czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory Samorządowe 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2020-01-02
data aktualizacji: 2023-12-29

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie na terenie miasta Biała Podlaska

Nieodpłatna pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy

Komunikat w sprawie sposobu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w czasie epidemii

Dyżury specjalistyczne na terenie całego kraju w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Informacja o bezpłatnej mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób ze szczególnymi potrzebami

Materiały edukacyjne

Potrzebujesz porady prawnej lub obywatelskiej? Pomoże Ci bezpłatnie prawnik z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

tel. 83 341 64 05

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu terminu wizyty.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2021, poz. 945) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Forma zapisu na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

 • telefonicznie pod nr 83 341 64 05 w godzinach pracy Urzędu Miasta Biała Podlaska, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
 • e-mailowo: pomocprawna@bialapodlaska.pl
 • za pośrednictwem komunikacji elektronicznej:
  moduł umożliwiający zapisy pod adresem: https://np.ms.gov.pl
  Zapisy na bezpłatną pomoc prawną

W sytuacjach wyjątkowych wynikających z przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim lub innych uregulowań, a także dla osób z trudnościami w poruszaniu się i komunikowaniu się, przewidziano dodatkowe formy usług, tj. porada na odległość, porada poza punktem. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością. Bliższe informacje pod nr tel.: 83 341 64 05.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Punkt przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 (Urząd Miasta) jest otwarty:

  poniedziałekgodz. 8:00 - 12:00
  wtorekgodz. 8:00 - 12:00
  środagodz. 12:00 - 16:00
  czwartekgodz. 12:00 - 16:00
  piątekgodz. 8:00 - 12:00
 2. Punkt przy Alei Tysiąclecia 22 (Straż Miejska) jest otwarty:

  poniedziałekgodz. 12:00 - 16:00
  wtorekgodz. 12:00 - 16:00
  miesiące: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień
  godz. 14:00 - 18:00
  środagodz. 12:00 - 16:00
  czwartekgodz. 8:00 - 12:00
  piątekgodz. 8:00 - 12:00

  Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego: adwokaci - luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień. Radcowie-styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad.

symbol waga otoczona przez laur

Pomoc prawna – klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: iod@bialapodlaska.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 4. Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

symbol waga otoczona przez laur

Podstawowe informacje

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 4. Nieodpłatną mediację.
 5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Edukacja prawna obejmuje:

 1. Działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
  • prawach i obowiązkach obywatelskich;
  • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
  • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
  • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
  • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 2. Zadania, o których mowa w/w mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających.
 2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji.
 3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.
 4. Przeprowadzenie mediacji.
 5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w bezpośredniej obsłudze, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Podmiot ubiegający się o pomoc – przed udzieleniem pomocy – przedstawia:

 1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
  • oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
  • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 2. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311), dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Wzór oświadczenia beneficjenta pomocy de minimis o otrzymaniu lub nieotrzymaniu w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - poniżej do pobrania.

Uwaga!

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać usługi poradnicze za pośrednictwem telefonu lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy tel. 83 341 64 05.

Do pobrania

Miejski Informator Prawny 2023, strona 1 Miejski Informator Prawny 2023, strona 2 Miejski Informator Prawny 2023, strona 3

Plakat Bądź bezpieczny w internecie Plakat Bądź bezpieczny w internecie
Plakat Bądź bezpieczny w internecie Plakat Bądź bezpieczny w internecie

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.