czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2019-10-11
data aktualizacji: 2021-05-31

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Od 1 września 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z późn.zm.).

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010, z późn.zm);
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał egzamin, zgodnie z przepisami:
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1945) – egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza;
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna),
  • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami.

INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU MUSI POSIADAĆ – (dot. umów zawartych od 1 września 2019 r.):

 • ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 391) i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub
 • ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub
 • ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
 • w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym - ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
 • przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
 • kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1-5, posiadają ponadto:

 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  • świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów:
  • na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu, do umów zawartych przed 1 września 2019 r. określają przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 poz. 1644).

Kwota dofinansowania,
po uwzględnieniu pomocy publicznej, kosztów kształcenia
jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • do 8.081 zł – w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • do 254 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia.

UWAGA!

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn.zm.) – wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1 wynosi do 10.000 zł. – dot. umów zawartych od 1 września 2019 r.
Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, o której mowa w art. 46b ust. 1 – Prawo oświatowe, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

Wnioskodawca

ubiegający się o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika przedkłada następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie pomocy de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy;
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 • kopię odpowiedniego dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownia, albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy - zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia – w przypadku zmiany umowy (np. kserokopia świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy – potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 • kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • w przypadku spółki cywilnej, oświadczenie każdego wspólnika o procentowym udziale w spółce;
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 312, z późn.zm);
 • w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo;
 • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych dokumentów/ informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne, co do ich wyjaśnienia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zamieszkałych na terenie Miasta Biała Podlaska, przyznaje Prezydent Miasta w drodze decyzji administracyjnej.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Kopie dokumentów, składane z wnioskiem o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

W przypadku wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia kilku młodocianych pracowników – na każdego młodocianego pracownika należy złożyć odrębny wniosek z kompletem dokumentów.

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Przypominamy, że pracodawca na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010, z późn.zm.), jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta (Burmistrza, Wójta) właściwego na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, o zawarciu bądź rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, a także o zmianie miejsca jego zamieszkania.

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem niezbędne jest dla prawidłowego planowania wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz zgłoszenia o zawarciu bądź rozwiązaniu umowy z młodocianym należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pokój nr 8 (parter). Dodatkowe informacje pod nr tel. 83/ 341 61 84 lub pok. 301 (III piętro).

Druki do pobrania

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.