czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2024-01-23

Rekrutacja elektroniczna uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły podstawowej, każdy z Państwa będzie mógł zapoznać się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej wybranej placówki. Aby ułatwić Państwu dostęp do wszystkich placówek, w dalszej części materiału informacyjnego, zamieszczamy aktywne adresy internetowe szkół podstawowych (kliknięcie na adres powoduje otwarcie strony z ikonką rekrutacji). Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać uczniom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022, poz.2431);
 3. Uchwała NR XXVII/37/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 4. Uchwała NR XXXII/3/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2022 r.
 5. Zarządzenie nr 18/24 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska.

Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok szkolny 2024/2025.

W dniach od 5 lutego 2024 r. godz. 8.00 do dnia 8 marca 2024 r. godz. 15.00 rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Zgłoszenia dziecka można dokonać przez:

 • system elektroniczny, lub
 • pobierając druk z sekretariatu, strony internetowej szkoły.

Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem:
naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

KRYTERIA REKRUTACJI

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady Miasta Biała Podlaska nr XXVII/37/17 z dnia 31 marca 2017 r.:

 • kandydat mieszka na terenie miasta Biała Podlaska – 150 punktów,
 • starsze rodzeństwo kandydata uczy się w szkole pierwszego wyboru – 30 punktów,
 • kandydat ukończył oddział przedszkolny w szkole pierwszego wyboru - 20 punktów,
 • miejsce pracy rodziców / opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły pierwszego wyboru – 17 punktów,
 • krewni wspierający wychowanie kandydata mieszkają w obwodzie szkoły pierwszego wyboru - 13 punktów.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Biała Podlaska. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie trzech szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

System rekrutacji zostanie uruchomiony dnia 11 marca 2024 roku o godz. 8.00.

naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu otrzymają pomoc w wybranej placówce. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Sposób dostarczenia wniosku:

 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
 • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

W dniach od 1 kwietnia od godz. 10.00 do 4 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej do której dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

 • w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
 • w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
 • bezpośrednio w placówce.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne na po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w szkołach.

OFERTA EDYKACYJNA

Szkoła PodstawowaLokalizacjaNr telefonuStrona internetowa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3ul. Narutowicza 4183 341 64 75
83 341 64 76
platerka.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4ul. Akademicka 883 341 67 65
83 341 67 66
sp2bp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiejul. Sportowa 783 341 67 95
83 341 64 21
sp3-bialapodlaska.pl
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiegoul. Moniuszki 3683 341 67 91sp4bp.pl
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymiul. Sidorska 3083 343 37 67szp5.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewiczaul. Leszczynowa 1683 341 67 48
83 341 67 37
sp6micek.pl
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiejul. Zygmunta Augusta 283 341 67 10
83 341 67 99
szkpodst9.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Biała Podlaska

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Przyjmowanie dzieci zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych na podstawie zgłoszeń rodziców5 lutego 2024 r.
godz. 8.00
do
8 marca 2024 r.
godz. 15.00
-
2.Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku w szkole pierwszego wyboru o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym11 marca 2024 r.
od godz. 8.00
do
22 marca 2024 r.
do godz. 15.00
2 maja 2024 r.
od godz. 8.00
do
10 maja 2024 r.
do godz. 15.00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 2 oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe25 marca 2024 r.
do
28 marca 2024 r.
13 maja 2024 r.
do
14 maja 2024 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych1 kwietnia 2024 r.
godz. 10.00
16 maja 2024 r.
godz. 10.00
5.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane, w postaci złożenia oświadczenia1 kwietnia 2024 r.
od godz. 10.00
do
4 kwietnia 2024 r.
do godz. 15.00
16 maja 2024 r.
godz. 10.00
do
20 maja 2024 r.
do godz. 15.00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej5 kwietnia 2024 r.
godz. 10.00
21 maja 2024 r.
godz. 10.00
7.Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowejdo 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8.Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowejdo 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9.Złożenie do dyrektora szkoły podstawowej - odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydatado 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły podstawowej - odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.