czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2022-04-13
data aktualizacji: 2022-05-09

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logo Lubelskie Smakuj Życie, flaga Unii Europejskiej

Rekrutacja


Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska – edycja II”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy akceptację dokumentów rekrutacyjnych związanych z realizacją projektu „Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska – edycja II”.

Informujemy również, że rekrutacja rozpocznie się 19.05.2022 r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu położonym w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, sala obsługi stanowisko nr 15 w godz. 7.30 – 17.00
oraz w siedzibie Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin w godz. 8.00 – 16.00 lub pocztą, na jeden z wyżej podanych adresów lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

Wszelkie informacje potrzebne do poprawnego złożenia dokumentów rekrutacyjnych umieszczone są w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §7 pkt 3 Regulaminu rekrutacji uczestników, przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może zostać zmieniony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji umieszczana jest na stronie internetowej https://www.oic.lublin.pl oraz https://um.bialapodlaska.pl.

Serdecznie zapraszamy!

załączniki w plikach pdf

O projekcie


Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy realizację II edycji projektu „Załóż firmę i odnieś sukces!”.

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe mieszkańców z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), w tym Gminy Miejskiej Biała Podlaska i Gminy Biała Podlaska, poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej, tj. wsparcie szkoleniowe, udzielenie dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowego wsparcia pomocowego.

Co oferujemy:

 • Udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 050,00 zł
 • Udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w średniej wysokości 1 800,00 zł/mc przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

Pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych niezależne od poziomu przychodów, w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa, jak np. koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, koszty usług kserograficznych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych.

Łącznie aż do 44 650,00 zł!!!

 • Przeprowadzenie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • szkolenie ABC Przedsiębiorczości w wymiarze 56 godzin,
 • indywidualne doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej firmy w wymiarze 8 godzin
 • Przeprowadzenie konkursów biznes planów i wyłonienie 44 Uczestników projektu do dofinansowania działalności

Dodatkowo uczestniczkom zostanie zapewnione:

 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu miasta Biała Podlaska oraz gminy Biała Podlaska, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

 1. 42 osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • starsze (w wieku 50 lat i więcej)
  • kobiety
  • z niepełnosprawnością
  • długotrwale bezrobotne
  • o niskich kwalifikacjach
 2. 5 osób "ubogich pracujących "(osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe / pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości min. Wynagrodzenia.

  Łączna liczba os. pracujących nie może stanowić więcej niż 10% ogółu uczestników projektu)

 3. 8 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 nienależących do kategorii 1) oraz kategorii 2)

Uwaga! Obecnie czekamy na akceptację dokumentów rekrutacyjnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Więcej informacji o naborze już wkrótce!

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.


Lider: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Partner: Gmina Miejska Biała Podlaska

Okres realizacji projektu od: 01.04.2022 – 31.08.2023

Wartość projektu: 2 416 725,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 295 888,75 PLN

Kontakt


Biuro projektu:
Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, sala obsługi stanowisko nr 15
tel. 83 341 69 71
www.um.bialapodlaska.pl

osoba do kontaktu:
Magdalena Mikołajczak
tel. 83 341 68 41 lub 83 341 69 71
e-mail: magdalena.mikolajczak@bialapodlaska.pl

Lider projektu:
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z siedzibą w Lublinie
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
osoba do kontaktu: Justyna Maziarczyk
tel.: 81 710-46-39 lub 81 710-46-30
e-mail: justyna.maziarczyk@oic.lublin.pl

© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.