czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2014-09-22
data aktualizacji: 2023-05-26

Logo Strefa Seniora, jesienny liść i napis Strefa Seniora

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” - 18.06.2024

Trening pamięci dla seniorów – pomysły na zajęcia dla osób starszych

STREFA SENIORA

Miejsce dozwolone od lat 60.
Strefa Seniora została powołana zarządzeniem Nr 151/14 Prezydenta Miasta Biała Podlaska i otwarta w sierpniu 2014 r.
Do Strefy Seniora należą miejsca szczególnie przyjazne osobom starszym. Strefę tworzą Bialskie Centrum Kultury, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Filia w Białej Podlaskiej, Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy, Caritas Diecezji Siedleckiej i podmioty komercyjne oferujące określone zniżki i wsparcie.

Z podmiotami zainteresowanymi udzielaniem zniżek i innych form pomocy zawierane są porozumienia o współpracy z miastem, na mocy którego podmiot staje się Parterem Strefy Seniora i może w celach informacyjnych korzystać z logo Strefy.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Biała Podlaska.

Przepustką do strefy jest Bialska Karta Seniora.

W Białej Podlaskiej wprowadzona została możliwość upoważnienia przez seniora osoby bliskiej do posługiwania się Kartą w jego imieniu. Z tej możliwości korzystają osoby słabiej funkcjonujące, czy chore. Dotychczas wydano ponad 5100 Kart, uprawniających do korzystania z rabatów i wsparcia.

Telefoniczny Niezbędnik Seniora

Baner Niezbędnik Seniora

BIALSKA RADA SENIORÓW - SKŁAD I ZADANIA

W 2014 r. uchwałą Nr XXXIV/327/14 Rady Miasta w Białej Podlaskiej z dnia 24 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 11 marca 2014 r. poz. 1152) powołano Bialską Radę Seniorów. Jest to reprezentacja podmiotów zrzeszających osoby starsze oraz organizacji działających na rzecz poprawy jakości życia tych osób w Białej Podlaskiej. Rada jest organem o charakterze konsultacyjnych, doradczym i inicjatywnym stanowiącym forum współdziałania w różnych sferach życia mieszkańców miasta.

Skład Bialskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026 został ustalony zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 125/22 z dnia 31 maja 2022 r. Do Rady na kadencję 2022-2026 zostali powołani:

 1. Urszula Pietruczuk z Klubu Seniora „Wrzos” w Białej Podlaskiej,
 2. Izabela Kłusek z Klubu Seniora „Promyk” w Białej Podlaskiej,
 3. Jadwiga Panasiuk z Klubu Seniora „Wola” w Białej Podlaskiej,
 4. Zofia Romanowicz z Klubu Seniora „Zacisze” w Białej Podlaskiej,
 5. Wiesława Łukaszuk z Klubu Seniora „Złoty Wiek” w Białej Podlaskiej,
 6. Wiesława Kozak z Klubu Seniora „Czas” w Białej Podlaskiej,
 7. Henryk Szpura z Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  w Białej Podlaskiej,
 8. ppłk rez. Artur Artecki ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Białej Podlaskiej,
 9. Irena Mikiciuk z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
  w Białej Podlaskiej,
 10. Włodzimierz Górecki z Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Białej Podlaskiej,
 11. Wiesław Tomczuk z Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
  w Białej Podlaskiej,
 12. ppłk mgr inż. Stanisław Pietras ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
  Oddział Biała Podlaska,
 13. ppłk Jerzy Szyc z Koła im. Lotników Podlasia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej,
 14. Teresa Horszczaruk ze Stowarzyszenia Koło Bialczan w Białej Podlaskiej,
 15. Krystyna Rachoń-Kulicka z Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białej Podlaskiej,
 16. Bogdan Korniluk z Klubu Biegacza „Biała Biega” w Białej Podlaskiej,
 17. Jerzy Ułasiewicz z Klubu Sportowego TKKF „Krzna” w Białej Podlaskiej,
 18. Teresa Dawidziuk z NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Biała Podlaska.

Przewodniczącym nowej Bialskiej Rady Seniorów został Pan Artur Artecki, Wiceprzewodniczącą Pani Izabela Kłusek, Sekretarzem Pani Urszula Pietruczuk.

Rada działa w następujących obszarach:

 • zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów na rzecz integracji międzypokoleniowej,
 • wspieranie aktywności osób starszych,
 • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
 • przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, edukacja, kultura i wypoczynek.

Do zadań Rady należy:

 • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz do zaspokajania potrzeb tej grupy społecznej,
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, wypoczynku i edukacji,
 • opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych i innych dotyczących sytuacji osób starszych lub mogących mieć na nią wpływ,
 • doradztwo w zakresie spraw osób starszych, w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych,
 • monitorowanie potrzeb seniorów,
 • uczestnictwo przedstawicieli rady w sesjach Rady Miasta Biała Podlaska,
 • przedstawianie Prezydentowi Miasta Biała Podlaska rocznych sprawozdań z działalności Rady.

O programie

Z myślą o starszych mieszkańcach powstał Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Biała Podlaska, przyjęty uchwałą nr XXXVII/366/14 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Program jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia, mieszkających w Białej Podlaskiej. Obejmuje zadania wykraczające poza obligatoryjną działalność samorządu, tworząc pakiet działań skierowanych do starszych mieszkańców. Udział w Programie nie jest warunkowany sytuacją dochodową. Seniorzy mogą korzystać z ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Realizacja różnorodnych działań pozwala na aktywniejszy udział w życiu miasta, zachowanie zdrowia i dobrej kondycji.

Realizacja Programu przebiega w dwóch kierunkach. Pierwszy zakłada podejmowanie działań sprzyjających aktywizacji życia seniorów, realizujących się poprzez aktywność społeczną, kulturalną, edukacyjną, turystyczno - rekreacyjną sprzyjającą poprawie jakości życia. Drugi, polegający na systemie Strefa Seniora i wprowadzeniu Bialskich Kart Seniora, czyli systemu zniżek, bezpośrednio wspiera osoby starsze w codziennym życiu.

Bialska Karta Seniora

Informacje praktyczne

 1. Bialska Karta Seniora jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego.
 2. Podmioty, które oferują zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone.
 3. Aktualny katalog zawierający informację o wszystkich zniżkach dostępny jest w załącznikach poniżej.

Kiedy można odebrać Bialską Kartę Seniora

Wniosek o wydanie Kart rozpatrywany jest formalnie w ciągu 14 dni, w praktyce w ciągu kilku dni od dnia jego złożenia.
Przy odbiorze Kart Wnioskodawca otrzymuje aktualny katalog zniżek.

Pomoc społeczna seniorom

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich przyznawania określa ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Świadczenia mogą mieć formę pieniężną bądź niepieniężną.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, (tj. 528,00 zł x liczba osób w rodzinie).

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej; są to następujące, przykładowo wymienione okoliczności: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Głównymi świadczeniami, z których korzystają seniorzy są:

 • zasiłek stały – przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i nie nabyły prawa do renty bądź emerytury lub osobom całkowicie niezdolnym do pracy, które spełniają ustawowe kryterium dochodu,
 • zasiłek okresowy, który przysługuje osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
 • zasiłek celowy, który może być przyznany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługująca osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy drugiej osoby, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Pomoc ta może być również przyznana osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także zamieszkały małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Do zakresu usług opiekuńczych należy zaspokajanie codziennych potrzeb, w szczególności przynoszenie obiadów lub przygotowanie posiłków, karmienie, zamawianie wizyty lekarskiej, realizacja recept, palenie w piecu, przynoszenie węgla, robienie zakupów leków, artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, motywowanie do samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych. W zakres pomocy usługowej wchodzi także opieka higieniczno – sanitarna, w szczególności mycie, czesanie, ubieranie, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, utrzymanie w czystości otoczenia, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, kontakt z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne, w zależności od posiadanego dochodu.
Osoby starsze mogą skorzystać z pomocy usługowej świadczonej przez wolontariuszy zrzeszonych przy Centrum Wolontariatu prowadzonym przy Ośrodku Misericordia Caritas w Białej Podlaskiej.
Osobie niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu.
W celu ubiegania się o skierowanie do domu pomocy społecznej osoba zainteresowana składa w Ośrodku Pomocy Społecznej podanie/wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej.
Seniorzy posiadający prawne potwierdzenie niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy bądź niezdolności do samodzielnej egzystencji – dawniej grupa inwalidzka) będący mieszkańcami Białej Podlaskiej, mogą otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej następujące wsparcie:

 • dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

Na rzecz seniorów działają

 1. Bialska Rada Seniorów – reprezentuje interesy środowiska,
 2. Uniwersytet III Wieku przy Akademii Bialskiej w Białej Podlaskiej,
  kontakt i informacje tel. 574 534 351
  www.utw.pswbp.pl
 3. Zarząd Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Białej Podlaskiej
  ul. Brzeska 41
  dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 10.00-14.00
  organizuje m. in.:
  a) kino seniora,
  b) opera dla seniorów,
  c) spotkania integracyjne,
  d) warsztaty zdrowotne,
  e) gimnastyka prozdrowotna,
  f) warsztaty rękodzieła,
  g) wycieczki, wczasy i in.
 4. Kluby Seniora:
  a) „Wrzos”
  b) „Zacisze”
  c) „Promyk”
  d) „Wola”
  e) „Złoty wiek”
  .
 5. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego prowadzona przez Caritas Diecezji Siedleckiej
  ul. Warszawska 15
  tel./fax 83 342 05 83 wew. 28
  e-mail: wsr.biala@caritas.pl
  Czynna od poniedziałku do piątku: 8:00-15:00
 6. Centrum Wolontariatu prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej pomaga osobom starszym w codziennym funkcjonowaniu
  ul. Warszawska 15, 21-500 Biała Podlaska,
  e-mail: wolontariatbp@caritas.pl,
  tel. 512-936-068 oraz tel. 83 342 05 83 wew. 24,
  Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Kluby seniora

Klub Seniora „Wola” - OHP ul. Sikorskiego 5
spotkania we wtorki godz. 16.00-18.00
opiekun: Iwona Kochan

Klub Seniora „Złoty Wiek” – BCK Warszawska 11
spotkania w środy godz. 16.00-18.00
opiekun: Bożena Nowicka

Klub Seniora „Zacisze” – BCK Klub Kultury „Scena” ul. Zygmunta Augusta 6
spotkania w czwartki godz. 16.00-18.00
opiekun: Anna Górska

Klub Seniora „Wrzos” – BCK Klub Kultury „Piast” ul. Spółdzielcza 4
spotkania w czwartki godz. 16.00-18.00
opiekun: Danuta Harasimiuk

Klub Seniora „Promyk” – BCK Klub Kultury „Eureka” ul. Orzechowa 34
spotkania w czwartki godz. 16.00-18.00
opiekun: Halina Besaraba

Grupa teatralna seniorów "Euforia" - BCK Klub Kultury "Eureka" ul. Orzechowa 34
spotkania w poniedziałki godz. 10.00
instruktor: Halina Besaraba

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.