czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2019-11-15

Aktualności


29.09.2020

OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU „ZAŁÓŻ FIRMĘ I ODNIEŚ SUKCES! KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE MOF BIAŁA PODLASKA”

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej, poniżej przedstawiamy Ostateczną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §3 pkt. 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.

14.09.2020 r.

WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU „ZAŁÓŻ FIRMĘ I ODNIEŚ SUKCES! KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE MOF BIAŁA PODLASKA”

W dniu 09.09.2020r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

Poniżej przedstawiamy Wstępną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

Jednocześnie informujemy, iż Beneficjentowi pomocy w terminie 5 dni od momentu otrzymania decyzji Komisji Oceny Wniosków, przysługuje prawo do złożenia odwołania do Beneficjenta Projektodawcy z zachowaniem zapisów § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Ostateczna lista uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji, utworzona będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowną ocenę biznesplanu zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

14.08.2020 r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZAŁÓŻ FIRMĘ I ODNIEŚ SUKCES! KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE MOF BIAŁA PODLASKA”

Szanowni Państwo,
informujemy, iż od 17.08.2020r. do 26.08.2020r. przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w bloku szkoleniowo-doradczym.

Wnioski składane powinny być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce Oferta i dokumenty

www.oic.lublin.pl/projekty-ue/projekty-krajowe/projekty-w-realizacji/zaloz-firme-i-odniesc-sukces-mof-biala-podlaska/

W związku z rosnącym zagrożeniem spowodowanym COVID-19 oraz w trosce o zdrowie zarówno naszych Pracowników jak i Państwa, w/w dokumenty będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: justyna.maziarczyk@oic.lublin.pl

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w formie skanu po wcześniejszym wypełnieniu elektronicznie oraz podpisaniu czytelnymi i odręcznymi podpisami.

Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola w dokumentach. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, musi wpisać „nie dotyczy” lub „-”. Pozostawienie pustych pól w dokumencie skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Jednocześnie przypominamy, iż wnioskowana kwota bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nie może przekroczyć aktualnie obowiązującej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj. 30 146,88 zł brutto (5024,48 zł x 6 miesięcy). Wnioskowanie o wyższą kwotę skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Uwaga!!!
Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

05.06.2020 r.

Wznawiamy działania związane z realizacją projektu!

Już od 8 czerwca grupa zaawansowana rozpocznie indywidualne spotkania z doradcą. Uczestnicy dowiedzą się jak napisać profesjonalny biznesplan oraz poznają podstawy prowadzenia własnego biznesu.

Wkrótce uruchomimy kolejne etapy realizacji projektu: szkolenia pozostałych grup oraz doradztwo na poziomie podstawowym.

Przypominamy, że finalnym produktem projektu będzie udzielenie 44 uczestnikom dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

07.04.2020 r.

Szanowni Państwo, uczestnicy projektu "Załóż firmę i odnieś sukces", ze względu na obecną sytuację podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działań związanych z realizacją projektu.

Musimy przesunąć szkolenia oraz doradztwo dla wszystkich uczestników nawet o kilka miesięcy. Realizację wznowimy bezzwłocznie gdy tylko będzie już taka możliwość o czym poinformujemy Państwa telefonicznie.

21.02.2020 r.

Wyniki rekrutacji w projekcie „Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska”.

20.02.2020 r.

Rozpoczynamy etap szkoleń

Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy projektu zobowiązani są do uczestnictwa w doradztwie ogólnym. Będą to 8 godzinne spotkania z doradcą w grupach kilkunastoosobowych, które odbędą się od 24 do 28 lutego 2020 r.

Następnie, każdy uczestnik przejdzie szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, na które składa się 7 dniowy cykl 8 godzinnych spotkań w grupach 11 osobowych na poziomie podstawowym oraz 3 dniowe szkolenie dla uczestników na poziomie zaawansowanym. Szkolenia te odbędą się w marcu 2020 r. w 5 grupach po 11 osób.

Kolejnym etapem będzie doradztwo indywidualne – każdy uczestnik zostanie umówiony na 4 spotkania z doradcą w odstępach kilkudniowych, na których zostanie opracowany szczegółowy biznesplan każdego przedsięwzięcia.

Etap szkoleniowy projektu zakończy się konkursem biznesplanów i wyłonieniem uczestników, którzy otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności.

20.02.2020 r.

Zakończenie rekrutacji 20 luty 2020 r.

21.01.2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 20.01.2020 r., z związku z niewyłonieniem spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby uczestników projektu, ogłaszamy wznowienie terminu rekrutacji. Do składania formularzy zapraszamy tylko imigrantów* (w tym osoby polskiego pochodzenia) należące do grupy docelowej projektu.

*Imigranci – osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub pobyt czasowy i zamierzające wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pok. 306 III piętro, 15.30-17.00 sala obsługi stanowisko nr 15, lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla).

Na podstawie §2 pkt. 7, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia rekrutacji w przypadku wyłonienia odpowiedniej liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu do projektu.

Informacja o zmianie lub zakończeniu rekrutacji umieszczona zostanie na stronie internetowej www.um.bialapodlaska.pl.

21.01.2020 r.

Wstępne wyniki rekrutacji w projekcie „Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska”.

Informujemy, że zakończyliśmy proces oceny formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły do projektu „Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska”.

W związku z powyższym przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ.

Zapraszamy do zapoznania się.

Karty oceny zostaną do Państwa przesłane pocztą tradycyjną.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 3 pkt 2 i 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Kandydaci, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo-doradczymi/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną/opinią, mają prawo wnieść odwołanie. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej) o ponowną ocenę Formularza rekrutacyjnego i/lub o ponowną weryfikację predyspozycji przez doradcę zawodowego w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez niego pisemnej informacji o wynikach oceny/opinii. Termin na wniesienie odwołania liczony jest od dnia otrzymania przez kandydata ww. informacji. Odwołanie od oceny/opinii należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, pocztą elektroniczną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, lub dostarczyć osobiście do biura projektu Beneficjenta Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, sala obsługi stanowisko nr 15, tel. 833416971 w godzinach od 7.30 do 17.00. Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym zostało ono złożone u Beneficjenta. Odwołanie dostarczone drogą elektroniczną (fax/email) musi zostać uzupełnione o wersję papierową, w terminie 2 dni od wpływu wersji elektronicznej.

08.01.2020 r.

Nie brakuje chętnych do założenia i prowadzenia biznesu w Białej Podlaskiej 108 osób zakwalifikowało się do II etapu rekrutacji w projekcie pn. „Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska”.

W dniach 9 i 10 stycznia odbędą się rozmowy kandydatów z doradcą zawodowym, których celem jest weryfikacja predyspozycji kandydatów (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Doradca określi w której kategorii usługi szkoleniowo-doradczej kandydat weźmie udział (podstawowej, średniozaawansowanej, zaawansowanej).

Rozmowa z doradcą jest ostatnim etapem rekrutacji, która wyłoni 55 uczestników projektu.

Kolejnymi etapami projektu będą

 • Szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) (luty – marzec 2020)
  - przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, odpowiednio dobrana pomoc – od działań informacyjnych dotyczących zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez bloki szkoleniowo-doradcze umożliwiające nabywanie umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Opracowanie biznesplanu (kwiecień 2020)
  - produktem finalnym etapu szkolenia będą biznesplany opracowane przez uczestników pod okiem specjalistów.
 • Udzielenie dotacji (kwiecień-maj 2020)
  - konkurs biznesplanów wyłoni najlepsze pomysły, 44 uczestników projektu zostanie nagrodzonych przyznaniem środków finansowych w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Rejestracja działalności gospodarczej (kwiecień-maj 2020)

12.11.2019 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy akceptację dokumentów rekrutacyjnych związanych z realizacją projektu „Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska”. W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informujemy również, że rekrutacja rozpocznie się 29.11.2019 r. i potrwa do 6.12.2019 r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pok. 306 III piętro, 15.30-17.00 sala obsługi stanowisko nr 15, lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §2 pkt 7 Regulaminu rekrutacji Uczestników, w przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby Uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może zostać zmieniony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji umieszczana jest na stronie internetowej www.um.bialapodlaska.pl.

Serdecznie zapraszamy!

O projekcie


Projekt „Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Lider: Gmina Miejska Biała Podlaska
Partner: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Okres realizacji projektu od: 2019-10-01 do: 2021-05-31

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) tj. Gminy Miejskiej Biała Podlaska i Gminy Biała Podlaska.

Oferujemy:

 • 27 000,00 zł dotacji inwestycyjnej;
 • do 16 800,00 zł finansowego wsparcia pomostowego w miesięcznych transzach, średnio 1400 zł, przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności,
 • szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia firmy,
 • wsparcie mentora.

Oferta i dokumenty


Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) tj. Gminy Miejskiej Biała Podlaska i Gminy Biała Podlaska, pozostających bez pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

 • osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  osoby z ww. grup będą stanowiły co najmniej 60% uczestników projektu,
 • mężczyźni w wieku 30-49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz wymienionych w pkt. c) i d), i nie będą to odchodzący z rolnictwa ani ich rodziny,
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • reemigranci,
 • osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt. c)-e) stanowią 20 % uczestników projektu. Osoby wskazane w pkt. e) stanowią 9% uczestników projektu.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 27 000 zł;
 • udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w średniej wysokości 1 400 zł przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych niezależne od poziomu przychodów, w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa, jak np. koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, koszty usług kserograficznych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych;
 • przeprowadzenie doradztwa grupowego w wymiarze 8 godzin;
 • przeprowadzenie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w wymiarze 24-56 godzin w zależności od stopnia wiedzy;
 • indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenia i rozwoju własnej firmy w wymiarze 6-8 godzin w zależności od stopnia wiedzy;
 • przeprowadzenie konkursu biznes planów i wyłonienie Uczestników projektu do dofinansowania działalności;
 • wsparcie mentoringowe każdego Uczestnika projektu w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia firmy. Uczestnicy Projektu będą pod stałą opieką mentora, który doradzi w rozwiązywaniu ewentualnych indywidualnych problemów występujących w prowadzeniu firmy (średnio 12 godzin/os).

Dodatkowo uczestnikom zostanie zapewnione:

 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne

Uwaga!
Wraz z w/w dokumentami należy przedłożyć zaświadczenie z ZUS/KRUS (wszyscy) – dot. odprowadzanych składek na konto Kandydata min. 12 miesięcy wstecz.

Dokumenty późniejszego etapu

Kontakt


Biuro projektu:
Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, pok. 306 III piętro,
tel. 83 341 69 71
www.um.bialapodlaska.pl

© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.