czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory Samorządowe 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2015-08-26

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2015-10-01.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska w roku szkolnym 2015/2016

O pomoc przyznawaną przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego mogą ubiegać się tylko uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Biała Podlaska, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, pokój nr 5 (parter)

RODZAJ POMOCY

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów obejmuje:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POMOC MATERIALNĄ

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Pomoc materialna nie przysługuje:

 • dzieciom z oddziałów przedszkolnych,
 • dzieciom uczęszczającym do klas zerowych,
 • uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Biała Podlaska.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O POMOC

Próg dochodu:

 • stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę nie jest większa niż kwota 456 zł netto,
 • dochód z gospodarstwa rolnego liczony jest w wysokości 250 zł miesięcznie z 1 ha przeliczeniowego.

Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie w terminie dokładnie wypełnionego wniosku zawierającego wszystkie wymagane dokumenty. W wypełnieniu wniosku pomocna może być Informacja nt. udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, którą otrzymacie Państwo razem z wnioskiem.

GDZIE OTRZYMAĆ FORMULARZE WNIOSKÓW

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dostępne są:

 • w sekretariacie szkoły usytuowanej na terenie Miasta Biała Podlaska, do której uczęszcza uczeń,
 • w Punkcie Obsługi Klienta,
 • poniżej na tej stronie internetowej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego składa:

 • rodzic/opiekun prawny ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły (w szczególnych sytuacjach).

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 lipca 2011 r. dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie wnioskodawcy i oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów zawierające klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – druki oświadczeń zamieszczamy poniżej.

Wnioski o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO można składać od 1 września 2015 roku:

 • do 15 września 2015 roku - w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń,
 • do 30 września 2015 roku - w pokoju nr 8, Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Biała Podlaska dla uczniów zamieszkałych w Białej Podlaskiej, a uczęszczających do szkół usytuowanych poza miastem Biała Podlaska.

TO WAŻNE

Wnioskodawców ubiegających się o stypendium szkolne prosimy o terminowe składanie kompletnych wniosków stypendialnych – zawierających wymagane zaświadczenia lub oświadczenia o wszystkich dochodach netto uzyskanych w sierpniu 2015 r.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny przyznawany jest zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz z uchwałą nr VII/23/07 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Biała Podlaska.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku - art.90e ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot wydatków poniesionych na CELE EDUKACYJNE.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • innych, szczególnych okoliczności powodujących przejściowo trudną sytuację ucznia.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Biała Podlaska,
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie losowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanego dochodu netto

Oświadczenie pełnoletniego członka rodziny o wysokości uzyskanego dochodu netto

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Informacja o udzielaniu swiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.