czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2018-06-20

Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska jest Karol Dołęga.

Kontakt:
Inspektor ochrony danych
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
e-mail: iod@bialapodlaska.pl

Klauzula informacyjna w sprawach ochrony interesów konsumentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą w Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony interesów konsumentów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wynikających z ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. c) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: strony postępowania oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów szczególnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
 7. ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkowało niepodjęciem interwencji.
 9. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami będą podmioty publiczne upoważnione z mocy prawa.

Klauzula informacyjna do zbioru danych w Programie Bezpieczna Biała

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bialapodlaska.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania społeczności lokalnej o zagrożeniach w formie kursów z samoobrony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach, nie podanie danych skutkuje nie dopuszczeniem do zajęć.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna do zbioru danych osobowych właścicieli pojazdów

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta - Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.
 2. Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bialapodlaska.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia własności pojazdu, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Kategoria danych osobowych – dane niewrażliwe.
 6. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
 7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lata.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna do zbioru e-Mandat

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony porządku i spokoju publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres - 2 lata.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem /Ustawa o strażach gminnych/ jest obligatoryjne.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna do monitoringu miejskiego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach miejskiego monitoringu wizyjnego w Białej Podlaskiej.

 1. Administratorami danych osobowych osoby zarejestrowanej za pomocą kamer tworzących system miejskiego monitoringu wizyjnego są podmioty, które decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych:
  • Prezydent miasta Biała Podlaska,
  • Komendant Straży Miejskiej Miasta Biała Podlaska.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem: iod@bialapodlaska.pl
 3. Dane osobowe rejestrowane przez miejski monitoring wizyjny dotyczą wizerunku osoby zarejestrowanej.
 4. Monitoring stosowany jest w celach:
  w odniesieniu do Prezydenta Miasta Biała Podlaska:
  • zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
  w odniesieniu do Komendanta Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej:
  • utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
  • przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  • ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
  • ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych;
  • czuwania nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego;
  • rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).
 5. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 9a ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym (dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska), art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, ust 2 pkt 1-3 Ustawy o strażach gminnych, art. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dla Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej).
 6. Dane osobowe osób zarejestrowanych mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe osób zarejestrowanych nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 30 dni przez Gminę Miejską Biała Podlaska oraz Straż Miejską w Białej Podlaskiej.
 9. Osoba zarejestrowana przez system miejskiego monitoringu wizyjnego ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe osób zarejestrowanych nie będą podlegały profilowaniu.
© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.