czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2013-02-04
data aktualizacji: 2021-12-21

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5,72 zł za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości.

Na nieruchomościach zamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, właściciel nieruchomości zobligowany jest, tak jak dotychczas, do wykazania w deklaracji pojemników lub worków odpowiedniej pojemności przeznaczonych na tę działalność.

Stawki opłat za worki/pojemniki:

 • za worek o pojemności 60 l w wysokości 3,25 zł,
 • za pojemnik lub worek o pojemności 110 l w wysokości 5,95 zł,
 • za pojemnik lub worek o pojemności 120 l w wysokości 6,50 zł,
 • za pojemnik lub worek o pojemności 240 l w wysokości 13,00 zł,
 • za pojemnik o pojemności 800 l w wysokości 43,30 zł,
 • za pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 59,60 zł,
 • za pojemnik o pojemności 7000 l w wysokości 379,20 zł.

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Jak złożyć deklarację?

Deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Biała Podlaska lub przesłać pocztą listem poleconym, lub w wersji elektronicznej opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym przez platformę e-PUAP. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca/administrator wspólnoty/spółdzielni.

Aby złożyć deklarację za pomocą platformy ePUAP pobierz powyższy plik pdf, wypełnij, zapisz, następnie wyślij jako załącznik do formularza pisma ogólnego. Pamiętaj o podpisie elektronicznym profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Jak obliczyć miesięczną opłatę?

Podstawą ustalenia opłaty będzie średniomiesięczne opomiarowane zużycie wody na danej nieruchomości od stycznia do grudnia roku poprzedzającego złożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obliczenia dokonywane będą w oparciu o odczyt z wodomierza głównego, z wyłączeniem wody odrębnie opomiarowanej (zużytej na inne cele niż bytowe, np. podlewanie ogrodu). Wyliczoną ilość zużytej wody mnożymy przez stawkę opłaty za odpady segregowane.

A jeśli mam własne ujęcie wody?
W przypadku braku opomiarowania zużycia wody na nieruchomości lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia oraz nieruchomości nowo nabytych podstawą ustalenia opłaty jest przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m³ miesięcznie na osobę zamieszkującą nieruchomość.

Informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zasady postępowania z odpadami komunalnymi

 • odpady komunalne odbierane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych oraz “mieszanych” to - papier, szkło opakowaniowe, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, frakcja mokra, popiół;
 • szkło drzwiowe, okienne i lustra - należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • metal - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze;
 • przeterminowane leki - należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach na terenie miasta Biała Podlaska;
 • chemikalia i inne odpady niebezpieczne – (farby, kleje, rozpuszczalniki, itp.) należy dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • meble i odpady wielkogabarytowe - należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • zużyte baterie - należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie miasta lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną;
 • żarówki, świetlówki - należy dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną;
 • zużyte akumulatory - należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy wrzucić do specjalistycznych czerwonych pojemników przeznaczonych do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rozstawionych na terenie miasta lub przekazać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt. rocznie) - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe - (do 1200 kg, nie więcej niż 3 m³ rocznie) pochodzące z remontów w istniejących obiektach budowlanych, z terenu nieruchomości zamieszkałych – odbierane są w zależności od potrzeb, po zgłoszeniu telefonicznym do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne lub należy przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki odpadów;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi - w szczególności igły i strzykawki należy dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów;
 • odpady ulegające biodegradacji, które nie zostaną odebrane w ramach bezpośredniej zbiórki od mieszkańców - odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych - należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania odpadami, o które mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W Białej Podlaskiej w/w odpady są kierowane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który znajduje się przy ul. Ekologicznej 1 w Białej Podlaskiej i jest prowadzony przez spółkę Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych oraz “mieszanych” zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Na terenie miasta Biała Podlaska działają dodatkowo:

 • BSM „ZGODA” ul. Spółdzielcza 4, 21-500 Biała Podlaska,
 • Zakład Pogrzebowy HADES Spółka Jawna Al. Jana Pawła II 25, 21-500 Biała Podlaska,
 • MPO Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok,
 • Ekolider Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin,
 • Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o., Czosnówka, ul. Topolowa 35, 21-500 Biała Podlaska,
 • KOMA Lublin Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin,
 • KOMA Spółka z o.o., sp, k., ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk.

W/w podmioty są wpisane do rejestru działalności regulowanej i są uprawnione do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Biała Podlaska. Właściciele nieruchomości, którzy nie są objęci, na mocy uchwał Rady Miasta, gminnym systemem gospodarowania odpadami, mogą z powyższymi podmiotami zawierać umowy na odbiór odpadów. Po zawarciu umowy na odbiór odpadów z nieruchomości, właściciele są obowiązani przekazać ich kopię do Urzędu Miasta Biała Podlaska, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Biała Podlaska

Na terenie miasta Biała Podlaska zostały utworzone dwa punkty selektywnego zbierania odpadów:

 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1, 21-500 Biała Podlaska, przyjmuje odpady w sobotę, godz. 7:00- 15:00 – punkt prowadzony jest przez Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Narutowicza 35A 21-500 Biała Podlaska,
 2. Punkt Selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Rzeźnianej 31, 21-500 Biała Podlaska, przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, godz. 7:00-18:00, punkt prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II, 21-500 Biała Podlaska.

W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są nieodpłatnie. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • chemikalia i odpady niebezpieczne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony od samochodów osobowych - w ilości do 8 szt. rocznie z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego,
 • żarówki, świetlówki,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów w istniejących obiektach budowlanych, nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę z terenu nieruchomości zamieszkałych - ilości do 1200 kg, nie więcej niż 3 m3 rocznie z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych

Zdjęcie pojemnika na elektrośmieciNa terenie miasta Biała Podlaska zlokalizowanych jest 8 specjalistycznych czerwonych pojemników przeznaczonych do zbierania małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na mocy umowy współpracy zawartej pomiędzy Miastem Biała Podlaska a MB Recyking sp. z o.o. i „Fundacją Odzyskaj Środowisko” mieszkańcy zyskali możliwość bezpiecznego i szybkiego pozbycia się elektrycznych śmieci ze swoich domów i mieszkań.

Lokalizacja czerwonych pojemników na terenie miasta:

 • ul. Warszawska, Os. Piastowskie, 21-500 Biała Podlaska, (za Społem)
 • ul. Zdanowskiego, Os. 1000-lecia, 21-500 Biała Podlaska, (za Stokrotką),
 • ul. Orzechowa, Os. Młodych, 21-500 Biała Podlaska, (za blokiem Orzechowa 42),
 • ul. Terebelska, Os. Jagiellońskie, 21-500 Biała Podlaska, (za pawilonem),
 • ul. Armii Krajowej/ul. Francuska, 21-500 Biała Podlaska,
 • ul. Wyzwolenia/ul. Drzewieckiego, 21-500 Biała Podlaska,
 • ul. Grzybowa/ul. Świerkowa, 21-500 Biała Podlaska,
 • ul. Aleja Solidarności/ul. Sielczyk, 21-500 Biała Podlaska, (pętla autobusowa).

Do w/w pojemników mieszańcy miasta mogą wrzucać następujące „elektrośmieci”:

 1. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.
  Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.
 2. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.
  Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.
 3. Zużyte baterie i akumulatory.

Spalanie śmieci w domu szkodzi zdrowiu!

Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

Co się dzieje, gdy śmieć się pali
Narażamy swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów – butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

źródło: www.naszesmieci.mos.gov.pl

Segregacja się opłaca

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię. Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.

Pamiętaj:

 • zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 • wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
 • wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zużycie plastikowych torebek a przynosisz do domu torby foliowe, warto wykorzystaj ją, np. jako worki na śmieci,
 • zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
 • do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

źródło: www.naszesmieci.mos.gov.pl

Zapobieganie powstawaniu śmieci

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:

 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
 • Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.
 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując puszkę złomu, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium. Segregacja to czysty zysk.

źródło: www.naszesmieci.mos.gov.pl

zdjęcie eternitu

Rejestr działalności regulowanej

Obowiązujące uchwały rady miasta

© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.