czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory Samorządowe 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2023-04-18

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2023-09-01.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych oraz Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram dyżurów przedszkoli samorządowych w okresie 01.07.2023 r. – 31.08.2023 r.

Lp. Przedszkole Adres/nr telefonu Termin dyżuru wakacyjnego
od do
1. Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Marii Kownackiej ul. Warszawska 19C
83 341 64 16,17
01.07.2023 31.07.2023
2. Przedszkole Samorządowe nr 6 ul. Łomaska 2D
83 341 64 62,63
01.08.2023 31.08.2023
3. Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnym ul. Waryńskiego 1
83 341 64 32,33
nieczynne nieczynne
4. Przedszkole Samorządowe nr 10 ul. Nowa 20/24
83 341 64 65,66
01.08.2023 31.08.2023
5. Przedszkole Samorządowe nr 11 ul. Sidorska 20
83 34167 35,36
01.08.2023 31.08.2023
6. Przedszkole Samorządowe nr 13 ul. Kazimierza Jagiellończyka 17
83 341 64 77,78
nieczynne nieczynne
7. Przedszkole Samorządowe nr 14 ul. Łukaszyńska 34
83 341 64 67,68
01.07.2023 31.07.2023
8. Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Akademicka 8
83 341 67 67
01.08.2023 31.08.2023
9. Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Wesoła 21/23
83 341 64 69,70
01.07.2023 31.07.2023
10. Przedszkole Samorządowe nr 17 w Zespole Szkół ul. Zygmunta Starego 4
83 341 64 38,39
01.07.2023 31.07.2023
11. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej ul. Sportowa 7
83 341 67 95
nieczynny nieczynny
12. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Moniuszki 36
83 341 67 91
nieczynny nieczynny
13. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul. Sidorska 30
83 341 64 92
01.08.2023 31.08.2023
14. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkół ul. Zygmunta Augusta 2
83 341 67 10
01.07.2023 31.07.2023
15. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Leszczynowa 16
83 341 67 48
01.07.2023 31.07.2023

Zasady orgnizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Organizacja pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r., zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w zarządzeniu w sprawie ustalenia terminów przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska.
 2. Przerwy w działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym związane są z prawem nauczycieli, do wykorzystania urlopu wypoczynkowego oraz koniecznością przeprowadzenia w obiektach niezbędnych napraw i remontów.
 3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych od września do czerwca. W okresie wakacyjnym realizowane są wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 4. Po przeprowadzeniu rekrutacji na dyżury wakacyjne, zastrzega się możliwość dokonania zmian w liczbie dyżurujących oddziałów oraz w godzinach ich pracy. Sytuację tę uzależnia się od poziomu zainteresowania dyżurami oraz możliwościami organizacyjnymi placówek oświatowych.

Organizacja naboru dzieci na dyżur wakacyjny

 1. Na czas dyżuru wakacyjnego przyjmowane są wyłącznie dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na dyżur jest niezaleganie w placówce macierzystej z opłatami za żywienie oraz świadczenia udzielane ponad pięciogodzinny bezpłatny pobyt w placówce.
 2. W pierwszej kolejności do korzystania z usług przedszkolnych w okresie wakacyjnym uprawnione są dzieci, których rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pozostają w zatrudnieniu i nie korzystają w tym czasie z urlopu wypoczynkowego lub wychowawczego, tym samym nie będący w stanie zapewnić opieki dziecku.
 3. Warunkiem objęcia dziecka dyżurem wakacyjnym jest złożenie w placówce organizującej w danym okresie dyżur Wniosku, którego wzór określa Dyrektor dyżurującej placówki. Do Wniosku należy załączyć inne wymagane w danej placówce dokumenty (np. klauzula RODO, upoważnienie do odbioru dziecka).
  Druk Wniosku, jak również wymagane załączniki publikowane są na prowadzonej przez jednostkę stronie internetowej.
 4. W przypadku liczby zgłoszeń przewyższającej liczbę miejsc w dyżurującej placówce o przyjęciu dziecka na dyżur będą decydować kolejno kryteria:
  1) oboje rodzice lub samotnie wychowujący rodzic pozostają w zatrudnieniu i nie planują we wnioskowanym okresie urlopu wypoczynkowego;
  2) kolejność złożenia wniosku zgłoszeniowego do danej placówki.
 5. Wnioski zgłoszeniowe można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do placówki, dyżurem której rodzic lub opiekun jest zainteresowany, w terminie od 4 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Rodzic zainteresowany korzystaniem przez dziecko z opieki w trakcie dyżurowania kilku placówek, winien złożyć wnioski do każdej z nich odrębnie.
 6. Dyrektor placówki od dnia przyjęcia Wniosku do dnia ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur, ma prawo do weryfikacji danych zawartych we Wniosku w zakresie uczęszczania dziecka do placówki prowadzonej przez Gminę Miejską Biała Podlaska, jak również niezalegania w opłatach za żywienie oraz świadczenia dodatkowe. Na żądanie Dyrektora rodzice winni przedłożyć również zaświadczenie o zatrudnieniu, wraz z informacją o niekorzystaniu, w czasie wnioskowanego dyżuru, z urlopu wypoczynkowego i/lub wychowawczego.
 7. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie podana do wiadomości publicznej przez placówkę w terminie do dnia 15 czerwca 2023 r.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są potwierdzić wolę korzystania z dyżuru wakacyjnego w każdej z placówek w terminie do dnia 20 czerwca 2023 r. do godziny 14:00. Brak potwierdzenia będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 9. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego w pkt. 5 terminu, może nastąpić w przypadku posiadania przez placówkę wolnych miejsc.
 10. Ilość miejsc w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych została określona przez dyrektorów placówek w porozumieniu z Prezydentem Miasta Białą Podlaska, uwzględniając realne możliwości organizacyjne placówek. W przypadku konieczności zwiększenia liczby funkcjonujących oddziałów, decyzje w tym zakresie będą rozważane po przeprowadzeniu rekrutacji wakacyjnej.
 11. Czas pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w trakcie dyżurów wakacyjnych ustala się w godzinach od 6:30 do 17:00.
 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują przepisy zawarte w statucie i regulaminach wewnętrznych dyżurującej placówki.
© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.