czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bezpłatne porady specjalistów w Punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz z przemocą w rodzinie z terenu miasta Biała Podlaska

Biała Podlaska, ul. Moniuszki 29, tel. 881 577 488

poniedziałek
godz. 13:00-16:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ - Tadeusz Dudziński
wtorek
godz. 16:00-18:00
PSYCHOLOG - Monika Maksymiuk
wtorek
godz. 16:00-18:00
ADWOKAT - Lech Kowalczuk - zadalnie pod nr telefonu 881 577 488
czwartek
godz. 16:00-18:00
PSYCHOLOG / TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ - Anna Lesiuk
piątek
15:00-18:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ - Robert Leśniak

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Biała Podlaska na 2022 rok.

Telefon „Podlaska Niebieska Linia”
693 402 894
dla osób doznających przemocy w rodzinie z terenu miasta Biała Podlaska

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem – zadzwoń!

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
„NIEBIESKA LINIA”

800 12 00 02

Telefon jest bezpłatny i jest czynny całą dobę
www.niebieskalinia.info
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
skype: pogotowie.niebieska.linia (również w języku migowym)

Pamiętaj, że przemoc nie skończy się sama.
Specjaliści z Pogotowia „Niebieska linia” mogą Ci pomóc.
Zadzwoń!

Skład Komisji

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Biała Podlaska nr 101/24 z dnia 17 maja 2024 r.

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań. Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które realizują zadania Komisji.

 1. Anna Stolarczuk - przewodnicząca
 2. Agnieszka Dzwonnik - wiceprzewodnicząca
 3. Wojciech Dzwonnik
 4. Sylwia Jaworowska
 5. Marcin Kozakiewicz
 6. Zdzisław Kozłowski
 7. Michał Kulicki
 8. Sylwia Kuszneruk-Winiewska
 9. Małgorzata Nikolska
 10. Katarzyna Pietraszkiewicz
 11. Maciej Tarasiuk

Zadania komisji

Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. DZ.U. z 2015 r., poz. 1286).

Do ustawowych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska);
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

Podstawą działalności Komisji jest uchwalany corocznie przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta Biała Podlaska.

W ramach Komisji działają stałe zespoły problemowe:

 1. zespół motywacyjno-interwencyjny,
 2. zespół ds. profilaktyki problemowej,
 3. zespól ds. kontroli przestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.

Zespół motywacyjno-interwencyjny podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności:

 1. przeprowadza rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami mającymi problem alkoholowy,
 2. kieruje na badania do lekarza biegłego, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby zainteresowanej, w celu uzyskania opinii, czy faktycznie występuje uzależnienie,
 3. składa wnioski do sądu o poddanie leczeniu w przypadku odmowy poddania się leczeniu odwykowemu.

Zespół ds. profilaktyki problemowej podejmuje następujące działania:

 • opiniuje oferty programowe składane corocznie przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, których propozycje są ujęte w projekcie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (GPPiRPA) i są zgodne ze standardami współczesnej profilaktyki,
 • prowadzi działania monitorujące przebieg realizacji programów i działań profilaktycznych finansowanych w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • opracowuje metody ewaluacji programów profilaktyki oraz pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie dla świetlic i obozów socjoterapeutycznych, oraz prowadzi ewaluację w oparciu o te metody.
 • Członkowie zespołu ds. kontroli przestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:

 • przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w punktach sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
 • opiniują wnioski w zakresie zgodności lokalizacji punktu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz informują, czy dana placówka ubiegająca się o zezwolenie mieści się w limicie punktów ustalonych w drodze uchwały,
 • organizują działania mające na celu ograniczenie dostępności do alkoholu.
 • Procedura zobowiązania do leczenia

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi sprawy zgodnie z procedurą zobowiązania do leczenia określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • przyjęcie wniosku o leczenie odwykowe złożonego przez osoby prywatne lub instytucje,
  • zaproszenie na rozmowę wyjaśniającą wnioskodawcy,
  • wezwanie na rozmowę wyjaśniająco-motywującą osobę zgłoszoną do leczenia odwykowego,
  • skierowanie tej osoby na badanie przez biegłego lekarza w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  • skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony.

  Komisja prowadzi stałą współpracę z Poradnią Odwykową, lekarzem psychiatrą, psychologiem, Sądem Rejonowym i Policją.

  Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mającego na celu nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

  Formularz wniosku składa się w siedzibie Komisji Urząd Miasta Biała Podlaska, kancelaria pokój nr 312.

  Gdzie zgłosić się po pomoc w mieście Biała Podlaska?

  PUNKT KONSULTACYJNO – INTERWENCYJNY dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
  ul. Moniuszki 29
  bezpłatne porady prawne i psychologiczne związane z uzależnieniami

  NZOZ „Terapia A” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  ul. Terebelska 67 - I piętro, gabinet 110, 111, tel. 83 342 81 84
  bezpłatna pomoc terapeutyczna, psychologiczna osobom z problemem alkoholowym oraz osobom współuzależnionym, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików i pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych)

  NZOZ „ZMIANA” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  ul. Warszawska 14 - II piętro, gabinet 218, tel. 83 342 81 73
  bezpłatna pomoc terapeutyczna (terapia indywidualna i grupowa) dla osób uzależnionych i współuzależnionych

  PORADNIA prowadzona przez Bialskopodlaskie Stowarzyszenie „Powrót z Uzależnień”
  Plac Wolności 2, I piętro, tel. 83 342 21 98
  bezpłatne porady, diagnoza, konsultacje, terapia, grupy wsparcia dla rodziców w zakresie przeciwdziałania narkomanii

  NZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  ul. Janowska 17, tel. 83 344 51 50
  bezpłatna pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym i współuzależnionym, Dorosłym Dzieciom Alkoholików i uwikłanym w przemoc domową

  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
  ul. Waryńskiego 3, tel. 83 341 64 37, 83 343 37 26
  www.pppbialapodlaska.pl
  bezpłatna pomoc psychologiczna, terapeutyczna, diagnostyczna dzieciom i młodzieży oraz rodzicom z rodzin, w których występują sytuacje problemowe (alkoholizm, przemoc i inne)

  STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „KROKUS”
  ul. Łomska 79, tel. 519 180 011
  Programy terapeutyczne i wykłady są bezpłatne dla mieszkańców miasta Biała Podlaska w 2021 roku

  Aktualności

  24.6.2024

  Jakie uprawnienia ma osoba/instytucja inicjująca - składająca wniosek o wszczęcie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego?

  Prowadzone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych postępowanie w przedmiocie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu nie podlega regulacjom kodeksu postępowania administracyjnego.

  Oznacza to, że osobie (lub instytucji) zawiadamiającej Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie przysługują prawa strony postępowania administracyjnego.

  Zatem, osoba zgłaszająca nie jest stroną postępowania i nie posiada uprawnienia do wglądu w dokumentację, otrzymywania informacji na temat sprawy, kserokopii, odpisów.

  5.6.2024

  Jak wygląda PRZEBIEG PROCEDURY ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO?

  KROK 1 – zgłoszenie

  Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić WNIOSEK i złożyć go do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Podlaskiej.
  Wniosek może złożyć dowolna pełnoletnia osoba lub instytucja (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej społecznej, Policja, Prokuratura, szkoła, zakład pracy, kurator).
  Zdarza się, że członkowie rodziny chcąc uniknąć sytuacji konfliktowych zgłaszają problem dzielnicowemu lub pracownikowi socjalnemu. Wówczas to Policja właśnie lub Ośrodek Pomocy Społecznej stają się wnioskodawcami, a składany wniosek zawiera odpowiednie uzasadnienie.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która nadużywa alkoholu oraz powoduje szkody społeczne:

  • powoduje rozkład życia rodzinnego,
  • demoralizuje małoletnich,
  • uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
  • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

  Podczas składania wniosku można podać dane osób mogących być świadkami w sprawie przed sądem.

  schemat procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

  3.10.2023

  Warsztaty profilaktyczne pt. „O kobiecości i FASD”

  W ramach realizacji Celu strategicznego I. „Redukowanie skali uzależnień i zachowań ryzykownych wśród mieszkańców miasta, poprzez działania profilaktyczno – edukacyjne” Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Biała Podlaska na lata 2022-2025 w NZOZ „Terapia A” Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białej Podlaskiej, przy ul. Terebelskiej 67 odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „O kobiecości i FASD”. Uczestniczki zajęć zapoznały się ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FASD, oraz uświadomiły sobie jak wypicie nawet małej dawki alkoholu może negatywnie wpływać na rozwój płodu. Miały możliwość poznania sposobów radzenia sobie ze stresem bez alkoholu. Wspólne przebywanie w grupie wzmocniło umiejętności komunikacji interpersonalnej, oraz wpłynęło na wzrost poczucia własnej wartości.

  Od 3 października 2023 r. w tej samej Poradni będą odbywały się warsztaty dla rodziców dotyczące podnoszenia kompetencji rodzicielskich i są skierowane do rodziców, którzy pragną zrozumieć swoje dzieci i poprawić relacje z nimi. Program obejmuje cykl 10 spotkań 1 raz w tygodniu. Warsztaty organizowane są przy wsparciu Prezydenta Miasta Biała Podlaska Pana Michała Litwiniuka.

  Zapisy pod numerem telefonu: 83 342 81 84.

  30.8.2023

  Jak może Ci pomóc Nasza Komisja?

  Osoba z Twojego otoczenia lub jakaś instytucja w trosce o Ciebie postanowiła napisać do Komisji wniosek z prośbą o zbadanie czy jesteś osobą uzależnioną?

  Zapraszamy Cię na rozmowę, aby wyjaśnić tę sprawę i wspólnie znaleźć dobre rozwiązanie. W trakcie spotkania z Komisją dowiadujesz się jakie są możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją.

  Jeśli powiesz TAK chcę skorzystać z pomocy specjalisty - Komisja proponuje Ci podjęcie dobrowolnego leczenia w Poradni Leczenia Uzależnień.
  Jesteś umówiony na pierwszą wizytę do specjalisty od spraw uzależnień, który będzie pomagał Ci w poradzeniu sobie z tym problemem. Rozmowy z nim nazywane są terapią i są nieodpłatne.

  Jeśli powiesz NIE i uważasz, że nie jesteś osobą uzależnioną - Komisja skieruje Cię na badanie do biegłego do spraw uzależnień, który po spotkaniu z Tobą stwierdzi czy jesteś osobą uzależnioną i sporządzi pisemnie swoją opinię.
  Jeśli biegły nie znajdzie u Ciebie objawów uzależnienia Komisja na tym kończy swoją pracę.
  Jeśli biegły stwierdzi, że jesteś osobą uzależnioną Komisja ma obowiązek przekazać Twoją sprawę do Sądu Rodzinnego - może zapaść postanowienie o zobowiązanie Cię do podjęcia leczenia odwykowego.

  23.5.2023

  Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców

  W dniu 22.05.2023 r. komisja konkursowa, w składzie której znaleźli się członkowie naszej MKRPA wraz z zastępcą Prezydenta Miasta Biała Podlaska Panem Maciejem Buczyńskim, wyłoniła zwycięzców w konkursie profilaktycznym "WOLNI OD UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH".
  Wręczenia nagród dokona Prezydent Michał Litwiniuk podczas PIKNIKU PROFILAKTYCZNEGO, który odbędzie się 7 czerwca o godzinie 12 na Placu Wolności.
  Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH uczniów, którzy przygotowali prace, ponieważ każdy otrzyma od nas upominek.

  Informacja o wynikach konkursu

  23.5.2023

  Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców

  W dniu 22.05.2023 r. komisja konkursowa, w składzie której znaleźli się członkowie naszej MKRPA wraz z zastępcą Prezydenta Miasta Biała Podlaska Panem Maciejem Buczyńskim, wyłoniła zwycięzców w konkursie profilaktycznym "WOLNI OD UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH".
  Wręczenia nagród dokona Prezydent Michał Litwiniuk podczas PIKNIKU PROFILAKTYCZNEGO, który odbędzie się 7 czerwca o godzinie 12 na Placu Wolności.
  Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH uczniów, którzy przygotowali prace, ponieważ każdy otrzyma od nas upominek.

  17.5.2023

  ZAPRASZAMY na Piknik Profilaktyczny

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY na Piknik Profilaktyczny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Biała Podlaska organizowany we współpracy z Bialskim Centrum Kultury, Klubem motocyklowym GROM oraz Klubem Biegacza Biała Biega.
  7 czerwca, godzina 12, plac Wolności, Biała Podlaska.
  Zabierz ze sobą najbliższych!
  Zabierz ze sobą znajomych!
  BĄDŹ TEGO DNIA RAZEM Z NAMI!

  Plakat informacyjny pikniku profilaktycznego 7 czerwca 2023

  17.5.2023

  KONKURS: „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH”

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY do udziału w Miejskim Konkursie Profilaktycznym pt. „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH”, organizowanym w ramach Miejskich Dni Profilaktyki. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie oryginalnej PRACY PLASTYCZNEJ w formie plakatu w formacie A3 lub nagranie krótkiego SPOTU promującego cele i założenia konkursu.
  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Biała Podlaska.
  Pod patronatem Prezydenta miasta Michała Litwiniuka.
  Termin składania prac w Urzędzie Miasta - 19 maj 2023 r.
  SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE PONIŻEJ.

  Regulamin konkursu

  Plakat informacyjny konkursu Wolni od Uzależnień Behawioralnych

  11.5.2022

  Piknik Profilaktyczny „UŻYWKI? NIE, DZIĘKUJĘ WYBIERAM ZDROWIE”

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY wszystkich do udziału w Pikniku Profilaktycznym „UŻYWKI? NIE, DZIĘKUJĘ WYBIERAM ZDROWIE”.

  Wydarzenie organizowane w ramach BIALSKICH DNI PROFILAKTYKI 22 maja (niedziela), godz. 12, Plac Wolności Biała Podlaska. Wydarzenie jest objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Michała Litwiniuka a zapraszamy jako Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska wspólnie z BCK24 - Bialskie Centrum Kultury, KLUB Motocyklowy GROM oraz Klub Biegacza Biała Biega.

  Przewodnicząca MKRPA
  Anna Stolarczuk

  Plakat informacyjny o Pikniku Profilaktycznym pt UŻYWKI? NIE, DZIĘKUJĘ WYBIERAM ZDROWIE

  6.5.2022

  Miejski Konkurs Profilaktyczny pt. „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Miejskim Konkursie Profilaktycznym pt. „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”, organizowanym w ramach Miejskich Dni Profilaktyki.

  Przedmiotem konkursu jest przygotowanie oryginalnej pracy plastycznej w formie plakatu w formacie A3 lub nagranie krótkiego spotu promującego cele i założenia konkursu.

  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasto Biała Podlaska.

  Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Michała Litwiniuka.

  Przewodnicząca MKRPA
  Anna Stolarczuk

  Informacja w formie graficznej na temat konkursu Wolni od Uzależnień

  6.5.2022

  Bialskie Dni Profilaktyki

  W ramach BIALSKICH DNI PROFILAKTYKI Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Podlaskiej wraz z Prezydentem Miasta Biała Podlaska serdecznie zaprasza na cykl wykładów profilaktyczno-informacyjnych: 10 maja o godz. 17.15 w Klubie Kultury „Eureka” przy ul. Orzechowej 34, 18 maja o godz. 16.30 w Klubie Kultury „Scena”przy ul. Zygmunta Augusta 6. Tematyka wykładów: rodzina z problemem alkoholowym, uzależnienie młodzieży w wieku szkolnym oraz bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

  Przewodnicząca MKRPA
  Anna Stolarczuk

  Informacja w formie graficznej na temat Bialskich Dni Profilaktyki

  21.02.2022

  Komunikat o pomocy udzielanej w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" 21-25 lutego 2022

  Urząd Miasta Biała Podlaska uprzejmie informuje, iż w dniach 21-25 lutego 2022 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 w ramach „TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM” w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej, osobom pokrzywdzonym przestępstwem będą udzielane – wyłącznie telefonicznie - informacje o przysługujących im prawach.

  Informacji będą udzielać asystenci sędziów Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej pod numerem 83 311 10 95.

  17.10.2021

  Warsztaty dla kobiet „FASD i ja”

  Serdecznie zapraszamy na Warsztaty skierowane do kobiet, które spożywają alkohol zarówno sporadycznie jak i nadużywających alkoholu, oraz ich partnerów. Program realizowany będzie w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Terapia A” przy ul. Terebelskiej 67 w grupie od 6-12 osób, w piątki w godz. 17-19 (ze względu na sytuację pandemiczną zajęcia mogą odbywać się w formie hybrydowej). Program obejmuje cykl 5 dwugodzinnych spotkań 1 raz w tygodniu prowadzonych przez specjalistę psychoterapii uzależnień w terminie od 29.10.2021 do 26.11.2021r Zapisy pod nr tel 83 342-81-84.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  napis Mamo nie częstuj mnie alkoholem #niebądzegoistką #ciążabezalkoholu i zdjęcie kobiety w ciąży któe trzyma maskotkę

  19.02.2021

  Tydzieńu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Urząd Miasta Biała Podlaska uprzejmie informuje, iż w dniach 22-26 lutego 2021 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 w ramach „TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM” w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej, osobom pokrzywdzonym przestępstwem będą udzielane – wyłącznie telefonicznie - informacje o przysługujących im prawach. Informacji będą udzielać asystenci sędziów Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej pod numerem 83 311 10 95.

  07.10.2020

  Mitingi dla kobiet w siedzibie Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Krokus”

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska informuje, że Mitingi dla kobiet odbywają się w każdy wtorek o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Krokus” w Białej Podlaskiej, ul. Łomaska 79. Serdecznie zapraszamy!

  23.06.2020

  APEL DO SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  Szanowni Państwo Sprzedawcy, Właściciele sklepów/lokali gastronomicznych prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Biała Podlaska!

  Obowiązkiem dorosłych jest ochrona najmłodszych przed zbyt wczesną inicjacją alkoholową oraz problemami wynikającymi z używania alkoholu. Wakacje to co roku wyzwanie dla sprzedawców alkoholu. Zgodnie z prawem, jeśli sprzedawca ma wątpliwości, ma prawo poprosić o dokument potwierdzający wiek.

  Przypominam, że obecnie może być problem z weryfikacją wieku w związku z obowiązkiem częściowego zakrywania twarzy wynikającym z pandemii koronawirusa. Maseczki (albo inna forma zasłaniania ust i nosa, tj. np. przy pomocy odzieży lub jej części, przyłbicy) są konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. właśnie w sklepach. W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości poprośmy o dowód osobisty celem sprawdzenia faktycznego wieku osoby kupującej alkohol.

  Nie sądzę, by klienci czuli się urażeni, to żaden wstyd zostać poproszonym o okazanie dowodu osobistego z powodu młodego wyglądu. Nauczmy się asertywnie odmawiać sprzedaży alkoholu oraz bezpiecznie weryfikować wiek klienta.

  Dążąc do ograniczenia niekorzystnych zjawisk pragniemy przypomnieć sprzedawcom napojów alkoholowych o konsekwencjach naruszenia obowiązujących, w tym zakresie przepisów prawa.

  Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, najważniejsze zasady sprzedaży alkoholu to:

  • zakaz sprzedaży alkoholu osobom do lat 18,
  • zakaz sprzedaży alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że są w stanie nietrzeźwości,
  • zakaz sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw.

  Naruszenie powyższych przepisów stanowi przestępstwo, ścigane w postępowaniu karnym przez Policję (art.43 ustawy) a ponadto jest podstawą do cofnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu (art.18 ust. 10 pkt 1 ustawy). Należy podkreślić, że przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może starać się o nowe zezwolenie dopiero po 3 latach od jego cofnięcia (art.18 ust.11 ustawy).

  ODPOWIEDZIALNY SPRZEDAWCO!

  • miej zawsze do młodych klientów ograniczone zaufanie;
  • żądaj okazania dokumentu stwierdzającego wiek – to jedyny sposób, aby być precyzyjnym;
  • sprawdzaj dokładnie datę urodzenia na dokumencie potwierdzającym wiek – uwaga na dowody tymczasowe wydawane osobom niepełnoletnim;
  • jeżeli klient nie posiada dokumentu, który może potwierdzić, że ukończył 18 lat i zgodnie z prawem może zakupić alkohol – zawsze odmawiaj sprzedaży;

  Kierując do Państwa niniejsze informacje liczymy, że działalność związana ze sprzedażą alkoholu będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  Sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem. Na podstawie wyglądu nie mogę ocenić twojego wieku. Kupując alkohol przygotuj proszę dowód osobisty.

  Pozory mylą, dowód nie. Obok siebie charakteryzacja tej samej osoby na wiek ponieżej oraz powyżej 18 lat.

  14.04.2020

  APLIKACJA TWÓJ PARASOL

  Izolacja sprzyja nadużywaniu alkoholu, który bardzo często towarzyszy przemocy.
  Negatywne SKUTKI izolacji - POCZUCIE BEZKARNOŚCI u sprawców przemocy domowej!
  Do przemocy dochodzi w domach, które wcześniej nie doświadczały tego problemu...
  Jeśli CZUJESZ ZAGROŻENIE w swoim związku pobierz BEZPŁATNĄ aplikację TWÓJ PARASOL!

  • Po uruchomieniu do złudzenia przypomina program do sprawdzania pogody, który niemal każdy ma na swoim telefonie. Dzięki temu zapewnia użytkownikom NIEZBĘDNĄ DYSKRECJĘ,
  • Dzięki funkcji "notatnik" szybko zrobimy zdjęcie, nagramy film lub głos, który później będzie mógł posłużyć jako materiał dowodowy,
  • Aplikacja daje nam możliwość szybkiego wybrania TELEFONU ALARMOWEGO w nagłych przypadkach,
  • Program umożliwia też DOSTĘP do BAZY organizacji oferujących WSPARCIE osobom DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ.

  W obecnej sytuacji, kiedy to osoby doznające przemocy zostały zamknięte ze swoimi oprawcami w domach to BARDZO WAŻNE!

  #stopprzemocy #reaguj #niebądźobojętny

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  02.04.2020

  Zmiany dotyczące porad specjalistów pracujących w Poradniach Terapii Uzależnień oraz w Punkcie Konsultacyjno – Interwencyjnym

  Gdzie zgłosić się po pomoc? - Informator dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień oraz dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie miasta Biała Podlaska.

  02.04.2020

  APLIKACJA mWSPARCIE

  Aplikacja mWSPARCIE wspiera osoby po podstawowym etapie terapii uzależnienia od alkoholu w ich dalszym procesie zdrowienia.
  - Pozwala ona monitorować abstynencję oraz głód alkoholowy, wzmacnia motywację do zdrowienia i ułatwia utrzymanie kontaktu z osobami bliskimi, również w sytuacji KRYZYSU.
  - POLECAMY! #MKRPA #białapodlaska
  Link:
  pobierz aplikację

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  02.04.2020

  W tym trudnym dla nas czasie pamiętaj: DBAJ O SIEBIE WE WŁAŚCIWY SPOSÓB!

  Plakat na temat unikania radzenia sobie ze stresem za pomocą alkoholu lub innych używek

  11.01.2020

  Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym

  Jako Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych współpracujemy z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej powołanego na kadencję w latach 2019-2023. Jeśli Twoja rodzina jest uwikłana w przemoc - PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ! PRZEMOC SAMA SIĘ NIE SKOŃCZY!

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  Baner Zespół interdyscyplinarny przy MOPS Przyjdź Pomozemy Ci Przeoc nie skończy się sama

  28.10.2019

  Badanie trzeźwości kierowców podczas wspólnej akcji MKRPA i KMP

  W dniu 28.10.2019 r. w godzinach porannych członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Biała Podlaska wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej uczestniczyli w działaniach trzeźwościowych. W ramach akcji sprawdzono trzeźwość kilkudziesięciu kierowców. Wszyscy kierowcy otrzymywali breloczki, magnesy, naklejki "Nigdy nie jeżdżę po alkoholu". Akcja miała na celu promowanie pozytywnych wzorców w ruchu drogowym i spotkała się z życzliwością ze strony kierujących.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  15.10.2019

  Październikowa "Akademia Świadomości Społecznej"

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska wraz z Prezydentem Miasta serdecznie zaprasza na kolejny wykład w ramach Akademii Świadomości Społecznej. Już 20.10.2019 r. o godzinie 18 w Parafii Chrystusa Miłosiernego na ul. Kardynała Wyszyńskiego w Białej Podlaskiej. Prelegentem będzie Pani Aleksandra Herbut- psycholog, asystent rodziny, kurator społeczny, która zapozna nas z tematem "PRZEMOC Domową-w tym w rodzinie z problemem alkoholowym". Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, zainteresowanych osób. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! #profilaktyka #bialapodlaska #akcjaprofilaktyczna #akademia #stopprzemocy

  09.10.2019

  Konferencja szkoleniowa nt. „Zrozumieć FASD - Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – diagnoza, funkcjonowanie, terapia”

  W związku z obchodami 20-lecia Światowego Dnia FASD oraz realizując cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 r. Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska przy współudziale Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Biała Podlaska zorganizowali w dniu 30 września 2019 r. konferencję szkoleniową nt. „Zrozumieć FASD - Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – diagnoza, funkcjonowanie, terapia”.

  Konferencja przeznaczona była dla szerokiego grona specjalistów działających w tym obszarze: pracowników oświaty, ochrony zdrowia, psychologów, pracowników socjalnych, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Miejskiego Zespołu Interdycyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kuratorów, wychowawców placówek wsparcia dziennego, terapeutów poradni leczenia uzależnienia i współuzależnienia, specjalistów pracujących w punktach konsultacyjno – informacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, narkomanią, doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. W konferencji wzięło udział 105 osób.

  Prelegentem podczas konferencji była dr nauk społecznych z dziedziny psychologii klinicznej Pani Teresa Jadczak-Szumiło. Pani doktor jest autorką Modelu Terapii dla dzieci z FASD. Prowadzi superwizję dla diagnostów FASD w Polsce.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  30.09.2019

  Warsztaty zwiększające świadomość na temat prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu

  W dniu 23 września b.r. młodzież z ZSZ nr 1 (Ekonomik) miała okazję wziąć udział w warsztatach zwiększających świadomość na temat prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu (i nie tylko). Poruszano kwestie związane z konsekwencjami takich zachowań. Młodzież dostała wskazówki jak powstrzymywać innych od wsiadania za kierownicę w stanie nietrzeźwym.

  W ramach zajęć prowadzonych przez Zdzisława Kozłowskiego – przedstawiciela Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,oraz przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej w tym również członka Komisji Marcina Kozakiewicza, młodzież miała okazję m.in. wcielić się w osobę, która jest pod wpływem, za pomocą ćwiczeń z wykorzystaniem alkogogli - zakres ok. 2,5 promila. Było to nie lada wyzwanie, z którego płynęła cenna wiedza. Alkogogle służą do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu: obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji czy zniekształcenie widzianego obrazu. Podczas spotkania zaprezentowano także kampanie profilaktyczne kształtujące postawy bezpieczne w kierowaniu pojazdami.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  14.09.2019

  KONFERENCJA SZKOLENIOWA "ZROZUMIEĆ FASD"

  W imieniu Prezydenta Miasta Biała Podlaska Pana Michała Litwiniuka, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Biała Podlaska mam przyjemność zaprosić Państwa na konferencję nt. „Zrozumieć FASD - Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych - diagnoza, funkcjonowanie, terapia”, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. w Białej Podlaskiej.
  Konferencja będzie skupiona wokół problematyki FASD, czyli szerokiego spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych sięgających okresu płodowego. Troską organizatorów jest ukazanie prawdy o trudnościach wynikających z obciążenia Płodowym Zespołem Alkoholowym, a jednocześnie nakreślenie szerokich perspektyw stymulacji rozwoju dzieci z tego typu zaburzeniem.
  Konferencja przeznaczona jest dla pracowników oświaty, ochrony zdrowia, psychologów, pracowników socjalnych, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Miejskiego Zespołu Interdycyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kuratorów, wychowawców placówek wsparcia dziennego, terapeutów poradni leczenia uzależnienia i współuzależnienia, specjalistów pracujących w punktach konsultacyjno - informacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, narkomanią oraz doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych tematem.
  Wykłady poprowadzi Pani Teresa Jadczak-Szumiło - psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii klinicznej. Jest autorką Modelu Terapii dla dzieci z FASD. Prowadzi superwizję dla diagnostów FASD w Polsce.
  Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

  Zgłoszenia mailowo na adres: aneta.patorska@bialapodlaska.pl - do dnia 25 września 2019 r.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  04.09.2019

  AKCJA PROFILAKTYCZNA-AKADEMIA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska serdecznie zaprasza na kolejne wykłady w ramach Akademii Świadomości Społecznej. Już 22.09.2019 r. o godzinie 18 w Parafii Chrystusa Miłosiernego na ul. Kardynała WYSZYŃSKIEGO w Białej Podlaskiej. Tym razem odbędą się dwa wykłady. Pierwszym prelegentem będzie Pani Jadwiga Oremczuk- psycholog, psychoterapeuta, która zapozna nas z tematem "Dzieci w rodzinie z problemem uzależnienia". Drugi wykład poprowadzi Pan Janusz Kowaluk-członek MKRPA, trener terapii uzależnień. Tematem wystąpienia Pana Janusza będzie "Funkcjonowanie rodziny z problemem uzależnienia. Kwestia współuzależnienia oraz interwencji kryzysowej". Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, zainteresowanych osób. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  04.07.2019

  Kampania informacyjna na autobusach MZK

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska w ramach realizowania działań związanych z profilaktyką prowadzenia pojazdów pod wpływem ruszyła w okresie letnim z kampanią edukacyjną #jedźnatrzeźwo #jazdabezprocentów na autobusach MZK. Przez okres wakacyjny mieszkańcy miasta będą mieć możliwość edukowania się poprzez taką formę dotarcia do kierowców. #profilaktyka #bialapodlaska #trzeźwikierowcy

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  17.06.2019

  Profilaktyka na pikniku biegowym

  W dniu 9 czerwca 2019 r. przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska promowali działania Komisji podczas 8. Rodzinnego Pikniku Biegowego "Biała Biega". Nasze stoisko profilaktyczne cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Dziękujemy wszystkim za obecność!

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  04.06.2019

  Członkowie MKRPA podnoszą kompetencje

  W dniu 3-4 czerwca 2019 r. członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z bieżącym rozwojem i podnoszeniem kompetencji uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym profilaktyki przemocy i uzależnień.
  Cele szkolenia:
  - Dostarczenie podstawowej wiedzy i umiejętności psychologicznych ważnych w kontaktach z osobami dotkniętymi uzależnieniem alkoholowym i problemem przemocy domowej.
  - Praktyczne poznanie Metody Interwencji wobec osoby uzależnionej oraz zasad i umiejętności interwencji i pomagania uczestnikom procesu przemocy.
  Prowadzącym byli specjaliści z Pracowni Edukacji Psychologicznej Ewy Czemierowskiej-Koruby z Busko Zdroju.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  27.05.2019

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska RUSZA Z KAMPANIĄ #jedźnatrzeźwo!

  NIESTETY Aż 30 proc. polskich kierowców przyznaje, że mogło prowadzić pod wpływem ALKOHOLU!!!
  Kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu popełnia wykroczenie lub przestępstwo, za które w najlepszym wypadku zapłaci grzywnę, w najgorszym – trafi do aresztu lub więzienia i niemal w każdej sytuacji dostanie zakaz prowadzenia pojazdów. Pijani kierowcy to ogromny problem na polskich drogach. I choć świadomość wzrasta, a policja przeprowadza coraz szerzej zakrojone kontrole trzeźwości, to wielu Polaków wciąż nie wie, kiedy może wsiąść do auta...
  PROMUJMY RAZEM TRZEŹWOŚĆ NA DRODZE! Już po wypiciu JEDNEGO piwa czy lampki wina zostaje PRZEKROCZONY ustawowy limit dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi, który wynosi 0,2‰*! To oznacza, że prowadzenie pojazdu w takiej sytuacji może doprowadzić nie tylko do UTRATY PRAWA JAZDY, lecz także skończyć się karą grzywny lub więzienia. Nietrzeźwy kierowca zagraża życiu i zdrowiu innych! #jedźnatrzeźwo #trzeźwikierowcy #jazdabezprocentów

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  jazdabezprocentow

  07.05.2019

  Wspólne działania MKRPA oraz Policji - Trzeźwy Poranek

  W dniu 06.05.2019 r. w godzinach porannych członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Biała Podlaska wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej uczestniczyli w działaniach trzeźwościowych. W ramach akcji sprawdzono trzeźwość kilkudziesięciu kierowców. Wszyscy kierowcy otrzymywali breloczki,magnesy,naklejki "Nigdy nie jeżdżę po alkoholu". Akcja miała na celu promowanie pozytywnych wzorców w ruchu drogowym i spotkała się z życzliwością ze strony kierujących.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  07.05.2019

  Profilaktyka na pikniku rodzinnym

  W dniu 1 maja 2019 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była obecna ze swoim stoiskiem profilaktycznym podczas III Pikniku Rodzinnego w Parku Radziwiłła w Białej Podlaskiej. Każdy zainteresowany mógł zasięgnąć szczegółowych informacji na temat pracy Komisji oraz otrzymać materiały profilaktyczne.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  01.04.2019

  Pierwszy wykład Akademii Świadomości Społecznej za nami!

  W dniu 31.03.2019 r. w Parafii Chrystusa Miłosiernego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego terapeutka uzależnień Sylwia Kuszneruk-Winiewska przybliżyła nam temat wpływu alkoholizmu rodzica na dorosłe życie dziecka czyli DDA-DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW. Dziękujemy za obecność! Zapraszamy na kolejne wykłady z cyklu "Mocne... Tematy".

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  29.03.2019

  Zapraszamy na warsztaty "Akademii Świadomości Społecznej"

  05.03.2019

  Warsztaty profilaktyczne w IV LO

  W dniu 5 marca b.r. młodzież z IV LO im. S. Staszica miała okazję wziąć udział w warsztatach zwiększających świadomość na temat prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu (i nie tylko). Poruszano kwestie związane z konsekwencjami takich zachowań. Młodzież dostała wskazówki jak powstrzymywać innych od wsiadania za kierownicę w stanie nietrzeźwym.

  W ramach zajęć prowadzonych przez Annę Stolarczuk – Przewodniczącą Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,oraz przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej w tym również członka Komisji Marcina Kozakiewicza, młodzież miała okazję m.in. wcielić się w osobę, która jest pod wpływem, za pomocą ćwiczeń z wykorzystaniem alkogogli - zakres ok. 2,5 promila . Było to nie lada wyzwanie , z którego płynęła cenna wiedza. Alkogogle służą do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu: obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji czy zniekształcenie widzianego obrazu.Podczas spotkania zaprezentowano także kampanie profilaktyczne kształtujące postawy bezpieczne w kierowaniu pojazdami.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  24.01.2019

  Prezydent Miasta Michał Litwiniuk powołał nowy skład Komisji

  Zarządzeniem nr 6/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk powołał na kolejną kadencję nowy skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie MKRPA to specjaliści z różnych dziedzin, m. in terapeuta uzależnień, kurator sądowy, pracownik socjalny, funkcjonariusz Policji, strażnik miejski czy specjalista z zakresu profilaktyki.

  Jeśli ktoś w Twoim otoczeniu ma problem z alkoholem, nie zostawaj z tym sam - zwróć się do nas i poszukaj skutecznego sposobu pomocy. Siedziba komisji, Urząd miasta Biała Podlaska, III piętro, pokój numer 312.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  12.12.2018

  Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli oświaty

  W dniu 13 grudnia Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym organizuje Konferencję szkoleniową pod Honorowym patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka. Konferencja organizowana jest dla przedstawicieli oświaty i dotyczy dziecka krzywdzonego - diagnozy, procedur postępowania.

  Honorowy patronat Prezydenta Miasta Biała Podlaska

  16.11.2018

  RUSZAMY Z KAMPANIĄ #niebądźegoistką #stoppiciuwciąży #pijeszTypijeOno! Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. W każdym jej okresie może dojść do uszkodzenia płodu. Wszelkie zaburzenia w rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka, których powodem było spożywanie alkoholu przez kobietę w czasie ciąży obejmuje wspólny termin FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder, Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Mogą one obejmować zmiany strukturalne mózgu, na przykład małogłowie, częściowy albo całkowity brak ciała modzelowatego, niedorozwój móżdżku, objawy neurologiczne.

  Kampania ciąża bez alkoholu

  Kampania ciąża bez alkoholu

  Kampania ciąża bez alkoholu

  15.11.2018

  NOWY MITING DDA/DDD

  NA PROGRAMIE 12 KROKÓW wg. TONY'ego A.

  KAŻDA PARZYSTA NIEDZIELA
  godz. 17:00 - 18:30
  Biała Podlaska, ul. Narutowicza 37
  (salka katechetyczna na końcu parkingu Kościoła pw. Św. Antoniego)

  Jeżeli wyrastałeś w alkoholowym lub innym dysfunkcyjnym otoczeniu domowym i masz trudności w dorosłym życiu zapraszamy na nasze anonimowe spotkania Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych. ZAPRASZAMY!

  KONTAKT: grupa.dda.bialapodlaska12@gmail.com

  23.07.2018

  Członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji sprawdzili trzeźwość kilkudziesięciu kierowców

  W dniu 23.07.2018 r. w godzinach porannych po raz kolejny już członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej uczestniczyli w działaniach trzeźwościowych. W ramach tzw. „Trzeźwego poniedziałku” sprawdzono trzeźwość kilkudziesięciu kierowców. Celem akcji oprócz aspektu profilaktycznego było wyeliminowanie z naszych dróg tych, którzy siadają za kierownicę po wypiciu alkoholu. Okazało się, że nie wszyscy są trzeźwi „za kółkiem”. Niestety badanie jednej z pań wykazało prawie promil alkoholu. Kobieta poniesie odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa. Pozostali odpowiedzialni, trzeźwi kierowcy otrzymali breloczki wraz z naklejkami: "Nigdy nie jeżdżę po alkoholu". Akcja spotkała się z życzliwością ze strony kierujących i miała na celu promowanie pozytywnych wzorców oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania profilaktyczne tego typu są planowane również w drugiej połowie 2018 roku.

  W Polsce osoba, która prowadzi samochód w stanie po spożyciu alkoholu, co oznacza 0,2-0,5‰ alkoholu we krwi, popełnia wykroczenie i naraża się na utratę uprawnień do kierowania pojazdem oraz karę grzywny lub aresztu. Jeszcze poważniejsze konsekwencje czekają kierowcę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5‰ alkoholu we krwi). Wtedy jego czyn określany jest już jako przestępstwo i grozi za to do dwóch lub jeśli dana osoba była już za to skazana – 5 lat więzienia.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  20.07.2018

  Ankieta dla mieszkańców - diagnoza problemów społecznych na terenie miasta Biała Podlaska

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Podlaskiej przystąpiła do opracowania aktualnej DIAGNOZY PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. Celem badania jest zdiagnozowanie skali lokalnych zagrożeń społecznych wśród dorosłych mieszkańców miasta. Państwa zdanie jest dla nas cennym źródłem wiedzy, dlatego prosimy o poświęcenie chwili czasu na udział w badaniu i udzielenie odpowiedzi na pytania.
  Z góry dziękujemy!

  Wypełnij ankietę

  19.06.2018

  Wpływ alkoholizmu rodzica/rodziców na dorosłe życie jego dziecka - kolejny wykład w ramach Akademii Świadomości Społecznej

  W dniu 17.06.2018 r odbył się kolejny wykład w ramach Akademii Świadomości Społecznej. Tematem wykładu był wpływ alkoholizmu rodzica /rodziców na dorosłe życie jego dziecka. Syndrom DDA-Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz DDD-Dorosłe Dzieci z Rodziny dysfunkcyjnej. Prowadzącym była Sylwia Kuszneruk-Winiewska-psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, członek MKRPA.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  11.06.2018

  Stoisko informacyjne MKRPA podczas 7 rodzinnego pikniku biegowego

  W dniu 10 czerwca 2018 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była obecna podczas 7 rodzinnego pikniku biegowego w Białej Podlaskiej ze swoim stoiskiem informacyjnym. Mieszkańcy miasta mieli możliwość otrzymania bezpłatnych materiałów profilaktycznych, zapoznania się z działaniem alkogogli oraz uzyskania informacji na temat instytucji pomocowych działających na naszym terenie. Członkowie MKRPA badali za pomocą ankiet dorosłych mieszkańców Białej Podlaskiej. Celem badań jest zdiagnozowanie skali lokalnych zagrożeń społecznych.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  03.06.2018

  Badanie skali lokalnych zagrożeń społecznych

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Podlaskiej przystąpiła do opracowania aktualnej DIAGNOZY PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. Celem badania jest zdiagnozowanie skali lokalnych zagrożeń społecznych wśród dorosłych mieszkańców, osób podających i sprzedających alkohol, uczniów szkół oraz wypracowanie strategii profilaktycznych, włączenia do niej opinii lokalnej społeczności dotyczącej kształtowania oraz identyfikacji szczególnie istotnych problemów z perspektywy mieszkańców. Diagnozowanie problemów społecznych jest podstawą każdego działania służącego rozwiązywaniu problemów ludzi, a co za tym idzie – lepszemu zaspokajaniu ich potrzeb i poprawie jakości ich życia.

  W okresie od 10 czerwca 2018 r. zostanie przeprowadzone badanie sondażowe, prowadzone techniką ankiety. Dla uzyskania pełniejszego obrazu diagnozy badanie będzie skierowane do osób z różnych grup społecznych: nauczycieli, sprzedawców alkoholu, pracowników instytucji, seniorów, rodziców oraz uczniów.

  Państwa zdanie jest dla nas cennym źródłem wiedzy, dlatego jeśli spotkacie na swojej drodze ankietera prosimy o poświęcenie chwili czasu na udział w badaniu i udzielenie odpowiedzi na pytania.

  Z góry dziękujemy!

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  23.03.2018

  KONTROLE SKLEPÓW Z ALKOHOLEM. WSPÓLNA AKCJA POLICJI I MKRPA

  21 marca 2018 r. funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji wraz z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań związanych z Pierwszym Dniem Wiosny w sposób szczególny skupili się na punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Funkcjonariusze wraz z członkami MKRPA z zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych kontrolowali punkty sprzedaży na terenie miasta, przypominając sprzedawcom o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

  Sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem. W przypadku wątpliwości co do wieku osoby kupującej alkohol sprzedawca ma prawo zażądać dowodu osobistego. Warto pamiętać, że za sprzedaż alkoholu osobie poniżej 18 lat sprzedawcy grozi wysoka grzywna, a nawet kara więzienia, a właścicielowi sklepu - utrata koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

  Podczas prowadzonych działań nie ujawniono żadnego przypadku sprzedaży alkoholu nieletniemu.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  13.02.2018

  Rozpoczynamy kolejny cykl wykładów pt. "Mocne … tematy" w ramach akcji profilaktycznej "Akademia Świadomości Społecznej"

  Uprzejmie informujemy, iż w trzecią niedzielę marca. tj. 18 marca 2018 r. rozpoczynamy kolejny cykl wykładów pt. "Mocne … tematy" w ramach akcji profilaktycznej "Akademia Świadomości Społecznej" pod patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka.

  Wykłady będą odbywały się w Parafii Błogosławionego Honorata w Białej Podlaskiej, przy ul. Terebelskiej - w każdą trzecią niedzielę miesiąca (oprócz wakacji ), po Mszy św. o godzinie 18.00.

  Organizatorzy: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska oraz Wydział Polityki Społecznej, Kultury i Sportu Urząd Miasta w Białej Podlaskiej.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

  program wykładów

  31.01.2018

  Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

  W dniu 26.01.2018 r. z inicjatywy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka w Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe oraz dla pracowników tych punktów. Szkolenie przeprowadziła Anna Stolarczuk - Przewodnicząca MKRPA.
  Była to jedna z nielicznych możliwości podniesienia wiedzy i świadomości pracowników punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie regulacji prawnych, rozwiązywania problemów, z jakimi spotykają się na co dzień w sprzedaży i serwowaniu napojów alkoholowych.

  Tematyka szkolenia obejmowała:
  - porady dla sprzedawców napojów alkoholowych,
  - zasady odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu,
  - konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym w świetle obowiązujących aktów prawnych,
  - aspekty związane z kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez MKRPA - w tym oświadczeń o wysokości obrotów.

  Dziękujemy uczestnikom spotkania za tak liczne przybycie i życzymy odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca MKRPA

  28.12.2017

  Akcja profilaktyczna "Trzeźwy poranek"

  W dniu 28.12.2017 r. w godzinach porannych członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej przeprowadzili na terenie miasta akcję profilaktyczną "Trzeźwy poranek". Sprawdzono trzeźwość kilkudziesięciu kierowców. Należy podkreślić, że żaden samochód nie był prowadzony przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu. Odpowiedzialni kierowcy otrzymali breloczki wraz z naklejkami: "Nigdy nie jeżdżę po alkoholu". Akcja spotkała się z życzliwością ze strony kierujących i miała na celu promowanie pozytywnych wzorców oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania profilaktyczne tego typu są planowane również w 2018 roku.

  W Polsce osoba, która prowadzi samochód w stanie po spożyciu alkoholu, co oznacza 0,2-0,5‰ alkoholu we krwi, popełnia wykroczenie i naraża się na utratę uprawnień do kierowania pojazdem oraz karę grzywny lub aresztu. Jeszcze poważniejsze konsekwencje czekają kierowcę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5‰ alkoholu we krwi). Wtedy jego czyn określany jest już jako przestępstwo i grozi za to do dwóch lub jeśli dana osoba była już za to skazana – 5 lat więzienia.

  Przewodnicząca GKRPA
  Anna Stolarczuk

  19.12.2017

  Warsztaty profilaktyczne o ryzyku uzależnienia od alkoholu

  W czwartek 14.12.2017 r. Zespół ds. Profilaktyki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadził warsztaty profilaktyczne o ryzyku uzależnienia od alkoholu. Miejscem spotkania z młodzieżą było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej przy ul. Sikorskiego 5. W ramach warsztatów omawiano specyfikę działania alkoholu m. in. za pomocą alkogogli, kto powinien wystrzegać się picia alkoholu, jak rozpoznać objawy ostrzegawcze dotyczące picia alkoholu, charakterystykę uzależnienia od alkoholu, jak wygląda leczenie alkoholizmu.

  Młodzież biorąca udział w warsztatach była zainteresowana problematyką uzależnienia od alkoholu, brała czynny udział w dyskusji. Zainteresowanie młodzieży tym tematem pokazuje jak ważne jest dalsze prowadzenie działań profilaktycznych w tym zakresie w naszym mieście.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca GKRPA

  12.12.2017

  WARSZTATY - PROFILAKTYKA PROWADZENIA POJAZDÓW POD WPŁYWEM

  W dniach 11-12 grudnia b.r. młodzież z bialskich szkół (IV LO im. S. Staszica, I LO im. J.I. Kraszewskiego, II LO im. Emilii Plater oraz ZSZ nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej) miała okazję wziąć udział w warsztatach zwiększających świadomość na temat prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu (i nie tylko). Poruszano kwestie związane z konsekwencjami takich zachowań. Młodzież dostała wskazówki jak powstrzymywać innych od wsiadania za kierownicę w stanie nietrzeźwym.

  W ramach zajęć prowadzonych przez Annę Stolarczuk – Przewodniczącą Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, młodzież miała okazję m.in. wcielić się w osobę, która jest pod wpływem, za pomocą ćwiczeń z wykorzystaniem alkogogli - zakres ok. 2,5 promila . Było to nie lada wyzwanie , z którego płynęła cenna wiedza. Alkogogle służą do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu: obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji czy zniekształcenie widzianego obrazu. Prelegenci obalili również kilka mitów odnośnie szybkiego usuwania skutków upicia alkoholowego. Podczas spotkania zaprezentowano także kampanie profilaktyczne kształtujące postawy bezpieczne w kierowaniu pojazdami.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca GKRPA

  04.09.2017

  Siódmy wykład Akademii Świadomości Społecznej

  Prezydent Miasta Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk
  wraz ze współorganizatorami:
  Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska,
  Klasztorem Braci Mniejszych Kapucynów
  oraz Fundacją „Kurs na Miłość”

  zapraszają na

  siódmy wykład Akademii Świadomości Społecznej
  z cyklu „Mocne… tematy”,

  który odbędzie się 17. września po Mszy Świętej o godzinie 15.30
  odprawionej w intencji małżeństw i rodzin w kościele p.w. św. Antoniego
  - czyli ok. godz. 16.30 (do ok. 18.00).

  Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.

  Jego temat to "Przemoc w rodzinie" a poprowadzi je P. Zbigniew Dacewicz-instruktor terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracujący z osobami stosującymi przemoc.

  Statystyki mówią, że każdy z nas ma w kręgu osób bliskich lub znajomych osobę uzależnioną a z tym problemem często związany jest temat przemocy.

  Można będzie dowiedzieć się m.in. jak skutecznie pomagać w tych sytuacjach problemowych - sobie lub komuś bliskiemu.

  Aktualna rozpiska tematów na cały rok znajduje się m.in.na fanpage\'u Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska.

  16.06.2017

  Konferencja na temat przeciwdziałania narkomanii

  Z inicjatywy Prezydenta Miasta Biała Podlaska Pana Dariusza Stefaniuka oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska w dniu 8 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miasta w Białej Podlaskiej, odbyła się certyfikowana konferencja metodyczna nt. „Narkotyki i dopalacze - zjawisko, wielowymiarowe zagrożenia, profilaktyka na poziomie szkolnym i środowiska”.

  Konferencja skierowana była do nauczycieli, pedagogów, psychologów, pielęgniarek, policjantów, strażników miejskich, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, wychowawców placówek wsparcia dziennego, członków GKRPA, członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawicieli innych instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

  W czasie konferencji uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi informacjami na temat używania i nadużywania środków psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy. Omówione zostały indywidualne, psychiczne, społeczne, środowiskowe przyczyny używania przez młodzież środków psychoaktywnych.

  Konferencję poprowadził zespół ekspertów Centrum Profilaktyki Społecznej prof. Mariusz Jędrzejko, mgr Agnieszka Taper oraz mgr Leszek Roszczenko.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca GKRPA

  10.04.2017

  Zapraszamy na kolejny wykład Akademii Świadomości Społecznej

  Zapraszamy na kolejny wykład Akademii Świadomości Społecznej z cyklu „Mocne… tematy”, który odbędzie się 23.04.2017 r. tj. w trzecią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o 15.30 w intencji małżeństw i rodzin w kościele św. Antoniego.

  Jego tytuł to "Syndrom DDA – Dorosłych Dzieci Alkoholików i inne – DDD, DDR” poprowadzi go p. Sylwia Winiewska-Kuszneruk - terapeuta uzależnień, prowadząca m.in. grupy dla DDA.

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – spotkanie ma charakter otwarty. Statystyki mówią, że każdy z nas ma w kręgu osób bliskich lub znajomych osobę uzależnioną - można będzie dowiedzieć się m.in. jak skutecznie pomóc sobie lub innym w tych sytuacjach problemowych.

  Rozpiska tematów na cały rok znajduje się w informacji poniżej.

  19.01.2017

  Akcja "Akademia Świadomości Społecznej"

  "Rodzina z problemem uzależnienia - funkcjonowanie rodziny, interwencja kryzysowa, współuzależnienie" - poprowadzi Janusz Kowaluk - trener terapii uzależnień, członek GKRPA Miasta BP.

  Relacja z pierwszego wykładu">Relacja z pierwszego wykładu">Relacja z pierwszego wykładu

  31.05.2016

  TAJEMNICZY KLIENT W SKLEPACH Z ALKOHOLEM

  Diagnoza problemów społecznych miasta Biała Podlaska przygotowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miesiącach czerwiec-sierpień 2015 r. pokazała, że 1/3 ankietowanych uczniów szkół podstawowych uważa, że na terenie miasta są miejsca, gdzie nieletni może kupić alkohol – tego samego zdania jest ponad 60% gimnazjalistów.

  W związku z powyższym na przełomie kwietnia/maja 2016 r. GKRPA zrealizowała projekt profilaktyczno-interwencyjny pt: „Badanie dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich w punktach sprzedaży”. Głównym założeniem projektu było sprawdzenie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim przez lokalnych przedsiębiorców. Badanie zjawiska wykonano metodą „tajemniczego klienta”.

  „Tajemniczy klient” to osoba wyglądająca na małoletnią - ma już ukończone 18 lat, jednak jej wygląd budzi uzasadnione wątpliwości, co do określenia faktycznego wieku.

  W sumie „tajemniczy klient” wszedł do pięćdziesięciu punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

  Spośród wybranych do badania punktów 90% sprzedawców zachowało się właściwie, zapytało „małoletniego” o dowód osobisty, po czym gdy osoba dokonująca zakupu go nie okazała, alkohol nie został sprzedany. W 5 punktach chciano dokonać sprzedaży, jednakże za każdym razem, gdy sprzedawca chciał podać alkohol, „młody” klient stwierdzał, że zapomniał portfela lub ma za mało pieniędzy i rezygnował z zakupu.

  Dziękuję i gratuluję odpowiedzialnej postawy tym, którzy zgodnie z obowiązującym prawem konsekwentnie odmawiali sprzedaży jakichkolwiek napojów alkoholowych młodo wyglądającemu klientowi, w chwili zakupu nie posiadającemu dokumentów potwierdzających pełnoletniość. W ramach niniejszego badania sprzedawca, który podczas zakupu, wykazał się czujnością i nie tylko zapytał o dowód osobisty, ale także nie sprzedał alkoholu, otrzyma Certyfikat Rzetelnego Punktu Sprzedaży.

  Pismo dyscyplinujące, przypominające o przestrzeganiu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostanie przekazane tym osobom, wobec których stwierdzono możliwość naruszenia prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Sprzedawcy ci sprzedali alkohol osobie, która nie mogła poprzez dokument tożsamości dowieść ukończenia osiemnastego roku życia, a jej wygląd mógł budzić wątpliwości co do pełnoletniości.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca GKRPA

  29.03.2016

  KONTROLE SKLEPÓW Z ALKOHOLEM. WSPÓLNA AKCJA POLICJI I GKRPA

  21 marca 2016 r. funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji wraz z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań związanych z Pierwszym Dniem Wiosny w sposób szczególny skupili się na punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Funkcjonariusze wraz z członkami GKRPA z zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych kontrolowali punkty sprzedaży na terenie miasta, przypominając sprzedawcom o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
  Sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem. W przypadku wątpliwości co do wieku osoby kupującej alkohol sprzedawca ma prawo zażądać dowodu osobistego. Warto pamiętać, że za sprzedaż alkoholu osobie poniżej 18 lat sprzedawcy grozi wysoka grzywna, a nawet kara więzienia, a właścicielowi sklepu - utrata koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych.
  Podczas prowadzonych działań nie ujawniono żadnego przypadku sprzedaży alkoholu nieletniemu.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca GKRPA

  15.01.2016

  TRENING PEWNOŚCI SIEBIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

  W dniach 14-15.01.2016 r. w Urzędzie Miasta Biała Podlaska odbył się Trening Pewności Siebie – zajęcia, w których uczestniczyło piętnaścioro uczniów z gimnazjów. Uczestnictwo w warsztatach grupowych umożliwiło młodzieży nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami szkolnymi, w tym, przede wszystkim, z agresją i przemocą rówieśniczą. 15.01.2016 r. odbyły się także zajęcia dla rodziców nastolatków biorących udział w TPS.

  W obydwu grupach – wśród rodziców, dzieci i młodzieży panowała bardzo ciepła atmosfera a uczestnicy kończyli zajęcia podbudowani i gotowi do wcielania w życie nauczonych treści.

  Treningi odbyły się gościnnie w Białej Podlaskiej (zwykle realizowane są w Warszawie) dzięki zaangażowaniu trenerów ze Stowarzyszenia Bliżej Dziecka, wsparciu finansowemu Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego, współorganizacji Urzędu Miasta Biała Podlaska i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca GKRPA

  05.12.2015

  WARSZTATY WEEKENDOWE „DZIECI I MEDIA”

  W dniach 04-05.12.2015 r. odbyły się warsztaty weekendowe organizowane przez Fundację „Kurs na Miłość” we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska - „Dzieci i MEDIA - Jak wychowywać we współczesnym świecie?”.

  Miejsce: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3

  Podczas warsztatów zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • Media elektroniczne jako narzędzia – czy korzystamy z nich świadomie, krytycznie i odpowiedzialnie?
  • Czy korzystanie z mediów jest zagrażające dla dzieci i młodzieży czy też wspiera ich rozwój?
  • Analiza treści – czyli jakie przekazy i treści medialne wpływają negatywnie (pozytywnie) na młodych odbiorców i dlaczego?
  • Jakie są konsekwencje oglądania przemocy, erotyki przez dzieci i młodzież?
  • Co to jest seksualizacja i jaki jest jej wpływ na dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe?
  • Uzależnienie od mediów (gier internetowych, portali społecznościowych) – jak rozpoznać pierwsze objawy, etapy rozwoju uzależnienia, kto jest najbardziej podatny?
  • Jak przeciwdziałać negatywnemu wpływowi mediów?
  • Jak wykorzystywać media elektroniczne dla wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży?

  Dziękujemy uczestnikom za udział w warsztatach!

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca GKRPA

  20.11.2015

  KONFERENCJA PRASOWA GKRPA - DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

  W dniu 20.11.2015 r. w Urzędzie Miasta Biała Podlaska miała miejsce konferencja prasowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodnicząca GKRPA - Anna Stolarczuk przedstawiła wyniki diagnozy problemów społecznych przeprowadzonej w miesiącach czerwiec - sierpień na terenie miasta.

  Przeprowadzenie badań ankietowych umożliwiło:

  • Rozpoznanie sytuacji dorosłych mieszkańców miasta, ich obaw, poglądów, rozeznania w sytuacji lokalnej,
  • Zapoznanie się z problemami uczniów, ich sytuacji szkolnej oraz domowej, poczucia bezpieczeństwa, zagrożeń związanych z różnego rodzaju uzależnieniami,
  • Zaznajomienie się z poglądami sprzedawców na temat wybranych problemów społecznych oraz rozeznanie w stosowanych przez nich praktykach sprzedażowych.

  Spożywanie alkoholu według mieszkańców naszego miasta stanowi dość poważne zagrożenie. Problem jest wyraźnie dostrzegalny, potwierdza to fakt, że ponad 80% respondentów zna osoby borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu. 90% mieszkańców zauważa osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych, blisko 3/4 zauważa także problem prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.

  Szczególnie istotnym aspektem problemu alkoholowego jest korzystanie z napojów alkoholowych przez młodzież. Wszyscy ankietowani mieszkańcy uważają, że spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie jest zjawiskiem pojawiającym się w gminie. 65% dorosłych mieszkańców uważa, że dochodzi do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim na terenie miasta.

  Prawdziwość tych opinii potwierdzają odpowiedzi przebadanych uczniów. Prawie połowa uczniów szkoły podstawowej oraz 90% młodzieży gimnazjalnej twierdzi, że rówieśnicy piją alkohol.
  W dodatku 60% młodzieży gimnazjalnej oraz 1/3 młodszych uczniów potwierdza występowanie w mieście miejsc, w których dzieci i młodzież niepełnoletnia mogą nabyć alkohol bez problemu.

  Kampanie społeczne (zarówno prowadzone w mediach, jak i punktach sprzedaży napojów alkoholowych) informacyjne (kierowane zarówno do rodziców, jak i uczniów) nie przyniosą zamierzonych efektów, jeśli nie będą wsparte systematyczną, konsekwentną i sprawną egzekucją obowiązującego prawa.

  Najważniejsze wnioski zostały zawarte w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2016- dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca GKRPA

  18.10.2015

  SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW GKRPA - DIALOG MOTYWUJĄCY - cz.II

  W dniach 17-18.10.2015 r. czterej członkowie GKRPA wzięli udział w II części szkolenia podnoszącego kwalifikacje w kontekście pracy Dialogiem Motywującym. Doskonalili oraz rozwijali umiejętności pracy motywującej z klientem oraz samomotywowania do zmiany, a w tym:

  • doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy skoncentrowanej na kliencie
  • pogłębianie umiejętności zrozumienia i zastosowania w rozmowie filozofii i zasad DM
  • nabycie umiejętności biegłego posługiwania się technikami motywującymi
  • praca motywująca z oporem klienta
  • nauka kluczowych umiejętności językowych (języka zmiany i języka wyrażającego opór), co pozwala na udzielanie informacji zwrotnych i doskonalenie praktycznych umiejętności. Rozpoznawanie i wydobywanie języka zmiany
  • wzmacnianie zobowiązania do zmiany i rozwijanie planu
  • zdobywanie umiejętności stosowania interwencji motywujących

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca GKRPA

  09.09.2015

  OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA FAS

  Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska w dniu 9.09. 2015 r w ramach akcji profilaktycznej, której adresatami byli uczniowie gimnazjów i szkół średnich z terenu naszego miasta z okazji obchodów światowego Dnia FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego) zrealizowano zaplanowany program według scenariusza zaproponowanego przez GKRPA.

  W ramach programu uczniowie m.in. obejrzeli film pt. „Wieczne Dziecko”. Osoby chętne wzięły udział w konkursie promującym „ciążę bez alkoholu” pt. „Kocham – nie piję – ciąża na trzeźwo”.

  Zwycięzcy konkursu plastycznego oraz najlepsza prezentacja multimedialna:

  NAGRODY W KATEGORII PRACA PLASTYCZNA:
  I miejsce - Aleksandra Lewkowicz II e IV LO
  II miejsce - Magdalena Żuk II d IV LO
  III miejsce - Joanna Lewkowicz II LO im. E. Plater

  WYRÓŻNIENIA W KATEGORII PRACA PLASTYCZNA:
  1. Maria Lewkowicz ZSO 3 – II LO im. E. Plater
  2. Edyta Semeniuk ZSZ1
  3. Karolina Skibińska ZSZ 1

  NAGRODY W KATEGORII PRACA MULTIMEDIALNA:
  Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej
  1. Justyna Lachowska
  2. Milena Maciejuk
  3. Paulina Skolimowska

  Nagrodzone osoby otrzymały statuetki wraz z nagrodami z rąk Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka oraz Przewodniczącej GKRPA Anny Stolarczuk.

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poruszyła w ten sposób trudny temat społeczny dotyczący konsekwencji spożywania napojów alkoholowych przez kobiety w ciąży. Dodatkowo projekcja filmu "Wieczne dziecko" dostarczyła młodzieży ważnych informacji dotyczących FAS czyli Płodowego Zespołu Alkoholowego obejmującego zaburzenia psychiczne i fizyczne dziecka spowodowane spożywaniem alkoholu przez matkę w trakcie ciąży.

  Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w kolejnych inicjatywach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca GKRPA

  22.08.2015

  SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW GKRPA - DIALOG MOTYWUJĄCY

  W dniu 21-22.08.2015 r. pięciu członków GKRPA wzięło udziału w szkoleniu podnoszącym kompetencje. Tematyka szkolenia: „DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z KLIENTEM NIEZMOTYWOWANYM DO ZMIANY”.

  Dialog Motywujący znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z pracą z ludźmi- osobami wykluczonymi społecznie, uzależnionymi bez pracy, będącymi w konflikcie z prawem. Jest podstawową metodą profesjonalnego kontaktu, interwencji i motywowania wykorzystywaną w wielu krajach Europy i USA.

  Członkowie GKRPA po odbyciu w/w szkolenia podnieśli kompetencje i umiejętności komunikacji z klientem niezmotywowanym do zmiany.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca GKRPA

  13.07.2015

  SZKOLENIE DLA OSÓB PODAJĄCYCH, SPRZEDAJĄCYCH NAPOJE ALKOHOLOWE

  W dniu 13.07.2015 r. z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka w Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe oraz dla pracowników tych punktów. Szkolenie przeprowadziła Anna Stolarczuk - Przewodnicząca GKRPA.

  Była to jedna z nielicznych możliwości podniesienia wiedzy i świadomości pracowników punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie regulacji prawnych, rozwiązywania problemów, z jakimi spotykają się na co dzień w sprzedaży i serwowaniu napojów alkoholowych.

  Tematyka szkolenia obejmowała:

  • porady dla sprzedawców napojów alkoholowych,
  • zasady odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu,
  • konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym w świetle obowiązujących aktów prawnych.
  • aspekty związane z kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez GKRPA - w tym oświadczeń o wysokości obrotów

  Dziękujemy uczestnikom spotkania za tak liczne przybycie i życzymy odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca GKRPA

  12.06.2015

  TRENING PEWNOŚCI SIEBIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  W dniach 11-12.06.2015 r. w Urzędzie Miasta Biała Podlaska odbył się Trening Pewności Siebie – zajęcia, w których uczestniczyło dwanaścioro dzieci z bialskich szkół podstawowych z klas IV-VI. Uczestnictwo w warsztatach grupowych umożliwiło dzieciom nabycie umiejętności radzenia sobie z codziennymi trudnościami w szkole i z przemocą rówieśniczą, dało także okazję do wymiany doświadczeń i dużo energii do pozytywnego działania. 12.06.2015 r. odbyły się również zajęcia dla rodziców dzieci biorących udział w TPS, oni także zdobyli cenne informacje i umiejętności.

  Treningi odbyły się gościnnie w Białej Podlaskiej (zwykle realizowane są w Warszawie) dzięki zaangażowaniu trenerów ze Stowarzyszenia Bliżej Dziecka, wsparciu finansowemu Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego, współorganizacji Urzędu Miasta Biała Podlaska i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska.

  Anna Stolarczuk
  Przewodnicząca GKRPA

  Ankieta dla mieszkańców - diagnoza problemów społecznych na terenie miasta Biała Podlaska

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Podlaskiej przystąpiła do opracowania aktualnej DIAGNOZY PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. Celem badania jest zdiagnozowanie skali lokalnych zagrożeń społecznych wśród dorosłych mieszkańców miasta. Państwa zdanie jest dla nas cennym źródłem wiedzy, dlatego prosimy o poświęcenie chwili czasu na udział w badaniu i udzielenie odpowiedzi na pytania.
  Z góry dziękujemy!

  Wypełnij ankietę

  Grupy samopomocowe dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, osób współuzależnionych oraz ich rodzin działające na terenie miasta Biała Podlaska

  • Grupa AA „Przemiana”, ul. Łomaska 79 - mityngi AA odbywają się w poniedziałki i w czwartki od godziny 18.00 do godziny 20.00.
  • Grupa AA dla kobiet „Alba”, ul. Łomaska 79 - mityngi zawieszone do odwołania.
  • Grupa AA „Skorpion”, ul Długa 1 – Parafia Wniebowzięcia N.M.P - spotkania grupy odbywają się we wtorki od godziny 18.00 do godziny 20.00.
  • Nowa grupa AA „Wspólny cel”- Parafia Wniebowzięcia N.M.P - spotkania grupy odbywają się w czwartki od godziny 18.00 do godziny 19.00.
  • Grupa AA w Zakładzie Karnym, ul. Prosta 33 - wsparcie dla osób uzależnionych, odbywających karę pozbawienia wolności. Mityngi odbywają się online i są skoordynowane z mityngami grupy AA „Skorpion”.
  • Grupa AA „Krzna” - od 9 lipca 2021 r. wznawia mityngi w Kościele Św. Antoniego - na pierwszym spotkaniu zostaną ustalone terminy spotkań grupy.
  • Grupa AN - Anonimowi Narkomani, ul. Łomaska 79 - spotkania grupy odbywają się w środy od godziny 17.00 do godziny 19.00.
  • Grupa Al-Anon „Nadzieja”, ul. Długa 1 - Parafia Wniebowzięcia N.M.P - spotkania grupy odbywają się w poniedziałki od godziny 18.00 do godziny 20.00.
  • Grupa Al-Anon „Słoneczko”, ul. Narutowicza 37 - Kościół Św. Antoniego - spotkania grupy odbywają się w czwartki od godziny 17.30 do godziny 19.30.

  Aneta Patorska
  Wiceprzewodnicząca MKRPA

  © 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.