czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2021-03-09

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Logo Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej

O szkole

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, czyli bialski Ekonomik proponuje naukę w zawodach: technik ekonomista, rachunkowości, handlowiec, spedytor, logistyk, geodezji, architektury krajobrazu, informatyk, teleinformatyk, programista, organizacji usług gastronomicznych, hotelarz, usług fryzjerskich.

Uczniowie mają okazję kształcić się w nowocześnie wyposażonych pracowniach i uzupełniać swoją wiedzę i kwalifikacje na organizowanych przez szkołę kursach, np. barmański, cukierniczy, baristyczny, carvingu, kurs umiejętności obsługi bezzałogowych statków powietrznych oraz na kursach kwalifikacyjnych pozwalających uzyskać dodatkowy zawód.

Doświadczenie zawodowe można ponadto zdobywać podczas miesięcznych staży zagranicznych w ramach programu Erasmus+ (uczniowie wyjeżdżają do firm we Włoszech) oraz płatnych staży organizowanych w ramach projektów unijnych w Białej Podlaskiej i w innych miastach. Szkoła ma podpisane umowy na realizację projektów na najbliższe 2 lata. Ekonomik posiada również warsztaty szkolne, gdzie można praktycznie przygotowywać się do wykonywania zawodu.

Zainteresowania można rozwijać również biorąc udział w kołach zainteresowań, np. w naukowym kole informatycznym, gdzie uczniowie uczą się projektować roboty. Szkoła posiada internat, w którym może zamieszkać 96 dziewcząt spoza terenu miasta.

Wskaźniki zdawalności egzaminów maturalnych i zawodowych w Ekonomiku są wyższe niż wskaźniki zdawalności dla województwa i dla całego kraju.

W szkole panuje pozytywna i przyjazna atmosfera sprzyjająca budowaniu relacji dzięki m.in. organizacji różnych przedsięwzięć i działań integrujących środowisko szkolne.

Internat

Przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej funkcjonuje internat, będący placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Internat posiada miejsca dla 96 dziewcząt.

Internat Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 1 Internat Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 2 Internat Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 3

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 proponuje następujące Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy "Prowadzenie rachunkowości"
  forma zaoczna, okres kształcenia - 2 lata.
  Słuchacz poznaje zasady rachunkowości i przepisy prawa regulujące prowadzenia rachunkowości. Uczestnik kursu nauczy się stosować oprogramowanie finansowo-księgowe: Rewizor GT i Rachmistrz GT.
 2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy "Wykonywanie kompozycji florystycznych”
  forma zaoczna – okres kształcenia 2 lata.
  Treści kształcenia obejmują między innymi takie zagadnienia jak:
  • dobieranie materiału florystycznego do wykonywania kompozycji roślinnych
  • wykonywanie projektów dekoracji roślinnych
  • wykonywanie dekoracji roślinnych
  • sprzedaż wyrobów florystycznych
 3. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy "Produkcja wyrobów cukierniczych"
  forma zaoczna, okres kształcenia - 2 lata.
  Uczestnik kursu uzyska między innymi następującą wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży cukierniczej:
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej
  • doboru surowców w celu wytwarzania produktów i półproduktów cukierniczych
  • sporządzania półproduktów cukierniczych
  • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych
  • dekorowania wyrobów cukierniczych

Kursy zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 1 Kursy zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 2

Lokalizacja

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska
dyrektor Ireneusz Długołęcki
tel. 83 341 67 87, 83 341 67 88, 83 341 67 89, 83 341 67 90
fax 83 343 66 06
tel. warsztaty szkolne 83 341 68 13
e-mail sekretariat@zsz1.edu.pl
adres www www.zsz1.edu.pl

Nauczane zawody

Charakterystyka zawodów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej:

Technik żywienia i usług gastronomicznych - ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje, planuje i analizuje sposoby żywienia oraz organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne.

Technik hotelarstwa wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje stronami internetowymi i bazami danych.

Technik teleinformatyk uruchamia oraz utrzymuje terminale i przyłącza abonenckie, projektuje lokalne sieci komputerowe, administruje sieciami lokalnymi, montuje i eksploatuje sieci rozległe.

Technik programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli tworzy, programy użytkowe i nadzoruje proces ich wdrażania. Język, którym posługuje się programista w procesie wytwarzania oprogramowania to zbiór określonych reguł, pozwalających na stworzenie gotowego programu.

Technik ekonomista prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo-płacowe i podatkowe oraz rachunkowość, także sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania i wykonuje prace biurowe.

Technik handlowiec planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu-sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe związane ze sprzedażą oraz sprawy ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwie.

Technik rachunkowości wykonuje czynności związane z prowadzeniem rachunkowości w różnego rodzaju podmiotach, prowadzi ewidencje podatkowe.

Technik spedytor zajmuje się planowaniem i organizowaniem prac związanych z przewozem ładunków, prowadzeniem dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych, prowadzeniem dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi i wykonywaniem prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Technik logistyk organizuje i nadzoruje przepływy zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu praz przepływy w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych.

Technik geodeta wykonuje oraz opracowuje wyniki pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych powykonawczych i kontrolnych oraz prac związanych z katastrem nieruchomości. Współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu pomiarów satelitarnych, grawimetrycznych i fotogrametrycznych.

Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich. Nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu. Produkuje roślinny ozdobne i materiał szkółkarski.

Technik usług fryzjerskich wykonuje zabiegi na włosach klienta dobierając sposoby, metody, techniki i technologie oraz projektuje fryzury na włosach, uwzględniając cechy indywidualne klienta. Zarządza zakładem fryzjerskim.

Zawody nauczane w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 1 Zawody nauczane w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 2 Zawody nauczane w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 3 Zawody nauczane w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 4 Zawody nauczane w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 5 Zawody nauczane w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 6 Zawody nauczane w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 7 Zawody nauczane w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 8 Zawody nauczane w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 9 Zawody nauczane w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 10

Realizacja projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

„Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej”

Projekt staży zagranicznych finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany na zasadach programu Erasmus+

Okres realizacji projektu:
31.12.2018 r. – 30.12.2019 r.

Wartość projektu:
629 822,53 zł (w całości finansowany przez środki unijne)

Korzyści dla szkoły, uczniów, nauczycieli wynikły w związku z realizacją projektu:
Główną korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenia kompetencji osobistych. Korzyści drugoplanowe to poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze. Ponadto uczniowie, którzy odbyli staż we Włoszech otrzymali wystawione przez szkołę certyfikaty poświadczające udział w kursie przygotowawczym języka włoskiego oraz certyfikaty poświadczające udział w pozostałych zajęciach przygotowania kulturowego i pedagogicznego. Uczniowie zdobyli również certyfikaty europejskie: Europass-Mobilność - dwujęzyczny dokument poświadczający poziom osiągniętych kwalifikacji zdobytych przez posiadacza w trakcie wyjazdu zagranicznego; Europass – CV (dokument zawierający najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy informacje o kandydacie na pracownika) i Europass – Paszport językowy (dokument, w którym samoocena umiejętności jest dokonywana przez posiadacza na podstawie tabeli, opracowanej przez Radę Europy, w której zdefiniowanych zostało sześć poziomów biegłości językowej w zakresie słuchania, czytania, pisania, porozumiewania się i samodzielnego formułowania wypowiedzi.

„Staże zawodowe w Europie”

Projekt staży zagranicznych finansowany przez program Erasmus+

Okres realizacji projektu:
01.09.2019 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu:
630 187,35 zł (w całości finansowany przez środki unijne)

Przewidywane korzyści dla szkoły i dla uczniów:
Główną korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenia kompetencji osobistych. Korzyści drugoplanowe to poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze. Ponadto uczniowie, którzy odbędą staż we Włoszech otrzymają wystawione przez szkołę certyfikaty poświadczające udział w kursie przygotowawczym języka włoskiego oraz certyfikaty poświadczające udział w pozostałych zajęciach przygotowania kulturowego i pedagogicznego. Uczniowie zdobędą również certyfikaty europejskie: Europass-Mobilność - dwujęzyczny dokument poświadczający poziom osiągniętych kwalifikacji zdobytych przez posiadacza w trakcie wyjazdu zagranicznego; Europass – CV (dokument zawierający najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy informacje o kandydacie na pracownika) i Europass – Paszport językowy (dokument, w którym samoocena umiejętności jest dokonywana przez posiadacza na podstawie tabeli, opracowanej przez Radę Europy, w której zdefiniowanych zostało sześć poziomów biegłości językowej w zakresie słuchania, czytania, pisania, porozumiewania się i samodzielnego formułowania wypowiedzi.

„Eco experiences in European schools” (Eco doświadczenie w europejskich szkołach)

Projekt finansowany przez program Erasmus+

Okres realizacji projektu:
01.09.2019 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu:
137 731,54 zł (w całości finansowany przez środki unijne)

Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie ekologii w szkołach. Uczniowie i nauczyciele będą brać udział w różnych warsztatach i akcjach „Eco” w każdym z krajów partnerskich. W programie będzie brało udział 16 uczniów i 15 nauczycieli z każdego kraju: Turcja, Portugalia, Grecja, Rumunia i Polska.

„Po kwalifikacje zawodowe”

Projekt finansowany przez program Erasmus+

Okres realizacji projektu:
01.10.2019 r.-28.02.2021 r.

Wartość projektu:
630 187,35 zł (w całości finansowany przez środki unijne)

Przewidywane korzyści dla szkoły i dla uczniów:
Główną korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenia kompetencji osobistych. Korzyści drugoplanowe to poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze. Ponadto uczniowie, którzy odbędą staż we Włoszech otrzymają wystawione przez szkołę certyfikaty poświadczające udział w kursie przygotowawczym języka włoskiego oraz certyfikaty poświadczające udział w pozostałych zajęciach przygotowania kulturowego i pedagogicznego. Uczniowie zdobędą również certyfikaty europejskie: Europass-Mobilność - dwujęzyczny dokument poświadczający poziom osiągniętych kwalifikacji zdobytych przez posiadacza w trakcie wyjazdu zagranicznego; Europass – CV (dokument zawierający najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy informacje o kandydacie na pracownika) i Europass – Paszport językowy (dokument, w którym samoocena umiejętności jest dokonywana przez posiadacza na podstawie tabeli, opracowanej przez Radę Europy, w której zdefiniowanych zostało sześć poziomów biegłości językowej w zakresie słuchania, czytania, pisania, porozumiewania się i samodzielnego formułowania wypowiedzi.

„Znajomość języka angielskiego niezbędna w pracy nowoczesnego nauczyciela”

Projekt finansowany przez program Erasmus+

Okres realizacji projektu:
31.12.2020 r. – 29.12.2021 r.

Wartość projektu:
353 259,88 zł (w całości finansowany przez środki unijne)

Przewidywane korzyści:
32 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących ZSZ nr 1 weźmie udział w 10-dniowym kursie języka angielskiego w Granadzie (Hiszpania). Proponowane działania silnie wspomogą zaspokojenie potrzeb opisanych w Europejskim Planie Rozwoju (EPR).Dzięki nabytym w projekcie kwalifikacjom językowym nauczyciele będą mogli w szerszym zakresie korzystać z zasobów platformy e-Twinning oraz z dostępnych w Internecie materiałów edukacyjnych dotyczących nauczania i uczenia się, jak również korzystać z międzynarodowych form doskonalenia w formie online, włączając się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych lub uczestnictwo w seminariach kontaktowych. Szkoła planuje kontynuowanie współpracy ze szkołami państw UE, polegającej na wymianie młodzieży. Podniesienie kwalifikacji językowych nauczycieli pozwoli na swobodniejszy kontakt z przedstawicielami zagranicznych placówek oświatowych.

Projekty europejskie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 1 Projekty europejskie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 2 Projekty europejskie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 3 Projekty europejskie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 4 Projekty europejskie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 5

Warsztaty Szkolne

Warsztaty szkolne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 1 Warsztaty szkolne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 2 Warsztaty szkolne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 3 Warsztaty szkolne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 4 Warsztaty szkolne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 5 Warsztaty szkolne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 6

Wymiana międzynarodowa

Wymiana młodzieży w ramach Erasmus+ w ramach projektów partnerskich (udział szkoły w projektach odbywał się na zasadzie partnerstwa – bezgotówkowo)

 1. Las Palmas – kwiecień 2016 r. (4 uczniów)
  „Get safe” - projekt dotyczył tematyki związanej z bezpieczeństwem pracy młodych pracowników, rozpoczynających swoją karierę zawodową
 2. Włochy – czerwiec/lipiec 2017 r. (5 uczniów)
  „Kitchen garden - Dall'orto alla tavola” – projekt dotyczył tematyki związanej z zakładaniem ogrodów przydomowych w mieście, zdrowego odżywiania i ekologii
 3. Las Palmas – listopad 2017 r. (6 uczniów)
  „Inclusive nature” projekt na temat zmian zachodzących w środowisku i klimacie
 4. Rumunia – październik 2017 r. (3 osoby)
  Projekt był skierowany do młodych ludzi rozpoczynających swoją karierę zawodową i dotyczył tematyki związanej z tworzeniem START Up’ów oraz biznes-planu stricte
 5. Madryt – kwiecień 2018 r. (10 uczniów)
 6. Madryt – czerwiec 2018 r. (5 uczniów)
 7. Rumunia – lipiec 2018 r. (9 uczniów)
  „Participatory photography for intercultular learning” – projekt na temat fotografii
 8. Litwa – październik 2018 r.(10 uczniów)
  „The best time to volunteer was yesterday” – projekt na temat wolontariatu
 9. Słowenia - październik/listopad 2018 r. (5 uczniów)
  „What drives you(th) crazy?” projekt dotyczył zdrowia psychicznego młodzieży
 10. Madryt – listopad 2018 r. (6 uczniów)
  „Mad for Culture” – projekt dotyczący tradycji i kultury poszczególnych państw Unii Europejskiej
 11. Ateny – kwiecień 2019 r. (6 uczniów)
  „Europe United: facing challenges, reinforcing solidarity” – projekt integracji młodzieży
 12. Teneryfa – sierpień 2019 r. (12 osób)
  „Europe United: facing challenges, reinforcing solidarity” – projekt dotyczył wykorzystania gier w edukacji i życiu codziennym

Wymiana międzynarodowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 1 Wymiana międzynarodowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdjęcie nr 2

Zajęcia dodatkowe

KURS BARISTY to propozycja zajęć praktycznych z teoretyczną nauką o kawie, jej gatunkach, sposobach rozróżniania, parzenia i profesjonalnym sprzęcie. Przekazuje kompleksową wiedzę i przygotowanie do pracy w kawiarni. Uczniowie poznają profesjonalne zasady parzenia kawy, rodzaje kaw, narzędzia pomocne do pracy czy historię kawy.

KURS CARVINGU to propozycja zajęć dla uczniów, którzy chcieliby poznać tajską sztukę tworzenia dekoracji i rzeźb z warzyw i owoców. Uczniowie zapoznają się z podstawowymi technikami rzeźbienia i zasadami, jakie powinno się stosować przy wykrawaniu warzyw i owoców, jak również dekorowaniu potraw.

KOŁO INNOWACJI TECHNICZNYCH to propozycja zajęć podczas których uczniowie poznają tajniki programowania oraz projektowania i budowy robotów.

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.