czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory Samorządowe 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2023-09-08

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2023-11-21.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w 2024 r.

Na podstawie Uchwały nr XXXII/76/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 3932) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ich wysokości, Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w 2024 r.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami powinny być umieszczone w kopercie z dopiskiem „Stypendium Kultura 2024” i złożone w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 pok. nr 8 lub przesłane pocztą na w/w adres w terminie do dnia 20 listopada 2023 roku.

Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. portfolio lub dokumentacj ę twórczości (np.: recenzje, opinie, kopie utworów bądź dzieł, nagrania audio video, katalogi, informacje dotyczące otrzymany ch nagród i wyróżnień),
 2. co najmniej jedną rekomendację od osoby mającej dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium albo podmiotu prowadzącego działalność, której zakres dotyczy wniosku o stypendium,
 3. oświadczenie wnioskodawcy potwierdzając e prawdziwość danych wpisanych we wniosku,
 4. o świadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Druki – dokumenty do wykorzystania:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktywizacji w zakresie kultury,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 7b Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Uchwały nr XXXII/76/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ich wysokości,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku od daty złożenia wniosku, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, Policja). Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska mogą być ujawnione osobom wnioskującym w ramach dostępu do informacji publicznej oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej,
 7. Dane osobowe zawarte w umowie nie będą przekazywane do państw trzecich,
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium,
 11. w oparciu o przetwarzane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prezydent Miasta
/-/
Michał Litwiniuk

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.