czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2023-08-31

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Prezydent Miasta Biała Podlaska, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od osób zainteresowanych procesem rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących przygotowanego projektu uchwały oraz załącznika do uchwały - projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2030.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 7 września 2023 r. do dnia 6 października 2023 r. w następujących formach:

 1. spotkania otwartego, ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji, umożliwiającego omówienie projektu uchwały oraz projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2030. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. zbieranie uwag ustnych od zainteresowanych procesem rewitalizacji,
 3. zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej na formularzu konsultacyjnym.

Uwagi i opinie można będzie składać:

 1. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@bialapodlaska.pl,
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025”,
 3. bezpośrednio (osobiście) w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w pokoju nr 8 (kancelaria ogólna) – w postaci papierowej, bądź w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) - ustnie, w godzinach pracy urzędu.

Formularz zgłaszania uwag, projekt uchwały wraz z załącznikiem – Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2030, dostępne będą w wersji:

 1. elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Biała Podlaska w zakładce ogłoszenia i komunikaty, na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji w zakładce konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce wiadomości i ogłoszenia,
 2. papierowej w Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) w godzinach pracy urzędu.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce wiadomości i ogłoszenia,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska w zakładce ogłoszenia i komunikaty,
 • na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji w zakładce konsultacje społeczne,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska
 • Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku spotkania otwartego, ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji oraz zbieranie uwag ustnych – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja ta zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Biała Podlaska, na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz na stronie dedykowanej rewitalizacji.

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), przekazujemy informację o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników konsultacji społecznych oraz o przysługujących im prawach z tym związanych.

  Zarządzenie nr 166/23 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 30 sierpnia 2023 r.

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska o konsultacjach społecznych

  Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 341 61 00, adres e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bialapodlaska.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu dokonania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2030 przy udziale interesariuszy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485).
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
  5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3, a następnie – w przypadku materiałów archiwalnych –przez czas określony w  szczególności w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  8. Posiada Pani/Pan prawo:
   • dostępu do danych, na mocy art. 15 RODO,
   • prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO,
   • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy art. 18 RODO,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  9. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne, aby wziąć udział w procesie konsultacji.
  © 2010-2023 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.