czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2021-03-09

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Logo Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Do Absolwentów szkół podstawowych:

 • Technikum – 5 lat
 • Szkoła branżowa I stopnia – 3 lata (klasa integracyjna)
 1. Jesteśmy placówką z oddziałami integracyjnymi. W naszej szkole stawiamy na wszechstronny rozwój młodzieży. W nauce stawiamy na współpracę, nie na rywalizację. Widok osoby niepełnosprawnej nie budzi już zdziwienia ani obaw. Uczniowie wiedzą jak się zachować i co zrobić w obecności niepełnosprawnych kolegów czy koleżanek. Osoby niepełnosprawne zaś uczą się normalnie funkcjonować wśród ludzi, korzystają z tych dóbr, z których wszyscy mogą korzystać. Codziennie możemy obserwować, jak obie strony korzystają na wzajemnych kontaktach. Robimy wszystko, aby świat młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej był jeden - taki sam. Integracja odbywa się nie tylko na lekcjach, ale w każdym momencie przebywania młodzieży ze sobą: podczas akademii, imprez klasowych, wycieczek, wspólnej zabawy, wyjść do teatru czy kina. Młodzież posiadająca orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może uczyć się w klasach integracyjnych szkoły branżowej oraz w wybranych kierunkach w klasach technicznych.
 2. Nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym, takim samym jak w liceum ogólnokształcącym oraz tytułem technika i wyuczonym zawodem.
 3. Nauka w szkole branżowej I stopnia kończy się egzaminem zawodowym i wyuczonym zawodem.
 4. Nauka zawodu w technikum i szkole branżowej odbywa się w formie teoretycznej na zajęciach lekcyjnych oraz w formie praktycznej na warsztatach szkolnych lub u pracodawców.
 5. Uczniowie technikum odbywają dodatkowo praktykę w zakładach lub firmach zgodnie z kierunkiem kształcenia.
 6. Placówka oferuje bogatą bazę dydaktyczną w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego, która jest wzbogacana o coraz to nowsze pomoce i narzędzia.
 7. W szkole znajdują się pracownie zawodowe:
  • pracownie informatyczne – uczniowie technikum informatycznego korzystają z 4 nowocześnie urządzonych sal lekcyjnych, w których dostępne są stanowiska komputerowe z monitorami 24-calowymi i najnowszym oprogramowaniem, monitory interaktywne, drukarki i drukarki 3D, sprzęt sieciowy: rutery, switche.
  • pracownie grafiki i poligrafii cyfrowej – szkoła dysponuje dwoma specjalistycznie wyposażonymi pracowniami graficznymi, w których uczniowie korzystają z komputerów z oprogramowaniem Adobe i urządzeń: plotery wielkoformatowe, drukarki różnego typu i formatu, laminarki, bigówki, gilotyny i trymery poligraficzne, tablety graficzne, aparaty i kamery cyfrowe oraz monitory interaktywne. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest też dron do nagrywania filmów z „lotu ptaka”.
  • pracownie mechatroniczne - trzy pracownie mechatroniki wyposażone są w nowoczesny sprzęt zgodnie z kwalifikacjami wyodrębnionymi w zawodzie technik mechatronik. Na wyposażenie pracowni składają się obrabiarki sterowane numerycznie, stanowiska do programowania sterowników PLC, stanowiska do montażu układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych, modele dydaktyczne takie jak: robot kartezjański, model windy, model linii produkcyjnej, regulatory ze sterownikiem PLC: temperatury, ciśnienia, poziomu cieczy i wiele innych modeli dydaktycznych wykonanych samodzielnie. Stanowiska komputerowe wyposażone są w oprogramowanie do sterowników PLC, do symulacji pracy układów automatyki. Realizowany jest zakup 3 robotów przemysłowych.\
  • pracownia spawalnicza - w szkole znajduje się nowoczesna spawalnia wyposażona w stanowiska spawalnicze z odciągami wentylacyjnymi, z wentylatorami podwójnymi mobilnymi, stanowiska do cięcia plazmowego i gazowego. W spawalni można spawać metodą elektryczną i gazową oraz technikami spawalniczymi MMA, MAG, MIG i TIG.
  • pracownie samochodowe – uczniowie kształcący się w technikum pojazdów samochodowych oraz w szkole branżowej na kierunkach mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, kierowca mechanik oraz elektromechanik pojazdów samochodowych korzystają z nowoczesnych pracowni. Są one wyposażone w: podnośniki dwukolumnowe, podnośnik pneumatyczny poduszkowy 3,5T, wyważarkę do kół, montażownicę do opon, komputer diagnostyczny KTS, urządzenie do piaskowania, narzędzia do napraw specjalistycznych: blokady rozrządów, montażu sprzęgieł SAC, tuleje do wyciskania łożysk, wysysarkę do oleju, ładowarki do akumulatorów, ściągacz sprężyn McPhersona, prasę - ściągacz do sworzni, pirometr optyczny, podgrzewacz indukcyjny, podporę skrzyni biegów, przyrząd do wykręcania świec żarowych, lampki warsztatowe przewodowe i bezprzewodowe i wiele innych.
  • pracownie budowlane - pracownie są przystosowane do wykonywania ćwiczeń z zakresu robót budowlanych i wykończeniowych. Uczniowie korzystają z narzędzi niezbędnych do wykonywania prac murarskich, tynkarskich, okładzinowych, montażu suchej zabudowy, prac dociepleniowych oraz prac malarskich. W ramach przedmiotu kosztorysowanie uczniowie korzystają ze specjalistycznego oprogramowania Norma PRO, na zajęciach z rysunku zawodowego uczą się podstaw programu AutoCAD. Poznają również oprogramowanie do planowania i organizacji budowy, czyli tworzenia harmonogramu.
  • pracownie elektryczne – młodzież kształcąca się w zawodzie technik elektryk ma do dyspozycji trzy pracownie zawodowe, wyposażone w boksy ćwiczeniowe do montażu instalacji elektrycznych, w nowoczesne aparaty i urządzenia elektryczne, laboratoryjne elektryczne stoły niskiego napięcia wraz z maszynami elektrycznymi prądu stałego i zmiennego oraz przyrządy pomiarowe wykorzystywane przez technika elektryka w rzeczywistych warunkach pracy. Szkoła dysponuje również 3 stanowiskami inteligentnej instalacji HOME RADIO. Uczniowie poznają program komputerowy INTERsoft do projektowania instalacji elektrycznych.
  • pracownia odnawialnych źródeł energii – w ramach kształcenia zawodowego uczniowie maja do dyspozycji zestawy dydaktyczne montażu instalacji fotowoltaicznej, zestawy instalacji pozyskiwania ciepłej wody użytkowej – kolektory słoneczne, dwie pompy ciepła typu powietrze-woda, kocioł na biomasę (pellet), zestawy dydaktyczne do montażu instalacji hydraulicznych w różnych technologiach oraz narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane przez instalatorów OZE.

  Wyposażenie pracowni jest zgodne z zapisami zawartymi w podstawie programowej dla wszystkich zawodów, spełnia wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 8. Za wysokie wyniki w nauce uczniowie otrzymują nagrody finansowe – stypendia Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Dyrektora Szkoły oraz stypendia Lubelskiej Kuźni Talentów – przyznawane na rok szkolny (ok. 400 zł miesięcznie), przez Urząd marszałkowski Województwa Lubelskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionym i pracowitym w zakresie przedmiotów zawodowych.
 9. Szkoła zapewnia szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, która dostępna jest na stronie internetowej, są to:
  • zajęcia rozwijające - przygotowanie uczniów do konkursów,
  • Szkolne Koło Dziennikarskie,
  • Projekt Integracyjny – Aktywne dziewczyny z Brzeskiej,
  • Projekt Integracyjny – Kreatywni z Brzeskiej,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
  • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego,
  • Szkolny Klub Muzyczny,
  • Szkolne Koło Wolontariatu,
  • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
  • Język polski jako obcy,
  • zajęcia wyrównawcze/rozwijające z języka angielskiego,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki.
 10. Uczniowie uczestniczą w konkursach, olimpiadach wiedzy i umiejętności technicznych oraz zawodach sportowych, a więc maja możliwość rozwijania swoich pasji i zdolności, zdobywając w nich wysokie i czołowe miejsca.
 11. Uczniowie kierunków samochodowych mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursie na prawo jazdy kat. B w ramach zajęć szkolnych.
 12. Szkoła współpracuje z pracodawcami, u których młodzież może znaleźć zatrudnienie – po stażu, praktykach, zarówno po ukończeniu szkoły jak również w czasie trwania wakacji.
 13. Szkoła realizuje projekty unijne, w ramach których:
  • uczniowie technikum i szkoły branżowej mogą odbyć miesięczny staż u pracodawców, za który otrzymają stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu;
  • w ramach tego stażu uczniowie pracują na pełnym wyposażeniu stanowiska pracy;
  • uczniowie uczestniczą w trakcie roku szkolnego w zajęciach szkolnych zawodowych oraz z języka angielskiego zawodowego.

Klasy patronackie

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 funkcjonują oddziały, które we współpracy z firmą Aluteam Polska Sp. z o. o. oraz Polkres EdWood Sp. z o.o. utworzyły klasy patronackie. Współpraca szkoły z ww. firmami oparta jest o zawarte porozumienia w zakresie wsparcia procesu kształcenia. Polega ono na przyjęciu uczniów na praktyki zawodowe, wyposażeniu przez firmę Polkres Edwood Sp z o. o. pracowni stolarskiej w sprzęt i materiały dydaktyczne, jak również wycieczki edukacyjne uczniów. Jednocześnie porozumienie zawiera zapis uwzględniający udział nauczycieli przedmiotów zawodowych w warsztatach, pokazach, konferencjach organizowanych przez AluTeam Polska sp. z o.o. Ponadto patroni uczestniczą w opracowaniu programów nauczania, dopasowanego do profilu i zapotrzebowania poszczególnych firm.

W kolejnych latach planuje się utworzenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 klas patronackich z udziałem spółek miejskich, tj. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej i Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. Obecnie trwają rozmowy dyrektora szkoły z prezesami ww. spółek mające na celu ustalenie zasad patronatu tychże spółek.

Klasy patronackie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 1 Klasy patronackie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 2

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Egzaminy zawodowe przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony w formie zaocznej, nauka odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni.

Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w części teoretycznej może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line). Kształcenie praktyczne jest realizowane w pracowniach w formie stacjonarnej.

Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest bezpłatne. Warunkiem uruchomienia KKZ jest zebranie grupy 20 osobowej.

ZawódKwalifikacjaLiczba godzin KKZ
Technik budownictwaBUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych559
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów351
Technik elektrykELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych468
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych364
Technik grafiki i poligrafi cyfrowejPGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych488
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków371
Technik informatykINF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych488
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych332
Technik mechatronikELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych527
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych273
Technik pojazdów samochodowychMOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych546
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych234
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej488
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej332
Technik spawalnictwaMEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi546
MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych416

Lokalizacja

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska
dyrektor Ryszard Dołęga
tel. 83 341 67 73, 83 341 67 74, 83 341 67 75, 83 341 67 76
fax 83 342 28 01
tel. warsztaty szkolne 83 341 67 79, 83 341 67 80
e-mail zsz2bp@o2.pl
adres www www.zsz2bialapodlaska.pl

Nauczane zawody

Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 1 Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 2 Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 3 Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 4 Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 5 Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 6 Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 7 Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 8 Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 9 Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 10 Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 11 Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 12 Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 13 Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 14 Nauczane zawody w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 15

Technik budownicta

Dlaczego warto uczyć się w technikum budowlanym?

 • zdobywasz tytuł TECHNIKA BUDOWNICTWA – bardzo dobry zawód, pożądany na rynku pracy w związku z rosnącą ilością inwestycji budowlanych zarówno prywatnych jak i państwowych;
 • uczysz się w nowoczesnych pracowniach budowlanych;
 • zdobywasz praktykę zawodową w firmach budowlanych;
 • uczysz się projektowania i kosztorysowania przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania komputerowego AutoCAD oraz NORMA PRO;
 • nabywasz praktyczne umiejętności budowlane m.in.:
  • wykonywanie kosztorysów budowlanych,
  • organizowanie pracy na budowie,
  • tynkowanie,
  • murowanie,
  • malowanie,
  • układanie płytek;
 • uczestniczysz w szkoleniach, wycieczkach, targach budowlanych, spotkaniach z ludźmi pracującymi w branży budowlanej;
 • bierzesz udział w konkursach budowlanych, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Absolwent Technikum Budowlanego może być pracownikiem:

 • firmy budowlanej,
 • biur projektowo – budowlanych,
 • przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,
 • organów administracji państwowej w zakresie budownictwa,
 • może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych,
 • możesz podjąć pracę w Polsce i w Unii Europejskiej - gdzie chętnie są zatrudniani nasi absolwenci.

Technik elektryk

Umiejętności nabyte w trakcie kształcenia:

 • wykonywanie montażu instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz regulowanie parametrów ich pracy,
 • wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz drobnych napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • przeprowadzanie konserwacji oraz naprawy układów automatyki,
 • wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywanie oceny ich stanu technicznego.

Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do:

 • projektowania prostych układów elektrycznych,
 • montażu instalacji elektrycznych,
 • instalowania oraz obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dokonywania napraw urządzeń zasilanych prądem,
 • obsługi aparatury pomiarowej,
 • wykonywania połączenia elementów mechanicznych, elektrycznych oraz układów sterujących,
 • oceny i klasyfikowania prac montażowych, konserwacyjnych i naprawczych
 • stosowania skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.

Tytuł TECHNIKA ELEKTRYKA daje Ci możliwość:

 • kontynuacji nauki na wyższych uczelniach technicznych,
 • zatrudnienie w zakładach przemysłowych,
 • założenia własnej firmy zajmującej się dystrybucją, wykonawstwem oraz serwisem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  Jeżeli w życiu kierujesz się fantazją i pasją, jesteś cierpliwy i spostrzegawczy oraz pragniesz rozwijać swoje talenty, chcesz znaleźć pracę, to postaw na zawód z przyszłości.
  Nowy kierunek, nowy zawód, utworzony niedawno na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości.

  Nasi absolwenci są ekspertami:

  • projektowania,
  • redagowania publikacji,
  • składu i przygotowania do druku,
  • w obsłudze nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki,
  • posiadają umiejętności w projektowaniu wszelkiego rodzaju ulotek, folderów, wizytówek, raportów, katalogów, plakatów, banerów, billboardów, stron internetowych, animacji, efektów specjalnych, albumów, czasopism, broszur i książek oraz umiejętności profesjonalnego poruszania się w nowych mediach.

  Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie:

  • w wydawnictwach,
  • w zakładach poligraficznych,
  • w agencjach reklamowych,
  • w studiach graficznych, filmowych, telewizyjnych,
  • w studiach fotografii cyfrowej,
  • w studiach projektowania witryn WWW,
  • w edukacji.

  Technik informatyk

  Informatyka to bardzo nowoczesna i najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia.

  Umiejętności nabyte w trakcie kształcenia:

  • projektowanie i instalowanie sieci komputerowych – LAN, WIFI;
  • tworzenie stron internetowych - HTML, CSS;
  • tworzenia i obróbka grafiki, animacji i dźwięku;
  • administrować bazami danych i systemami przetwarzania danych SQL, Access;
  • posługiwanie się językami programowania PHP, JavaScript;
  • konfigurowanie urządzeń sieciowych – Routery, Switche, AP;
  • naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego;
  • instalacja i konfiguracja różnych systemów operacyjnych;
  • konfiguracja serwerów oraz usług sieciowych;
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
  • uruchomienie i administracja systemów zarządzania treścią - CMS;

  Możliwość zatrudnienia w jako:

  • Instalator sieci komputerowych;
  • Projektant stron WWW, PHP;
  • Administrator baz danych SQL;
  • Serwisant sprzętu komputerowego;
  • Administrator sieci komputerowych;
  • Administrator sklepów internetowych;

  i wiele innych...

  Technik mechatronik

  Mechatronika to połączenie mechaniki, elektroniki, informatyki.
  Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne.

  Jeśli...

  • masz dobre oceny z przedmiotów ścisłych,
  • lubisz naprawiać i wytwarzać przedmioty z różnych materiałów,
  • jesteś ambitny i chcesz podjąć wyzwanie, jakim jest nauka w kierunku technik mechatronik,
  • posiadasz zdolności manualne, praktyczno-techniczne,
  • chcesz zdobyć atrakcyjny zawód, a w przyszłości dobrze płatną pracę,

  jest to zawód dla Ciebie.

  Ucząc się tego zawodu, zdobędziesz szczególne umiejętności. Będą to między innymi:

  • programowanie i obsługa sterowników PLC, a także robotów przemysłowych,
  • obsługa linii produkcyjnych i montażowych,
  • montaż, obsługa i serwisowanie urządzeń takich jak roboty na liniach montażowych oraz wiele innych.

  Jesteś ciekaw, gdzie możesz pracować po ukończeniu szkoły?

  • duże zakłady produkcyjne gdzie większość zadań wykonują roboty,
  • w przedsiębiorstwach wykorzystujących obrabiarki sterowane numerycznie CNC,
  • będziesz przygotowany do prowadzenia własnej firmy.

  Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do kontynuowania nauki na studiach wyższych na kierunkach:

  • mechatronika,
  • mechanika i budowa maszyn,
  • inżynieria mechaniczna,
  • budowa maszyn i lotnictwo,
  • automatyka i robotyka,
  • energetyka.

  Technik pojazdów samochodowych

  Zawód ponadczasowy:

  • Poszukiwany na rynku pracy w związku z rosnącą liczbą pojazdów.
  • Przydatny nawet gdy nie będziesz pracował w branży motoryzacyjnej.
  • Dający satysfakcję.

  Nauka w tym zawodzie umożliwi Ci:

  • poznanie najnowszych technik diagnostyki i obsługi pojazdów samochodowych,
  • odbycie praktyk w wybranym przez Ciebie warsztacie,
  • udział w targach motoryzacyjnych w kraju i za granicą,
  • udział w wycieczkach do fabryk renomowanych firm samochodowych,
  • korzystanie z warsztatu szkolnego przy obsłudze własnego pojazdu,
  • odbycie bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. B,
  • uzyskanie tytułu technika pojazdów samochodowych,
  • zdanie egzaminu maturalnego i studiowanie na każdej wyższej uczelni.

  Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do:

  • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
  • oceny stanu technicznego pojazdów,
  • wykonywania czynności kontrolno – obsługowych pojazdów,
  • organizowania i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych.

  Tytuł technika pojazdów samochodowych pozwoli Ci znaleźć zatrudnienie w:

  • warsztatach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
  • stacjach diagnostyki pojazdów,
  • firmach transportowych,
  • hurtowniach i sklepach motoryzacyjnych.

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do:

  • organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej,
  • montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
  • kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
  • wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

  Nauczysz się montażu i obsługi:

  • instalacji solarnej,
  • instalacji fotowoltaicznej,
  • małych elektrowni wiatrowych,
  • pomp ciepła,
  • kotłów na biomasę,
  • instalacji elektrycznej,
  • instalacji sanitarnych,
  • instalacji gazowych,
  • zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu budownictwa.

  Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z montażem instalacji oraz nadzoru technicznego, w firmach instalacyjnych i projektowych związanych z:

  • energetyką wodną, wiatrową, wodorową, słoneczną i geotermalną,
  • budownictwem energooszczędnym,
  • w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
  • w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
  • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne).

  Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki!

  Projekty

  Fachowcy z Brzeskiej – I edycja

  Termin realizacji projektu
  01 maja 2017 r. - 30 września 2019 r.

  Cel projektu
  Celem projektu „Fachowcy z Brzeskiej!” jest podniesienie od V 2017 r. jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i lepsze jego dostosowanie do wymogów rynku pracy w dwóch szkołach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym placówki, poprzez doposażenie szkół, przeszkolenie 28 nauczycieli zawodu, organizację staży/praktyk u pracodawców, realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych, zwiększających szanse na zatrudnienie 212 uczniów/uczennic.

  Wartość dofinansowania
  Dofinansowanie projektu z UE to 2 970 182,17 zł.

  W projekcje realizowane były następujące zadania:

  • Staże i praktyki zawodowe.
  • Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego w formie kursów, szkoleń i staży u pracodawców.
  • Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.
  • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne (zawodowe i z języka angielskiego) dla uczniów.

  Uczniowie kl. III technikum i kl. II ZSZ rozpoczęli udział w projekcie od miesięcznego stażu/praktyki w branżach zgodnych z kierunkiem kształcenia lub pokrewnych u pracodawców z terenu województwa lubelskiego (byli to pracodawcy działający na obszarze, na którym znajduje się ZSZ NR 2 m. in. u pracodawców z którymi od lat współpracuje: Autosfera, Szeptycki Nissan, Rejon Energet, Budomex, EcoDay).
  Każdy uczestnik projektu otrzymał wsparcie w postaci stypendium w wysokości ok. 1800 zł., pokrycia kosztów badania lekarskiego, szkolenia BHP, ubrania roboczego i zwrotu kosztu dojazdu.
  Uczestnicy wzięli udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych realizowanych przez 2 semestry (łącznie 146 h), w tym:

  • 120h dodatkowych zajęć specjalistycznych zawodowych realizowanych w 2-3 blokach tematycznych
  • 26h dodatkowych zajęciach specjalistycznych z j. angielskiego zawodowego (zgodnego z nauczaną branżą)

  Uczniowie kl. II technikum rozpoczęli udział w projekcie od dodatkowych zajęć specjalistycznych w tym:

  • 180h dodatkowych zajęć specjalistycznych zawodowych realizowanych w 3-4 blokach tematycznych,
  • 46h dodatkowych zajęciach specjalistycznych z j. angielskiego zawodowego (zgodnego z nauczaną branżą).

  Zajęcia specjalistyczne w projekcie to większości zajęcia praktyczne:

  • zajęcia zawodowe odbywały się 1 raz w m-cu 6h w sobotę, w pozostałych tygodniach m-ca po 2h w zależności od bloku tematycznego lub co 2 tygodnie po 4h,
  • zajęcia z j. angielskiego będą odbywały się -1 godz/tydz,
  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne uczniowie mogli wybierać zgodnie z kierunkiem kształcenia lub zainteresowania,
  • projekt zakładał realizację 17 zawodowych bloków tematycznych do wyboru przez uczestników projektu, średnio na 1 blok tematyczny przypadało 60 h zajęć.

  Bloki tematyczne do wyboru dla poszczególnych zawodów:

  Technikum pojazdów samochodowych i budownictwa

  • BT.I. Zastosowanie technologii spawania metodą MAG
  • BT.II. Zastosowanie technologii spawania metodą TIG
  • BT.III. Przygotowanie do lakierowania samochodów
  • BT.IV. Diagnozowanie i naprawa motocykli
  • BT.V. Montaż i naprawa systemów nagłośnienia samochodowego
  • BT.VI. Nowoczesne zasilanie proekologicznych pojazdów
  • BT.VII. Obsługa i konserwacja układu klimatyzacji samochodowej i instalacji LPG
  • BT.VIII. Projektowanie wspomagane komputerowo
  • BT.IX. Programowanie sterowników samochodowych

  Technikum budownictwa, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i elektryczne

  • BT.X. Domy pasywne i nowoczesne technologie w budownictwie
  • BT.XI. Instalator OZE
  • BT.XII. Instalator XXI
  • BT.XIII. do wyboru:
   Prace konserwacyjne instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV lub
   Eksploatacja urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej o napięciu do 1kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu
  • BT.XIV. Programowanie sterowników mikroprocesorowych
  • BT.VIII. Projektowanie wspomagane komputerowo

  Technikum informatyczne, grafiki i poligrafii cyfrowej i mechatroniczne

  • BT.XV. Tworzenie grafiki i animacji na potrzeby stron www
  • BT.XVI. Cyfrowa synteza fotorealistycznych obrazów w środowisku 3D
  • BT.XVII. Techniki nagrywania, kształtowania i odtwarzania dźwięku
  • BT.XIV. Programowanie sterowników mikroprocesorowych

  Fachowcy z Brzeskiej - II edycja

  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Termin realizacji:
  01 września 2020r. – 30 września 2023 r.

  Cel projektu:
  Zwiększenie szans na zatrudnienie 186 uczniów/uczennic poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz lepsze jego dostosowanie do wymogów rynku pracy w dwóch szkołach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym placówki.

  Dofinansowanie projektu z UE:
  4 424 179,67 zł.

  Całkowita wartość projektu:
  5 204 917,26 zł.

  Zadania realizowane w projekcie:

  • doposażenie 16 pracowni kształcenia zawodowego,
  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne,
  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • staże uczniowskie u pracodawców,
  • kursy i szkolenia dla uczniów,
  • doskonalenie nauczycieli (studia, kursy, szkolenia).

  Dodatkowe zajęcia specjalistyczne

  • Celem zajęć jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy, jak również uprawnień zawodowych zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez nabycie dodatkowych kompetencji.
  • Dodatkowe zajęciach specjalistyczne realizowane będą w wymiarze 60 h lub 140 h (w przypadku zajęć z zakresu spawania metodą MAG i metodą TIG).
  • Będą to w większości zajęcia praktyczne, odbywające się: po 2 h w tygodniu i raz w miesiącu w sobotę 6 h . W przypadku zajęć ze spawania po 3h w tygodniu i 7h w sobotę średnio 2 x w miesiącu. Na zajęcia odbywające się w soboty przewidziano ciepły posiłek.
  • Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Zespołu szkół Zawodowych Nr 2 im.F.Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej, w grupach 6-cio osobowych.. Przyjęta do projektu osoba z niepełnosprawnościami będzie mieć możliwość skorzystania podczas zajęć z pomocy nauczyciela wspierającego.
  • Nabycie przez Uczestników Projektu kompetencji zostanie potwierdzone dokumentem – zaświadczeniem zawierającym wyszczególnione efekty uczenia się.
  • Uczestnikom/Uczestniczkom zajęć ze spawania metodą MAG i metodą TIG zostaną sfinansowane koszty egzaminów dających dodatkowe kwalifikacje oraz koszty wymaganych badań lekarskich.

  Zajęcia dla poszczególnych zawodów:

  • technik mechatronik
   S1. Automatyzacja procesów produkcyjnych – 60 h
   S2. Programowanie urządzeń mechatronicznych – 60 h
  • technik elektryk
   S3. Instalator XXI w. – 60 h
   S4. Nowoczesna automatyka domowa i przemysłowa – 60 h
  • technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych
   S5. Przygotowanie do lakierowania samochodów – 60 h
   S7. Spawanie metodą MAG – 140 h
   S8. Spawanie metodą TIG – 140 h
  • technik informatyk
   S6. Programowanie i montaż urządzeń mobilnych – 60 h
  • technik budownictwa
   S9. Budynki pasywne i nowoczesne technologie w budownictwie – 60 h
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
   S10. Podstawy animacji komputerowej – 60 h

  Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne

  Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez nauczanie eksperymentalne i indywidualizację pracy z uczniem, w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językiem polskim przez cudzoziemców oraz umiejętności rozumienia, a także kreatywności, przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej.

  Zajęcia są skierowane do wszystkich Uczniów/Uczennic przyjętych do Projektu. Przyjęta do projektu osoba z niepełnosprawnościami będzie mieć możliwość skorzystania podczas zajęć z pomocy nauczyciela wspierającego.

  Rodzaje zajęć:

  • K1. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe: Rozumienie – 20 h
  • K2. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze: Matematyka – 20 h
  • K3. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze: Fizyka – 20 h
  • K4. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze: Geografia – 20 h
  • K5. Zajęcia kształtujące umiejętności niezbędne na rynku pracy – 27 h
  • K6. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe: Język polski dla cudzoziemców – 20 h

  Staże uczniowskie

  • Zadanie przyczyni się do zacieśnienia współpracy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigry w Białej Podlaskiej z pracodawcami oraz ułatwi Uczestnikom Projektu przechodzenia ze szkoły na rynek pracy.
  • Staże uczniowskie mają na celu uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Mają też umożliwić Uczniom/Uczennicom zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
  • Staże Uczniowskie będą realizowane w 3 edycjach w okresie wakacji 2021-23.
   Każdy Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci stypendium i zwrotu kosztów dojazdu.

  Kursy i szkolenia dla uczniów

  Celem zadania jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy, jak również uprawnień zawodowych zwiększających szanse Uczestników Projektu na rynku pracy poprzez nabycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji.

  Kursy i szkolenia dla poszczególnych zawodów:

  • technik elektryk, technik mechatronik:
   - Uprawnienia elektryczne do 1 kV
  • technik informatyk:
   - Prawo jazdy kat. B
  • technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych:
   - Prawo jazdy kat. B+E
   - dodatkowo Uczestnicy Projektu z grup S7 i S8 przystąpią do egzaminu spawacza
  • technik budownictwa:
   - Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej:
   - Projektowanie i technologia-opakowania w praktyce

  Projekt „Kreatywni z Brzeskiej”

  „Kreatywni z Brzeskiej” to projekt, który powstał z myślą o chłopcach (uczniach) z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej. Projekt zakłada działanie, dzięki którym młodzi ludzie będą mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia.

  Projekt „Kreatywni z Brzeskiej” zachęca do podejmowania przeróżnych wyzwań, począwszy m.in. od organizacji inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, aż po spotkania z interesującymi osobami.

  „Kreatywni z Brzeskiej” - wspomaga przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz w nabywaniu nowych umiejętności.

  Cele projektu to:

  • przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi,
  • wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej,
  • zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy rówieśniczej i jej aprobaty,
  • zaspokojenie potrzeby aktywności społecznej,
  • budowanie poczucia wspólnoty w grupie,
  • zdobycie umiejętności wyrażania uczuć,
  • zdobycie wiedzy na temat skutecznej komunikacji,
  • zwiększenie poczucia własnej wartości,
  • zaspokojenie potrzeby bycia ważnym.

  Zadania i treści projektu to:

  • działania dostarczające uczniom wiedzy o etapach i sposobach planowania w kontekście ich przyszłych wyborów edukacyjnych, przygotowania do kariery zawodowej (doradztwo zawodowe),
  • działania uczące: dostrzegania różnic i podobieństw między ludźmi, dostrzeganie mocnych stron i akceptacja słabszych, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, wyrażanie uczuć, akceptowanie uczuć swoich i innych ludzi, dbanie o swoje ciało (gry i zabawy o charakterze relaksacyjnym, rekreacyjnym, sportowym turystycznym i zdrowotnym),
  • działania dostarczające uczniom wiedzy na temat przyczyn i psychologicznych mechanizmów prowadzących do uciekania się ludzi w świat iluzji, uzależnień,
  • działania związane z przynależnością do rodziny, grupy społecznej (szkoła, klasa, grupa),
  • działania zmierzające w kierunku otwierania się, mówienia o tym, co się czuje, czego potrzebuje, czego chcę od innych,
  • działania uczące komunikacji, kontaktu, zaufania, wrażliwości (rówieśnicy, rodzina, szkoła),
  • działania uświadamiające prawo do popełniania błędów i uczące konstruktywnego rozwiązywania konfliktów poprzez: negocjację, przepraszanie, przebaczanie i kompromis.

  Założenia organizacyjne projektu:

  • Nabór do projektu trwa przez cały czas jego realizacji.
  • Przy realizacji projektu zaangażujemy instytucje: kultury, bibliotekę, Urząd Miasta, firmy branżowe, media lokalne.
  • Zajęcia organizowane będą w oparciu o możliwości udziału uczniów (plan lekcji, miejsce zamieszkania i związane z tym dojazdy) z uwzględnieniem godzin lekcyjnych, przerw, godzin pozalekcyjnych, dni wolnych od nauki, on-line.
  • Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny.
  • Czas trwania projektu od października 2020 r. do czerwca 2021 r.

  Projekty europejskie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 1 Projekty europejskie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 2 Projekty europejskie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 3 Projekty europejskie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 4 Projekty europejskie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 5 Projekty europejskie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 6 Projekty europejskie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 7

  Warsztaty Szkolne

  Warsztaty Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej usytuowane są obok budynku szkoły, wjazd od ulicy Brzeskiej.

  Na terenie warsztatów znajdują się pracownie kształcenia praktycznego:

  • pracownia urządzeń peryferyjnych i techniki komputerowej,
  • 2 pracownie obróbki mechanicznej,
  • pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • pracownia obrabiarek konwencjonalnych,
  • pracownia OZE,
  • spawalnia,
  • pracownia instalacji elektrycznych,
  • pracownia elektrotechniki i elektroniki,
  • pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • pracownia mechatroniki,
  • pracownia mechatroniki samochodowej,
  • pracownia diagnostyki samochodowej,
  • 2 pracownie pojazdów samochodowych,
  • 2 pracownie budowlane,
  • stolarnia.

  Pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt i narzędzia zakupione w ramach realizowanych projektów z funduszy UE. W latach 2017-2019 realizowano projekt "Fachowcy z Brzeskiej!", w latach 2020-2023 będzie realizowany projekt "Fachowcy z Brzeskiej! – edycja 2", dzięki realizacji których pozyskano nowoczesne pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu.

  Warsztaty w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 1 Warsztaty w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 2

  Wymiana międzynarodowa

  Program Erasmus Plus – Grecja (11.10.2020-24.10.2020)

  Staże zawodowe to doskonały sposób na rozwijanie swojej przedsiębiorczości, samodoskonalenia, pogłębiania umiejętności zawodowych i językowych. Jeszcze przed wprowadzeniem zdalnego nauczania, 23 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej, kształcących się w zawodach – technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych – wyjechało na niemal 2 tygodniowe staże zawodowe do Grecji w terminie od 11.10.2020 do 24.10.2020. Wyjazd odbył się w ramach europejskiego programu edukacyjnego Erasmus Plus.

  Wymiana międzynarodowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 1 Wymiana międzynarodowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 2 Wymiana międzynarodowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 3

  Zajęcia Dodatkowe

  SZKOLNY KLUB MUZYCZNY W ZSZNR 2 to propozycja zajęć artystycznych, pozalekcyjnych, które rozbudzają zainteresowania i uzdolnienia uczniów, potrzebę kontaktu z muzyką i chęć jej aktywnego uprawiania na różnych płaszczyznach. Młodzież, swoje umiejętności prezentuje w formie występów wokalnych i instrumentalnych w czasie uroczystości szkolnych, a także reprezentuje szkołę na koncertach i konkursach poza szkolnych. W ramach Szkolnego Klubu Muzycznego funkcjonują:
  Zespół wokalno – instrumentalny
  Chór Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.

  KOŁO JĘZYKA ROSYJSKIEGO „POD SAMOWAREM” oraz ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO, to kolejna propozycja zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Koła rozwijają zainteresowania językowe, pogłębiają wiedzę w zakresie języka rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego.
  W szkole prowadzone są również dodatkowe zajęcia dla maturzystów oraz uzupełniające zajęcia dla uczniów klas pierwszych i drugich.

  AKTYWNE DZIEWCZYNY Z BRZESKIEJ to zajęcia pozalekcyjne dla uczennic Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2. Zajęcia mają na celu wsparcie dziewcząt w funkcjonowaniu w szkole, której większość stanowią chłopcy. Podczas zajęć realizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu rozbudzenie ciekawości świata, aktywność społeczną oraz kreatywność.

  KURS PRAWA JAZDY KAT. B
  Uczniowie technikum pojazdów samochodowych oraz klas szkoły branżowej I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik motocyklowy mają możliwość bezpłatnego odbycia kursu na prawo jazdy kat B. Zajęcia teoretyczne z przepisów ruchu drogowego odbywają się w ramach zajęć dydaktycznych umieszczonych w planie lekcji zgodnie z podstawą programową oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dot. szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, natomiast szkolenie praktyczne odbywa się samochodem marki SUZUKI SWIFT.

  Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 1 Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 2 Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 3 Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 4 Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 5 Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 6 Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 7 Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 8 Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 9 Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 10 Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - zdjęcie nr 11

  Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

  Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  Nauka w niej trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

  Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, natomiast kształcenie zawodowe teoretyczne oraz praktyczna nauka zawodu na warsztatach szkolnych/turnusach lub u pracodawców w zależności od wybranego kierunku.

  Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

  Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

  Wykaz zawodów dla absolwentów szkół podstawowych:

  • mechanik pojazdów samochodowych – klasa integracyjna

   Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
   - MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

   W trakcie nauki uczniowie nabywają umiejętności w zakresie obróbki ręcznej i mechanicznej metali, badań diagnostycznych, obsługi technicznej i naprawy samochodów.

   Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentom podjęcie zatrudnienia w:

   • w dużych zakładach samochodowych,
   • w małych zakładach usługowo-naprawczych.
  • stolarz – klasa integracyjna

   Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
   - DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

   Głównym celem pracy stolarza jest wykonywanie i konserwacja przedmiotów drewnianych lub drewnopodobnych takich jak: elementy stolarki budowlanej, ramy, meble, meble artystyczne, skrzynie, trumny, instrumenty muzyczne, a także wyroby dekoracyjnej, użytkowej oraz technicznej galanterii drzewnej.

   Stolarz może wykonywać zadania zawodowe związane z:

   • obróbką ręczną i mechaniczną drewna,
   • wykonywaniem, remontowaniem i modernizowaniem stolarki budowlanej i otworowej,
   • wykonywaniem i remontowaniem mebli,
   • organizowaniem stanowiska pracy do wykonywania robót stolarskich,
   • ocenianiem jakości materiałów i jakości wykonanej pracy.

   Stolarz może być zatrudniony w:

   • firmach budowlanych wykonujących roboty wykończeniowe,
   • w rzemieślniczych zakładach stolarskich,
   • w firmach produkujących i montujących stolarkę okienną i drzwiową,
   • stolarz może założyć własną firmę – stolarski zakład rzemieślniczy.
  • klasa integracyjna wielozawodowa:
   1. elektromechanik

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

    W toku nauki uczniowie uzyskują przygotowanie do pracy na stanowiskach takich jak:

    • przeglądy techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych,
    • montaż i demontaż podzespołów elektrycznych i mechanicznych w maszynach i urządzeniach elektrycznych,
    • konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych,
    • nadzór nad ich eksploatacją.

    Nabyte kwalifikacje umożliwią im podejmowanie pracy w branży budowniczej przy obsłudze maszyn elektrycznych, w zakładach naprawczych sprzętu elektrycznego i zakładach energetycznych.

   2. elektromechanik pojazdów samochodowych

    Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.

    Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w:

    • zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych,
    • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów,
    • zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne,
    • placówkach handlowych,
    • może także prowadzić działalność gospodarczą.

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

   3. elektryk

    Elektryk wykonuje:

    • prace montażowe i demontażowe, instalacyjne i eksploatacyjne,
    • konserwacje i remonty,
    • dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych,
    • dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń.

    Elektryk może pracować w:

    • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
    • we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną,
    • zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,
    • zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
    • po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

   4. kierowca mechanik

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

    Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych. Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności.

    Zadania zawodowe:

    • organizowanie stanowiska pracy kierowcy mechanika z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
    • planowanie optymalnej trasy przejazdu;
    • kierowanie samochodem lub zespołem pojazdów;
    • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku);
    • prowadzenie dokumentacji pojazdu;
    • prowadzenie dokumentacji przewozowej;
    • wykonywanie czynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
    • prowadzenie dokumentacji wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych.
   5. krawiec

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

    Nauka trwa 3 lata. Po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych uzyskasz tytuł krawca.

    Po ukończeniu szkoły uczeń:

    • konstruuje i modeluje wyroby odzieżowe zgodnie z zamówieniem klienta;
    • dobiera materiały odzieżowe i dodatki do wyrobu odzieżowego;
    • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
    • wykonuje wyroby odzieżowe;świadczy usługi związane z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

    Absolwenci mogą podjąć pracę w:

    • nowoczesnych i wyspecjalizowanych zakładach szwalniczych (w dziale wzorcowni, krojowni, szwalni, wykończalni, kontroli jakości);
    • zakładach miarowo – usługowych, lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
   6. kucharz

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

    Absolwent szkoły zawodowej, gdzie nauka trwa 3 lata, nabędzie umiejętności do przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

    Uzyskane przygotowanie umożliwia podjęcie pracy w:

    • barach szybkiej obsługi,
    • punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach, przedszkolach, internatach, stołówkach przyzakładowych, restauracjach, kawiarniach,
    • może otworzyć własną działalność gospodarczą.
   7. mechanik motocyklowy

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

    W trakcie nauki uczniowie nabywają umiejętności w zakresie:

    • prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych pojazdów jednośladowych (motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów, skuterów i in.) oraz ich zespołów;
    • kontroli stanu technicznego zespołów i układów oraz regulowania i sprawdzania działania pojazdu jako całości, za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

    Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentom podjęcie zatrudnienia w zakładach usługowo-naprawczych.

   8. murarz-tynkarz

    Absolwent szkoły zawodowej, gdzie nauka trwa 3 lata, jest przygotowany do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych a także napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

    Uzyskane przygotowanie umożliwia podjęcie pracy:

    • na stanowiskach tynkarsko-murarskich we wszystkich firmach budowlanych, rzemieślniczych oraz w zakładach remontowo-budowlanych,
    • może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

   9. ogrodnik

    Praca w zawodzie ogrodnika polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno w gruncie, jak i w obiektach zamkniętych, a także na porządkowaniu i sprzątaniu terenu otaczającego zieleń. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami. Ogrodnik-producent rozmnaża rośliny uprawne, przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi uprawowe tj. orka, bronowanie, kultywatorowanie.

    Ogrodnik może pracować w:

    • ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni,
    • może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

   10. operator obrabiarek skrawających

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

    Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające. Wytwarza produkty na tokarkach lub frezarkach sterowanych numerycznie.

    Do zadań operatora obrabiarek skrawających należy:

    • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek skrawających;
    • wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek;
    • naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i przyrządów;
    • obsługiwanie przyrządów i narzędzi pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej obróbki.

    Wykonywanie zawodu operator obrabiarek skrawających wymaga uzdolnień i zainteresowań technicznych. Ważna jest zdolność koncentracji, wytrwałość, cierpliwość i dokładność. W pracy na tym stanowisku niezbędna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność oraz wyobraźnia przestrzenna.

    Operator obrabiarek skrawających może podejmować pracę:

    • w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem;
    • w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń;
    • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową.
   11. fryzjer

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

    W trakcie kształcenia uczeń nabywa umiejętności wykonywania różnych zabiegów fryzjerskich, wykorzystując specjalistyczne materiały fryzjerskie.

    Kwalifikacje zawodowe, nabyte w szkole umożliwią mu podjęcie pracy w:

    • zakładach fryzjerskich,
    • perukarniach,
    • charakteryzatorniach teatralnych i telewizyjnych.
   12. cukiernik

    Praca w zawodzie cukiernik polega na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów oraz na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych. Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych Cukiernik produkując wyroby cukiernicze, a szczególności wyroby cukiernicze trwałe, posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które uczy się obsługiwać podczas zajęć praktycznych.

    Wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać, podejmując pracę w zakładach przemysłowych i usługowych.

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.

   13. ślusarz

    Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych. Typowymi pracami wykonywanymi przez ślusarza są:

    • wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów i uchwytów obróbkowych,
    • obróbka, montaż i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń,
    • wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu powszechnego użytku,
    • wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii metalowej (ślusarstwo artystyczne),
    • nadawanie wyrobom metalowym ostatecznego, estetycznego wyglądu.

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

   14. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

    Monter instalacji i urządzeń sanitarnych montuje instalacje i urządzenia sanitarne tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych. Przygotowuje i montuje przewody, montuje armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach oraz naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwa przyczyny awarii i niedrożności.

    Monter instalacji i urządzeń sanitarnych może być zatrudniony w:

    • firmach budowlanych i instalacyjnych,
    • warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych,
    • administracjach domów mieszkalnych,
    • może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

   15. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

    Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
    BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

    Absolwent szkoły zawodowej, gdzie nauka trwa 3 lata, będzie przygotowany do wykonywania różnych prac związanych z wykończeniem wnętrz takich jak: montowanie systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych analizuje również rysunki robocze, ustala na ich podstawie rodzaj i zakres prac oraz dobiera odpowiednie materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny.

    Uzyskane przygotowanie umożliwia podjęcie pracy w:

    • zakładach remontowo - budowlanych,
    • zakładach usług malarskich,
    • można również założyć własną działalność gospodarczą.

  W każdym zawodzie mogą się uczyć osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  © 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.