dorobek twórczy, wytrwałe popularyzowanie różnych form fotografii artystycznej oraz promocję bialskiego środowiska fotograficznego.

NAGRODA Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ

Zespół wokalny „Chwilka” – z okazji Jubileuszu XXV lecia pracy artystycznej za twórczy udział w wykreowaniu artystycznej wizytówki Białej Podlaskiej, niezliczoną ilość sukcesów, profesjonalizm i pełne wykorzystywanie artystycznego potencjału bialskiej młodzieży.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2009

Pani Maria Skonieczna - za wieloletnią pracę, osobiste zaangażowanie, inicjowanie i realizowanie wyjątkowych przedsięwzięć i imprez służących zachowaniu i promocji dorobku kulturalnego Białej Podlaskiej.
Pan Bogusław Kutnik - za wytrwałe promowanie muzyki organowej, ustawiczną pracę nad kształtowaniem wrażliwości słuchaczy oraz dorobek twórczy w dziedzinie jazzu i muzyki sakralnej.
Pani Anna Leszczyńska - za długoletnią, owocną pracę na wielu obszarach działalności kulturalnej, niezwykłe zaangażowanie, zapał i energię towarzyszącą organizowaniu życia kulturalnego Białej Podlaskiej.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2008

Pan Zbigniew Pawluczuk - za całokształt twórczości plastycznej i wrażliwość na piękno Podlaskiej Ziemi. Za pielęgnowanie związków z ziemią ojców, wzbogacanie kolekcji Muzeum Południowego Podlasia i zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Pan Ireneusz Wagner - za twórczość artystyczną oraz aktywną działalność na rzecz bialskiego środowiska literackiego. Poezję i prozę poszukującą prawdy i zgody z życiem. Za oryginalne postrzeganie problemów człowieka w autorskich spektaklach Teatru w Przestrzeni Nierealnej.
Zespół Tańca Ludowego "Biawena" - za wieloletnią działalność popularyzującą i promującą tradycje i kulturę ludowa regionu. Za udział w życiu kulturalnym miasta i kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2007

Pan Jan Gałecki - za wrażliwość na piękno języka polskiego, miłość do literatury i teatru, umiejętne przekazywaną wielu pokoleniom młodzieży. Za zaangażowanie i wieloletni wkład pracy na rzecz bialskiego środowiska teatralnego.
Pan Roman Pieńkowski - za całokształt twórczości artystycznej a szczególnie promocję wizerunku naszego miasta. Wieloletnią pracę nad rozwojem wrażliwości młodych ludzi, kształtowanie umiejętności postrzegania i twórczego interpretowania obserwowanej rzeczywistości.
Pan Andrzej Karaś - za twórczą pracę z młodzieżą, umiejętność budzenia pasji i zamiłowania do tradycji regionalnych oraz popularyzowanie piękna podlaskiej muzyki i pieśni.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2006

Chór Męski "Echo Podlasia" za wytrwałe kultywowanie tradycji śpiewu wielogłosowego, pasję i zamiłowanie w przekazywaniu pieśnią narodowych wartości.
Pan Edward Mikołajczuk za całokształt twórczości artystycznej, zaangażowanie i wkład pracy w rozwój i umacnianie bialskiego środowiska plastycznego.
Pan Eugeniusz Mazur - Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem", za wspieranie i kontynuowanie wspaniałych tradycji spółdzielczego ruchu kulturalnego i aktywną działalność na rzecz rozwoju kultury lokalnej.
Śp. Wiesław Gromadzki - w dniu 23 maja 2007r. odszedł w pełni sił twórczych mając zaledwie 48 lat dziennikarz, niestrudzony animator życia literackiego, romantyczny marzyciel, wrażliwy poeta Wiesław Gromadzki. Kapituła Bialskiej Nagrody Kultury wystąpiła do Prezydenta Miasta Biała Podlaska o uhonorowanie Zmarłego Statuetką Bialskiej Nagrody Kultury za szczególny wkład w budowanie i rozwój środowiska literackiego miasta. Nagroda za trwałe ślady, pozostawione po krótkiej wędrówce bezdrożami Podlaskiej Ziemi, za nadbużańskie wiersze i prawdy zamknięte w "Myślach nieuczesanych" bardzo drogie dla wielu.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2005

Pani Ewa Borowska–Kurpeta za całokształt twórczości artystycznej i wyróżniające osiągnięcia w pracy pedagogiczno - artystycznej.
Pan Andzrzej Stępka - za upowszechnienie folkloru i muzyki ludowej Podlasia oraz za umiejętność budzenia pasji i zamiłowania do tradycyjnej kultury regionalnej wśród dzieci i młodzieży.
Panstwo Maria i Józef Szeptyccy za stałe i wszechstronne wspieranie działan instytucji kultury i aktywną działalność na rzecz rozwoju kultury lokalnej.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2004

Pan prof. Ludwik Maciąg za całokształt twórczości artystycznej i doniosły wkład w dorobek polskiej sztuki oraz utrwalanie i popularyzowanie w świecie urody polskich koni i podlaskiego pejzażu.
Pan Istvan Józef Grabowski za promocję twórców, działalności i dorobku kulturalnego miasta Biała Podlaska na łamach prasy regionalnej oraz ogólnopolskiej, niestrudzoną i wnikliwą obserwację i popularyzację życia kulturalnego lokalnej społeczności.
Państwo Maria i Marek Światłowscy za popularyzacje książki, promocję literatury światowej i regionalnej, wspieranie przedsięwzięć kulturalnych z zakresu literatury oraz tworzenie salonu literackiego promującego twórców i regionalistów.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2003

Pani Emma Cieślinska za dorobek twórczy w dziedzinie folkloru i tradycji Podlasia , za umiłowanie pieśni i tanca ludowego i umiejętność budzenia pasji i miłości do kultury ludowej wśród młodzieży.
Pan prof. dr hab. Stefan Kryński za pielęgnowanie związków z ziemią ojców, wzbogacanie zbiorów regionalnych Muzeum Południowego Podlasia.
Schola Cantorum Misericordis Christi przy parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie śpiewu wielogłosowego za pasję, umiłowanie i popularyzację muzyki chóralnej.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2002

Pan Ireneusz Parafiniuk za osiągnięcia w dziedzinie upowszechnianie muzyki i rozwoju wokalistyki w środowisku dzieci i młodzieży.
Pan Jarosław Michaluk za działalność twórczą i osiągnięcia w dziedzinie upowszechnianie muzyki jazzowej.
Pani Zofia Burżec za działalność twórczą i osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury teatralnej wśród dzieci i młodzieży.

Biuletyn Informacji Publicznej Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Mikroporady Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.